Общо 43 са отворените процедури на МИГ в страната, от които: 39 са по ПРСР 2014-2020, 3 са по ОПИК 2014-2020 и 1 по ОПРЧР 2014-2020. 

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция ЛИДЕР.

39 са отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.094 – МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 2. BG06RDNP001-19.140 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
 3. BG06RDNP001-19.180 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ – М 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 4. BG06RDNP001-19.182 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции,свързани с поддържане,възстановяване и подобряване на културното и природно наследства на селата
 5. BG06RDNP001-19.197 – „МИГ Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”
 6. BG06RDNP001-19.226 – МИГ- Айтос – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 7. BG06RDNP001-19.251 – СНЦ „МИГ –Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 8. BG06RDNP001-19.306 – „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 9. BG06RDNP001-19.311 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
 10. BG06RDNP001-19.323 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 11. BG06RDNP001-19.361 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 12. BG06RDNP001-19.371 – МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
 13. BG06RDNP001-19.373 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“
 14. BG06RDNP001-19.376 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 15. BG06RDNP001-19.382 – МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 16. BG06RDNP001-19.385 – МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 17. BG06RDNP001-19.416 – МИГ Исперих Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“
 18. BG06RDNP001-19.419 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2″Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 19. BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”
 20. BG06RDNP001-19.432 – МИГ – ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“
 21. BG06RDNP001-19.439 – МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
 22. BG06RDNP001-19.440 – МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 23. BG06RDNP001-19.454 – МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 24. BG06RDNP001-19.455 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 25. BG06RDNP001-19.457 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”
 26. BG06RDNP001-19.458 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 27. BG06RDNP001-19.460 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 28. BG06RDNP001-19.482 – МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 29. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 30. BG06RDNP001-19.493 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 31. BG06RDNP001-19.494 – Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.
 32. BG06RDNP001-19.500 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 33. BG06RDNP001-19.501 – МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 34. BG06RDNP001-19.502 – МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
 35. BG06RDNP001-19.509 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
 36. BG06RDNP001-19.514 – МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 37. BG06RDNP001-19.515 – МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
 38. BG06RDNP001-19.518 – МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 39. BG06RDNP001-19.522 – „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 

👉До 30 юни са отворени 2 процедури по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на МИГ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

 

 

Отворените към момента 3 процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) са:

 • по BG16RFOP002-1 – Технологично развитие и иновации:
 1. BG16RFOP002-1.029 – МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни- мярка 1.1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
 • по BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП:
 1. BG16RFOP002-2.069 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
 2. BG16RFOP002-2.074 – „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ 

Отворена към момента е 1 процедура на МИГ, която се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) по BG05M9OP001-2- Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване👉

👉Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!