Министерство на земеделието (МЗ) публикува Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2022 година (ИГРП 2022).

Проектът на ИГРП 2022 бе публикуван за обществено обсъждане с краен срок за становища до 29.11.2021 г.

Съгласно ИГРП 2022 през настоящата година се очаква да стартират приеми по следните 7 подмерки на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020:

  1. Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ – в периода април- юни, с общ бюджет от 15 млн. евро, максимален размер на допустимите разходи за инвестиции на проект- до 100 хил. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими бенефициенти- организации, провеждащи научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии;
  2. Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“- в периода октомври- ноември, общ бюджет от 12.1 млн. евро, максимален размер на БФП за проект е 25 хил. евро;
  3. Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – в периода септември- октомври, с общ бюджет от 29 млн. евро, с минимален размер на допустимите раходи- 10 хил. евро и максимален – до 200 хил. евро, максимален % на съфинансиране 50 %;
  4. Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- в периода юли- септември, с общ бюджет от 60 млн. евро, с максимален % на съфинансиране до 100 %;
  5. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – в периода април- май, с бюджет: в зависимост от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 000 000 евро; 500 хил. евро е максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата; максимален % на съфинансиране 50 %;
  6. Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ – в периода февруари- май, с общ бюджет от 3.5 млн. евро; допустими кандидати ще са: 1/ Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си); 2/ МИГ или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4); максимален размер на допустимите раходи на проектно предложение е: 1/ 25 хил. евро за общности, прилагали подхода ВОМР, 2/ 30 хил. евро за общности, не прилагали подхода ВОМР; максимален % на съфинансиране до 100 %;
  7. Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – текущо през 2022 г., с  бюджет от 2 846 777 евро и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими кандидати са одобрени МИГ; 100 хил.евро е максималният размер на БФП за проекти за транснационално сътрудничество и 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество.

Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в ИГРП за 2022 г., тъй като приемът на заявления мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, а приемът по мярка 14- по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г., а редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за цитираните 5 компенсаторни мерки на ПРСР.

👉Запознайте се с 👉Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2022 г.

*Съгласно заповедите на министъра на земеделието отворени са следните приеми за Кампания 2022 по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020:

*Вижте още: Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Източник: МЗм; https://ruralnet.bg; http://2020.eufunds.bg/

*Публикацията е актуализирана на 29.04.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!