Въведената през 1991 г. програма LEADER на ЕС за развитие на селските райони — с подход, основан на участието и ориентиран „от долу нагоре“, спомага за насърчаване на ангажираността на местно равнище. Тя обаче се характеризира с високи разходи и продължителни процедури за одобрение.

Повече от десетилетие след първия одит на Европейската сметна палата (ЕСП) относно LEADER, в публикувания в началото на месец юли т.г нов специален доклад се заключава, че няма достатъчно данни, които да сочат, че ползите от този подход надвишават свързаните с него разходи и рискове.

ЕС прилага подхода LEADER („Водено от общностите местно развитие“/ВОМР) към проекти в селските, градските и крайбрежните райони, като планираното за него финансиране за периода 2014—2020 г. възлиза на 9,2 млрд. евро. С този подход се цели да се използват експертните познания и опитът на местните общности при определянето на техните нужди от развитие. Местните групи за действие (МИГ) играят съществена роля в този процес: те допринасят за разработването на стратегия за местно развитие и отговарят за стартирането и финансирането на проекти, съответстващи на реалните местни нужди. „Макар и подходът да изглежда привлекателен на концептуално ниво, все още няма яснота дали той е реализирал практически ползи“, смятат одиторите.

„Подходът LEADER е разработен с „похвалната“ цел да насърчава ангажираността и да предоставя повече права на местно равнище, чрез което да подпомогне селските райони в ЕС,“ заяви Ева Линдстрьом, членът на ЕСП, отговарящ за одита. „Това обаче води до допълнителни разходи и рискове, които биха били оправдани, ако LEADER реализира допълнителни ползи в сравнение с други разходни програми на ЕС. За съжаление, ЕСП не откри съществени доказателства, че това действително се случва: повечето от проектите, които тя разгледа, са можели да бъдат финансирани с по-ниски разходи от други фондове на ЕС.“

Одиторите потвърждават, че в повечето случаи LEADER насърчава ангажираността на местно равнище. МИГ обаче често не са били представителни за своята общност, тъй като участието на жените и младите хора в тях е било ограничено. Основаният на приобщаването метод на LEADER води до високи административнии текущи разходи. Те са свързани например с дейности по ангажиране на местните общности и подпомагане на кандидатите, както и с характерните за този подход допълнителни административни изисквания в сравнение със стандартните разходни програми. Според ЕК тези разходи надхвърлят 1 млрд. евро към края на 2020 г. (т.е. една четвърт от общия размер на разходваните средства). Одиторите изтъкват, че процесът на подаване и одобрение на заявления за проекти, който в някои случаи е включвал осем на брой етапа, продължава да бъде прекалено сложенибавен. В резултат на това държавите членки са изплатили финансирането едва по 39 % от проектите, а в една от тях (Словакия) няма финансирани проекти.

В своя доклад ЕСП разглежда също така начина на използване на финансирането. В някои държави членки на ЕС, като Германия, средствата по LEADER или подхода ВОМР са използвани за финансиране на проекти, свързани например със селски пътища, улично осветление или детски градини, които обикновено представляват законоустановени дейности на националните, регионалните или общинските органи. Освен това някои мерки за развитие на селските райони извън LEADER, както и други разходни програми на ЕС понякога биха могли да отговорят поефективно на специфичните нужди на проектите, понастоящем финансирани по LEADER като например такива за закупуване на трактори за земеделски стопани.

Общото заключение на ЕСП е, че няма достатъчно данни, които да сочат, че допълнителните ползи, реализирани от LEADER, оправдават присъщите за него разходи в сравнение с други видове финансиране. Понастоящем ЕК извършва оценка на целесъобразността, ефективността, ефикасността, съгласуваността и добавената стойност на LEADER. Тя обаче ще бъде публикувана найрано през следващата година.
Предвид свързаните с този подход допълнителни разходи и рискове, както и все така недостатъчно убедителните ползи от него, одиторите отправят призив за извършване на цялостна и задълбочена оценка на LEADER, както и на подхода ВОМР.

Препоръките на ЕСП към ЕК са:

  • Препоръка 1 Да се направи цялостна оценка на разходите и ползите от LEADER
  • Препоръка 2 Да се направи оценка на подхода ВОМР

👉Запознайте се със👉Специален доклад 10/2022:Подходът LEADER за водено от общностите местно развитие насърчава ангажираността на местно равнище, но няма достатъчно данни за допълнителните ползи

Отговорът на ЕК

В своя отговор по доклада на ЕСП, ЕК заявавя „Методът LEADERсе оказа уместен през последните 30 години от въвеждането му и остава валиден и днес. Добавената стойност на LEADER произтича от пълното прилагане на методаи се изразява във видими подобрения в местното управление и социалния капитал и подобри резултати от проектите по LEADER в сравнение с изпълнение без LEADER“. ЕК изтъква, че съществуващата в ЕС към днешна дата мрежа от 2800 МИГ в рамките на LEADERвече ангажира десетки хиляди членове на местните групи за действие: местни органи, социални и икономически сдружения, предприятия и граждани в селските райони и достига до повечето части на селските райони в Европа, като създава положителен имидж на ЕС„.

Според ЕК значителните инвестиции на ЕС в човешки и социален капитал чрез създаването и функционирането на МИГ и тяхната мрежаотразяват трайния ангажимент на Комисията за предоставяне на все повече права на местно равнище и демократичноучастие в ЕС„. ЕК подчертава, чепредоставено за функционирането на МИГ финансиране, е „много пошироко от „административни разходи“, тъй като дава възможност и за безценни инвестиции в хора, популяризиране и колективно обучение в селските територии“. Тези нематериални ползи включват и ценната работа в областта на връзките с обществеността, извършвана по линия на LEADER чрез популяризиране на финансирането за развитие на селските райони в местни селски общности и достигането до многото граждани в селските райони, чието качество на живот е било подобрено чрез метода.

ЕК заявява, че „ще продължи да насърчава държавите членки да гарантират, че партньорствата на местните групи за действие са приобщаващи и поспециално че младите хора, жените и групите в неравностойно положение участват в органите за вземане на решения. Това също ще бъде наблюдавано. ЕК ще работи с държавите членки за подобра оценка и доказване на добавената стойност на подхода LEADER по отношение на социалния капитал и местното управление. Това ще бъде направено чрез мониторинг, методики за оценка и изграждане на мрежи на равнището на ЕС„.

ЕК отговаря на ЕСП, че приема частично първата препоръка относно анализа на разходите и ползите от LEADER и приема изцяло втората препоръка относно оценката на подхода ВОМР.

👉Запознайте се с пълния👉 Отговор на Европейската комисия по Специален доклад 10/2022 на ЕСП.

Източник: www.eca.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ВОМР: Сметната палата с препоръки към МЗХГ и ДФЗ в нов доклад, оценяващ подхода в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!