Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) инициира сформирането на нова тематична работна група (ТРГ 4) на тема „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, имащи опит и отношение по темата, да се включат при сформирането на състава на ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“, да заявят своя интерс за участие в предстоящото заседание и бъдещата съвместна работа.

Даването на приоритет на тази актуална и значима тема е в контекста на напредналия процес на стратегическото планиране у нас и заложените в Европейския зелен пакт нови инициативи на Европейската комисия, определящи амбициозни цели към Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) за постигането на цялостна трансформация на агрохранителната верига, опазване на околната среда, биоразнообразието и климатична неутралност.

Насърчаването и споделянето на знания и иновации са част от общата цел на ЕС за модернизация на новата ОСП. Те трябва да играят ключова роля в подпомагането на фермерите и селските общности да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден. В момента в ЕС интензивно се работи за изграждане и развитие на система AKIS (Agriculture knowledge and innovation system в превод Система за знания и иновации в селското стопанство/СЗИСС), която трябва да работи като мрежа за обмен и свързване на заинтересовани страни в областта на иновациите и дигитализацията, а усилията са насочени към идентифициране на потенциалните партньори. В контекста на интензивната работа у нас по разработването на стратегическия план за ОСП, наличието на богат опит и надеждно структурирани AKIS сред държави- членки на ЕС отговори изисква въпросът какво следва да се направи в България за структурирането и функционирането на страбилна AKIS.

Заседанието на ТРГ 4 е определено за 25 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. и ще се проведе в х-л „Метрополитън“, гр. София, при дневен ден съгласно Програмата, която можете да изтеглите 👉ТУК!

 

Новата ТРГ 4 се създава към НСМ като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. Чрез мобилизирането и съвместната работа на заинтересованите страни, пряко участващи в стратегическото планиране на ОСП или заинтересовани от темата, ще бъдат събрани и предоставени полезни идеи и препоръки в процеса на разработването на националния Стратегически план по ОСП за периода 2021- 2027.

Основният фокус и цел на ТРГ 4 ще бъде изготвянето на препоръки за подобряване на СЗИСС в България. Работата на ТРГ 4 ще се основава на изготвено по темата проучване, идентифицираните добри европейски практики и иновативни модели, отчитайки приноса на проведената от ЗУ на НСМ през юли 2021 г. работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“. Допълнителна информация за дейността на ТРГ 4 ще бъде предоставена в нашата секция „Тематични работни групи“

Очакваме представители на:

 • организации на земеделски производители;
 • организации на преработватели;
 • представители на научната и академичната общност;
 • НССЗ и др. съветнически/консултантски организации;
 • представители на оперативни групи по ЕПИ;
 • представители на други тематични и изследователски мрежи, работещи по темата;
 • организации на МИГ и МИГ, изпълняващи проекти за сътрудничество;
 • представители на синдикални организации в земеделието;
 • ръководители на земеделски училища;
 • представители на организации от сферата на дигиталните технологии;
 • представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020;
 • експерти от специализираната администрация на МЗХГ и ДФЗ-РА, ангажирани с обучения на бенефициенти по ОСП;
 • експерти и заинтерсовани страни, учатвали в програмирането на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и др.

Организирането на ТРГ е една от дейностите, възложени от МЗХГ за изпълнение от ЗУ на НСМ. ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ, от членовете на Координационния Комитет и експертните групи към него, експертите на ЗУ на НСМ или от регионалните координатори на НСМ, както и по инициатива на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020. ТРГ работи на доброволен принцип в рамките на:

 • определен мандат по отношение на конкретен обхват на проучване, анализ и/или доклад по определената тема;
 • експертен състав (обичайно участници в ТРГ до около 12 експерта, активно участващи в срещите);
 • период на дейност (достатъчен за подготвянето на материалите и обсъждането им с експертния състав).

 

Искате ли да станете член на Тематичната работна група? Моля, заявете Вашия интерес на e-mail: georgieva@ruralnet.bg, Таня Георгиева- тел. 089 229 2597.

Тъй като местата за срещата са ограничени и с оглед провеждането на събитието в съответствие с действащите в страната противоепидемични мерки, приканваме тези от Вас, които желаят да участват в заседанието на ТРГ 4 да потвърдят най-късно до 18:00 ч. на 22 окотмври 2021 г. (петък).

Във връзка с разпространяващата се четвърта вълна от COVID-19 у нас и очакванията за затягане на противоепидемичните мерки, е възможно заседанието на ТРГ 4, определено за 25 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч., да се проведе онлайн, за което екипът на ЗУ на НСМ своеверемнно ще публикува информация.

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!