Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 17.10.2022 г. в гр. София финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“.

С това заключително събитие ЗУ на НСМ представи резултатите от изпълнявания 4-годишен проект, предизвикателствата, постиженията и приноса на НСМ към ПРСР 2014-2020, преходния период на ПРСР 2021-2022 и стратегическото програмиране по ОСП 2023-2027. От екипа на Звеното представиха също така ключови препоръки, имащи отношение към бъдещата Национална мрежа по ОСП 2023-2027, като и важни препоръки от заинтересованите страни към ПРСР 2014-2020 и Стратегическия план по ОСП 2023-2027.

Препоръки от ЗУ на НСМ към новата Национална мрежа по ОСП 2023-2027:

 • Да стартира на време!
 • Официално представяне от страна на УО на новото ЗУ и Мрежа пред заинтересованата администрация;
 • Решение за плавен преход след 2027 г., вкл. финансово предложение от ЗУ;
 • Взаимодействие на новия екип на новото ЗУ с експерти от предходните две ЗУ;
 • Обезпечаване на УО на СП по ОСП с минимум 2 експерти, ангажира на пълен работен ден само с дейността на новата Мрежа;
 • Обезпечаване на ЗУ с достатъчен експертен капаците- нови теми, нови участници, нови дейности;
 • Повишаване ангажираността от страна на МЗм/УО с Мрежата и ЗУ;
 • Повишаване на интеграцията на ДФЗ-РА и други УО в дейността на Мрежата;
 • Ясно определяне представителността на новата Мрежа и тежестта й в прилагането на ОСП, подготовка за ОСП 2027+;
 • Автоматично членство от НСМ към Националната мрежа по ОСП- категоризиране на членовете за ефективно включване;
 • Надграждане на установеното ефективно взаимодействие между членовете и партньорите на Мрежата- регистър при ЗУ на привлечени експерти и активни организации;
 • Подобряване на: координацията между МЗм/УО с Мрежата и ЗУ, сътрудничеството по отношение на участниците в AKIS, сътрудничеството между ОГ с такива от страните членки, предотвратяване на някои застъпвания в работата с МЗм;
 • Ангажираност на УО в определянето на тематичния фокус в работата на ЗУ, вкл. нуждите от анализи, проучвания и интегрирането им при прилагането на политиката;
 • Работа както с потенциални бенефициенти, така и с бенефициенти с ангажименти по ОСП, съвместни обучения УО и ДФЗ;
 • Провеждане на обучения от централната администрация на МЗм за ОРА, ОДЗ, ОСЗ за всичко ново по СП по ОСП;
 • По-голяма гъвкавост в проекта на новото ЗУ за адресиране на нови и/или непредвидени обстоятелства;
 • Решение за Мрежа 2027+ след анализ на националната Мрежа от трите програмни периода в контекста на установените други модели на управление в ЕС.

 

Препоръките на ЗУ на НСМ се основават на следните предизвикателствата при изпълнението на проекта:

 • Времева пауза между ЗУ на ПРСР 2007-2013 и ЗУ на ПРСР 2014-2020- изграждане на НСМ от начало- подновяване на интерес, ангажиране на членовете и партньорите, промотиране;
 • Представителство на НСМ и структура на управление;
 • Общото разбирането на МЗм за НСМ;
 • Ангажираността на МЗм/УО и координацията със ЗУ на НСМ, застъпвания в работата с МИГ;
 • Отчитане на приноса от работата със заинтересованите страни в НСМ, обратна връзка по предложения и становища;
 • Високи очаквания на заинтересованите страни към ЗУ в решаването на проблеми при прилагане на ПРСР;
 • Работа с голям брой членове заинтересовани страни;
 • Определяне на тематичния фокус на ТРГ и проучвания;
 • COVID- 19- прекъсвания и изпълнение на силно сгъстен график в активен стопански сезон, при силна конкуренция за вниманието на участниците с др. събития;
 • Липса на гъвкавост в проекта за адресиране на нови и/или непредвидени обстоятелства и кризи (като COVID- 19, Украйна, вътрешнополитически промени);
 • Тежък финансов дизайн на проекта и забавяния на плащанията;
 • Ограничен експертен капацитет за покриване на много нови теми- заявен интерес от членовете към нови теми и инициативи касаещи агро-хранителната верига, биоразнообразието, устойчивата продоволствена сигурност, NextGeneration, както и синергия с ОСП 2023-2027;
 • Изпълнението на ПРСР 2014-2020 и идентифициране, разпространението на добри практики, особено ОГ по ЕПИ;
 • Свръх натоварена администрация с паралелна работа по ПРСР 2014-2020, СП по ОСП 2023-2027 и ПВУ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!