Общо 44 са отворените процедури на МИГ в страната, от които: 39 са по ПРСР 2014-2020, 4 са по ОПИК 2014-2020 и 1 по ОПРЧР 2014-2020

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция ЛИДЕР.

39 са отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.041 – МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 2. BG06RDNP001-19.137 – МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
 3. BG06RDNP001-19.245 – МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица -Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 4. BG06RDNP001-19.252 – СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
 5. BG06RDNP001-19.279 – МИГ Момчилград – Крумовград – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 6. BG06RDNP001-19.326 – МИГ „Минерални бани – Черноочeне“ 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 7. BG06RDNP001-19.358 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 8. BG06RDNP001-19.361 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 9. BG06RDNP001-19.371 – МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
 10. BG06RDNP001-19.376 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 11. BG06RDNP001-19.377 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
 12. BG06RDNP001-19.385 – МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 13. BG06RDNP001-19.392 – МИГ Момчилград – Крумовград – мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 14. BG06RDNP001-19.405 – МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
 15. BG06RDNP001-19.415 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“
 16. BG06RDNP001-19.419 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2″Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 17. BG06RDNP001-19.420 – „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 18. BG06RDNP001-19.421 – МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 19. BG06RDNP001-19.423 – „МИГ Луковит-Роман” мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 20. BG06RDNP001-19.426 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 21. BG06RDNP001-19.433 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“
 22. BG06RDNP001-19.439 – МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
 23. BG06RDNP001-19.443 – МЯРКА 19.2.323 МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“
 24. BG06RDNP001-19.448 – МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”
 25. BG06RDNP001-19.449 – МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 26. BG06RDNP001-19.450 – МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие
 27. BG06RDNP001-19.454 – МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 28. BG06RDNP001-19.460 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 29. BG06RDNP001-19.463 – „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“
 30. BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 31. BG06RDNP001-19.478 – МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2- 7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка”
 32. BG06RDNP001-19.480 – МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия – Мярка 6.4 .1 „Инвестииции в подкрепа на неземеделски дейности“
 33. BG06RDNP001-19.481 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 34. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 35. BG06RDNP001-19.492 – „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 36. BG06RDNP001-19.493 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 37. BG06RDNP001-19.495 – МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
 38. BG06RDNP001-19.496 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 39. BG06RDNP001-19.499 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

По ПРСР 2014-2020 са отворени следните процедури, насочени към МИГ за подкрепа на проектни предложения в частта на малките пилотни проекти по подмярка 19.1, както и за подготвителни дейности и вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3:

Отворените към момента 4 процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) са:

 

 • по BG16RFOP002-1 – Технологично развитие и иновации:
 1. BG16RFOP002-1.029 – МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни- мярка 1.1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
 2. BG16RFOP002-1.032 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“
 • по BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП:
 1. BG16RFOP002-2.070 – МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“- Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
 2. BG16RFOP002-2.074 – „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

Отворена към момента е 1 процедури на МИГ, която се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) по BG05M9OP001-1 – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места👉

👉Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!