Общо 30 са отворените процедури на МИГ в страната, от които:

 • 28 са по ПРСР 2014-2020 и
 • 2 са по ОПИК 2014-2020

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в👉 Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉 ЛИДЕР.

Отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.140 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
 2. BG06RDNP001-19.173 – Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 3. BG06RDNP001-19.180 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ – М 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 4. BG06RDNP001-19.248 – „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 5. BG06RDNP001-19.319 – МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 6. BG06RDNP001-19.373 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“
 7. BG06RDNP001-19.405 – МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
 8. BG06RDNP001-19.445 – МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”
 9. BG06RDNP001-19.446 – МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
 10. BG06RDNP001-19.447 – МИГ Чирпан Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности
 11. BG06RDNP001-19.448 – МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”
 12. BG06RDNP001-19.449 – МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 13. BG06RDNP001-19.450 – МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие
 14. BG06RDNP001-19.454 – МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 15. BG06RDNP001-19.484 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 16. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 17. BG06RDNP001-19.492 – „МИГ –Нова Загора 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 18. BG06RDNP001-19.494 – Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.
 19. BG06RDNP001-19.502 – МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
 20. BG06RDNP001-19.526 – МИГ Луковит-Роман мярка 19 -7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси“
 21. BG06RDNP001-19.531 – „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
 22. BG06RDNP001-19.539 – Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“.
 23. BG06RDNP001-19.542 – Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 24. BG06RDNP001-19.544 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 25. BG06RDNP001-19.545 – МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 26. BG06RDNP001-19.548 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 27. BG06RDNP001-19.550 – МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия – мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 28. BG06RDNP001-19.551 – МИГ – Берковица и Годеч – 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

👉До 31 декември са отворени 2 процедури по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на МИГ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

 

Отворените към момента 2 процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) по BG16RFOP002-1 – Технологично развитие и иновации са:

 1. BG16RFOP002-1.035 – МИГ Поморие – Мярка 11 „Технологично развитие и иновации“
 2. BG16RFOP002-1.036 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

Към момента няма отворени процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 26.11.2021 г. и 13.12.2021.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!