Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) инициира сформирането на нова тематична работна група (ТРГ 3) на тема „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

Даването на приоритет на тази актуална и значима тема е в контекста на стартиралия процес на стратегическото планиране у нас и заложените в Европейския зелен пакт нови инициативи на Европейската комисия, определящи амбициозни цели към Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) в изпълнението на ангажиментите на ЕС за опазване на околната среда, климата и биоразнообразието.

Новата ТРГ 3 се създава към НСМ като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. Чрез мобилизирането и съвместната работа на заинтересованите страни, пряко участващи в стратегическото планиране на ОСП или заинтересовани от темата, ще бъдат събрани и предоставени полезни указания и идеи за програмиране на зелени интервенции в рамките на бъдещия Стратегически план по ОСП за периода 2021- 2027.

Звеното за управление на НСМ ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, имащи опит и отношение по темата, да се включат при сформирането на експертния състав на ТРГ 3 „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“, да заявят своя интерс за участие в предстоящото заседание и бъдещата експертна работа.

 

Първото заседание на ТРГ 3 е определено за 02 септември 2020 г. от 10:00 до 16:30 ч. и ще се проведе в гр. София, х-л Централ. С дневния ред на заседанието можете да се запознаете в 👉 ПРОГРАМАТА📌

Основният фокус, целите и задачите на ТРГ 3 ще бъде допълнително развити и усъвършенствани в рамките на предстоящото заседание. Допълнителна информация за дейността на ТРГ 3 ще бъде предоставена в нашата секция „Тематични работни групи“

Работата на ТРГ ще се основава на практическите уроци от постигнатото по ПРСР 2014-2020 и ПРСР 2007-2013, на изготвените за целите на стратегическото планиране SWОT-анализи и напредъка в програмирането, както и на идентифицирани добри европейски практики и иновативни идеи.

Организирането на ТРГ е една от дейностите, възложени от МЗХГ за изпълнение от ЗУ на НСМ. ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ, от членовете на Координационния Комитет и експертните групи към него, експертите на ЗУ на НСМ или от регионалните координатори на НСМ, както и по инициатива на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020.

ТРГ работи на доброволен принцип в рамките на:

  • определен мандат по отношение на конкретен обхват на проучване, анализ и/или доклад по определената тема;
  • експертен състав (обичайно участници в ТРГ до около 12 експерта, активно участващи в срещите);
  • период на дейност (достатъчен за подготвянето на материалите и обсъждането им с експертния състав).

 

Искате ли да станете член на Тематичната работна група? Моля, заявете Вашия интерес на e-mail: georgieva@ruralnet.bg, Таня Георгиева- тел. 089 229 2597.

Тъй като местата за срещата са ограничени и с оглед провеждането на събитието в съответствие с действащите в страната противоепидемични мерки, приканваме тези от Вас, които желаят да участват в заседанието на ТРГ3 да потвърдят най-късно до 18:00 ч. на 31 август 2020 г. (понеделник).

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!