Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува 👉Заповед № РД 09-434/27.04.2021 г. на заместник-министъра и Ръководител на УО за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-432/01.06.2020 г., с която са утвърдени Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020.

Чрез Заповед № РД 09-434/27.04.2021 г. се променят:

  • Условията за кандидатстване: административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) ще се сключва между УО на ПРСР 2014-2020 и кандидата, а не тристранен договорр с УО, ДФЗ и кандидата; Приложение № 9 „Административен договор“ се заменя с ново Приложение № 9 (съдържа се в приложение на заповедтта);
  • Условията за изпълнение на одобрени одобрени проекти: в Раздел III „Административен договор“ се добавя текст, уреждащ контролните дейности и проверките на ДФЗ-РА след сключването на административен договор в изпълнение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (Приложение № 1, част 2. Контролни дейности, раздел А) Процедури по одобряване на заявленията, букви ii, iii, iv и v).

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg; https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

УО публикува промени в Правила за прилагане на подмярка 19.1 на ПРСР и назначи Комисия за оценка и класиране на проекти

Мярка 19 на ПРСР и ВОМР в преходния период 2021 и 2022. До 1 юни МИГ могат да заявят увеличение на бюджета на СВОМР!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!