Още 625 земеделски стопани получиха подпомаган по антикризисната подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ от ПРСР 2014-2020 (т.нар. подмярка COVID 1).

29 781 земеделски стопани, които са доказали своята допустимост по подмярка COVID 1 чрез участие в схемите на директните плащания и държавните помощи, първи получиха подпомагането на 16.10.2020 г., а 70 148 373 лв. бе размерът на общата оторизирана сума.

32 694 е общият броят на подадените заявления за подпомагане по извънреднaта подмярка COVID 1.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщи днес, че са преведени 1 112 640 лв. по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020, пояснявайки че оторизираните средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“ (за културите от приложение № 1 от Наредба № 2 от 5.08.2020 г.), „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“ на бенефициентите, които са доказали своята допустимост по подмярката чрез участие в мерки на ПРСР 2014-2020.

ДФЗ пояснява още, че изчисленията са извършени след обработка на допълнителна информация в заявленията на бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите – „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума, a таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Информация за подмярка COVID 1

Информация за подмярка COVID 2 и COVID 3

По-рано този месец ДФЗ съобщи, че общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от ПРСР 2014-2020, а 961 619 лева са изплатени на 671 стопани по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ по ПРСР 2014-2020. ВИЖ: ПРСР 2014-2020: 211 заявления са подадени по COVID 3 и близо 1 млн. лева са изплатени по COVID 2

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!