Общо 49 са отворените процедури на МИГ в страната, от които:

 • 47 са по ПРСР 2014-2020 и
 • 2 са по ОПИК 2014-2020

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в👉 Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉 ЛИДЕР.

Отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.032 – МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 2. BG06RDNP001-19.140 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
 3. BG06RDNP001-19.145 – МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 4. BG06RDNP001-19.180 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ – М 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 5. BG06RDNP001-19.213 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 6. BG06RDNP001-19.215 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 7. BG06RDNP001-19.238 – МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 8. BG06RDNP001-19.295 – МИГ общини Елена и Златарица – 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 9. BG06RDNP001-19.321 – МИГ Белене – Никопол, Мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“
 10. BG06RDNP001-19.322 – МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 11. BG06RDNP001-19.328 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
 12. BG06RDNP001-19.329 – МИГ общини Елена и Златарица 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 13. BG06RDNP001-19.414 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 14. BG06RDNP001-19.445 – МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”
 15. BG06RDNP001-19.446 – МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
 16. BG06RDNP001-19.447 – МИГ Чирпан Мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности
 17. BG06RDNP001-19.486 – МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”
 18. BG06RDNP001-19.494 – Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.
 19. BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 20. BG06RDNP001-19.523 – МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 21. BG06RDNP001-19.526 – МИГ Луковит-Роман мярка 19 -7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси“
 22. BG06RDNP001-19.532 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 23. BG06RDNP001-19.534 – „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“
 24. BG06RDNP001-19.535 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 25. BG06RDNP001-19.536 – МИГ- Айтос – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 26. BG06RDNP001-19.541 – СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
 27. BG06RDNP001-19.543 – МИГ „Преспа“-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
 28. BG06RDNP001-19.547 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие
 29. BG06RDNP001-19.549 – МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”
 30. BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура
 31. BG06RDNP001-19.560 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 32. BG06RDNP001-19.561 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 33. BG06RDNP001-19.563 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
 34. BG06RDNP001-19.564 – МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 35. BG06RDNP001-19.568 – МИГ Гълъбово – Опан Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 36. BG06RDNP001-19.569 – МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“
 37. BG06RDNP001-19.571 – МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 38. BG06RDNP001-19.572 – „МИГ Нови пазар – Каспичан“ – подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 39. BG06RDNP001-19.574 – МИГ Нови пазар – Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 40. BG06RDNP001-19.575 – МИГ Свиленград Ареал – Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 41. BG06RDNP001-19.578 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“
 42. BG06RDNP001-19.580 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно – историческо и природно наследство“
 43. BG06RDNP001-19.581 – „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 44. BG06RDNP001-19.582 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 45. BG06RDNP001-19.585 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
 46. BG06RDNP001-19.592 – МИГ – Белово Септември Велинград – – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 47. BG06RDNP001-19.594 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В процес на обществено обсъждане към момента са 11 процедури на МИГ, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 

 

 1. BG06RDNP001-19.320 – МИГ Белене – Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“
 2. BG06RDNP001-19.378 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
 3. BG06RDNP001-19.565 – МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 4. BG06RDNP001-19.601 – МИГ ХИСАРЯ – Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 5. BG06RDNP001-19.617 – МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 6. BG06RDNP001-19.620 – МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 7. BG06RDNP001-19.621 – МИГ Дряново – Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 8. BG06RDNP001-19.622 – МИГ Дряново – Трявна – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 9. BG06RDNP001-19.623 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 10. BG06RDNP001-19.625 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 11. BG06RDNP001-19.626 – МИГ Ардино – Джебел – мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Отворените към момента 2 процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) по BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП са:

Към момента няма отворени процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

👉Нови възможности за подпомагане през 2022 г. по схеми на ДФЗ

 

 

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

7-8 март: Всички МИГ от ЕС са поканени за участие в Европейския семинар за ЛИДЕР

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!