Общо 39 са отворените процедури на МИГ в страната, от които:

 • 38 са по ПРСР 2014-2020 и
 • 1 по ОПИК 2014-2020

 

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в👉 Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉 ЛИДЕР.

Отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.032 – МИГ –Община Марица – Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 2. BG06RDNP001-19.215 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 3. BG06RDNP001-19.238 – МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 4. BG06RDNP001-19.295 – МИГ общини Елена и Златарица – 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 5. BG06RDNP001-19.322 – МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 6. BG06RDNP001-19.329 – МИГ общини Елена и Златарица 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 7. BG06RDNP001-19.379 – СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
 8. BG06RDNP001-19.414 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 9. BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М _7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 10. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 11. BG06RDNP001-19.494 – Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.
 12. BG06RDNP001-19.510 – „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”
 13. BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 14. BG06RDNP001-19.541 – СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
 15. BG06RDNP001-19.543 – МИГ „Преспа“-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
 16. BG06RDNP001-19.548 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 17. BG06RDNP001-19.550 – МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия – мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 18. BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура
 19. BG06RDNP001-19.566 – „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 20. BG06RDNP001-19.567 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 21. BG06RDNP001-19.569 – МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“
 22. BG06RDNP001-19.570 – МИГ Нови пазар – Каспичан, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
 23. BG06RDNP001-19.571 – МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 24. BG06RDNP001-19.577 – МИГ Поморие 6.4. М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 25. BG06RDNP001-19.586 – „МИГ Момчилград – Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 26. BG06RDNP001-19.587 – МИГ Костенец 2010 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 27. BG06RDNP001-19.588 – МИГ Кирково-Златоград – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
 28. BG06RDNP001-19.593 – МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 29. BG06RDNP001-19.597 – „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Мярка 120. „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“
 30. BG06RDNP001-19.598 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 31. BG06RDNP001-19.603 – МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
 32. BG06RDNP001-19.604 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
 33. BG06RDNP001-19.605 – МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 34. BG06RDNP001-19.609 – МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
 35. BG06RDNP001-19.617 – МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 36. BG06RDNP001-19.620 – МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 37. BG06RDNP001-19.625 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 38. BG06RDNP001-19.626 – МИГ Ардино – Джебел – мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

 

Отворена към момента е 1 процедура на МИГ, която се финансира чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) по BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП👉BG16RFOP002-2.113 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “

 

Към момента няма отворени процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

В процес на обществено обсъждане към момента са 2 процедури на МИГ, които ще се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 

Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Заключения и препоръки от текущата оценка за изпълнението на подхода ЛИДЕР/ВОМР

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

NB: Публикацията е актуализирана на 01.04.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!