Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) приключи оценката за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 50 проекта, подадени в рамките на втория прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 и оценени с от 70 до 74 точки.

В резултат на приключилата ОАСД 31 проекта преминават, а 15 проекта не преминават на последваща техническа и финансова оценка (ТФО).

15 проекта не преминават на последващ етап на оценка и кандидатите имат едноседмичен срок от уведомяването в ИСУН, за да подадат писмени възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ

ДФЗ пояснява, че от 15-те недопуснати до техническа и финансова оценка (ТФО) проекти: 1 проект е оттеглен от кандидат, а 3 проекта са спрени от оценка, заради проверка от Дирекция „Противодействие на измамите”. ДФЗ – РА уточнява, че ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускането до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат чрез ИСУН възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена ТФО, тъй като съгласно условията за кандидатстване по процедурата, ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно ОАСД.

В сайта на ДФЗ-РА е публикуван👉Списък на проектните предложения, които не се допускат до Техническа ифинансова оценка

След приключване на ТФО, кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще получат уведомителни писма от ДФЗ, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства/документи, че отговарят на изискванията за бенефициент, след което ДФЗ-РА ще пристъпи към сключване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-4.001 с канидатите, премианли успешно етапа на ТФО.

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

АТРАКТИВНА подмярка с важен принос за агрохранителната верига и селските райони

Прилагането на подмярката стартира в края на 2015 година и към настоящия момент са реализирани 2 приема: през 2015 г. и през 2018 г.

ПРИЕМ 2015

Първият прием стартира на 30.11.2015 г. и приключи на 18.12.2015 г. с първоначален бюджет от 100 млн. евро (определен със заповед на министъра на земеделието и храните и съгласно условията на НАРЕДБА №  20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“).

597 заявления за подпомагане са подадени в рамките на приема, с размер на заявените публични средства (финансова помощ) 420,83 млн. евро. Интересът от страна на кандидатите е 4 пъти по–висок от определения за приема бюджет. За приема са издадени 2 допълнителни заповеди за увеличаване на първоначално определения бюджет:

 • 1- вата заповед е издадена през 2016 г. и има за цел да осигури допълнително финансиране в размер на 80,79 млн. евро за проектните предложения, получили равен брой точки по критериите за подбор.;
 • 2- рата заповед е издадена през 2018 г. и с нея се включват допълнителни 49,50 млн. евро към вече увеличеният бюджет, който да бъде използван за проекти, получили под 55 точки по критериите за подбор, разглеждани в низходящ ред до изчерпване на предвидените допълнителни средства.

230 294 849 евро достига общият бюджет на приема след 2-те заповеди за увеличени. По данни на ДФЗ към 31.01.2021 г.:

 • 232 са сключените договори;
 • 147 690 590 евро е договорената субсидия;
 • 107 410 677 евро е изплатената субсидия;
 •  42 е минималният брой точки на проектите, за които е наличен бюджет.

ПРИЕМ 2018

В периода 09.02.2018 г. – 16.05.2018 г. бе реализиран прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020, който за пръв път се проведе през „Информационната система за управление и наблюдение средствата от ЕС в България“ (ИСУН 2020). В рамките на втория прием с първоначлно опредлен бюджет от 85 млн. евро са постъпили 538 заявления за подпомагане със заявена от кандидатите финансова помощ в размер на 359,8 млн. евро, надхвърляйки почти четирикратно разполагаемите средства по приема.

Съществен момент за втория прием по подмярка 4.2 е включването на два нови критерия за оценка в подмярката, които имат за цел да насочат подпомагането към кандидати преработващи селскостопанска продукция, които са съществуващи предприятия и са подържали определен брой персонал през последните години и не са получавали финансова помощ за сходни дейности до момента. Също така, се приоритизира експортната ориентираност на преработените селскостопански продукти, като за база се взимат приходите от последните години за реализиран от кандидатите износ на преработени продукти. Друга съществена промяна (одобрена през 2017 г. с третото изменение на ПРСР 2014-2020) е намаляването от 3 на 2 млн. евро на максималния размер на допустимите разходи, като се цели помощта да достигне до по-голям брой кандидати.

Със Заповед № РД 09-893 от 16.09.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) е увеличен общият размер на безвъзмездната финансова помощ с допълнителни 38 319 652 евро, като след увеличението, общият бюджет на приема достига 123 319 652 евро. Във връзка с увеличения бюджет по процедурата, проектните предложения, получили от 70 до 74 точки (включително на предварителна оценка) са разпределени за обработка.

По данни на ДФЗ към 31.01.2021 г.:

 • 135 са сключените договори;
 • 83 662 919 евро е договорената субсидия;
 •  70 е минималният брой точки на проектите, за които е наличен бюджет.

 

Трети прием в периода април- май 2021 г. 

Според проекта на Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2021 година (очаква се да бъде гласуван при предстоящото 16-то заседание на Комитета за наблюдение), третият прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:

 • прием в периода април- май 2021 г.;
 • до 197 956 861 евро общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата;
 • 35- 75% максимален интензитет на финансиране;
 • 3 000 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект.

201.9 млн. евро към ПРСР 2014-2020 за 2021 и 2022 година от NextGeneration EU

Два европейски фонда финансират удъжената ПРСР 2014-2020 през 2021 и 2022 г.

Предвид специфичният характер на допълнителния ресурс, който се добавя към бюджета на ПРСР 2014-2020 от новия инструмент на ЕС за възстановяване нар. NextGeneration EU (допълнителни 201 936 861 евро за 2021+2022), няма да се прилагат действащите ограничения за максимален размера на разходите за подпомагане по подмярката за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР. По този начин всеки земеделски стопанин или преработвателно предприятие, които отговарят на условията за допустимост ще имат достъп до финансиране без значение дали до момента са получили подпомагане по подмерката или не.

Планираният от УО трети прием по подмярка 4.2 през 2021 г. ще бъде осигурен със средства, както следва:

 • 115 340 000 евро публични средства от годишните бюджети за 2021 и 2022, първоначално разпределени за следващия програмен период 2021-2027;
 • 82 616 861 евро по линия на NextGeneration EU.

Намеренията на УО са общото увеличение на бюджета на подмярката с 197 956 861 евро публични средства да бъде на разположение на бенефициентите през 2021 календарна година.

На 19 февруари е 16-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020. Какви решения се очакват?

Източник: ДФЗ; http://2020.eufunds.bg; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!