Министерство на земеделието (МЗм) публикува на интернет страницата си👉 Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2021 г. за изпълнението на ПРСР 2014-2020. Приетият от Европейската комисия (ЕК) Годишен доклад за изпълнението на ПРСР 2014-2020 обхваща периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.

От Годишния доклад можете да научите за: ключова информация относно изпълнението на Програмата и нейните приоритети; напредъка в изпълнението на плана за оценка; проблемите, свързани с изпълнението на Програмата и предприетите мерки; предприетите стъпки за прилагане на техническата помощ и изискванията за публичност на програмите; предприетите действия за изпълнение на предварителните условия; описанието на изпълнението на Тематичната подпрограма за малките стопанства; оценката на информацията и напредъка в постигането на целите на Програмата и др. 

На 19 ноември 2021 г., с Решение C(2021) 8541 на ЕК бе одобрено най-голямото изменение в Програмата, с което се прибавят към текущите 2,9 млрд. евро нови 900 милиона евро, като общият бюджет на цялата програма се увеличава до 3 795 425 418 евро (принос от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони/ЕЗФРЕСР/ в размер на 3 129 044 775 евро и национално съфинансиране – 666 380 643 евро).

Общ напредък по ПРСР 2014-2020 към 31.12.2021 г. (включва всички изплатени публични средства)

В Годишния доклад се посочва, че разплатените към 31.12.2021 г. субсидии по ПРСР 2014-2020 представляват 51,3 % от целия наличен бюджет на ПРСР, или 1 948 263 986 евро публични средства (средства от ЕЗФРСР + такива от национален бюджет). Договорените средства (без отчитане на поети бъдещи+преходни задължения по мерките с 5 годишен ангажимент от ПРСР) представляват 63,5 % спрямо целия бюджет на ПРСР, или 2 409 246 896 евро публични средства. От тях, договорените средства само по предимно инвестиционните мерки и Техническа помощ са в размер на 1 532 547 590 евро публични средства, а общо оторизираните средства по мeрките с плащане на площ (вкл. и плащанията по М21), са в размер на 876 739 144  евро публични средства. Само за календарната 2021 г. са разплатени 367 133 500 евро публични средства (298 661 568 евро от които са от ЕЗФРСР).

Следва да се обърне особено внимание на забавянето на обработката на постъпилите проектни предложения и изоставане в договарянето на не ИСАК базираните мерки. Забавянето в обработката поставя под риск успешното реализиране и разплащане на проектите, което от своя страна би имало отрицателен ефект върху постигането на заложените показатели в Програмата.

В Годишния доклад на ПРСР 2014-2020 за 2021 г. за пореден път се посочват проблемите, свързани с прилагането на Програмата и се подчертава необходимостта от тяхното решеване както по отношение на ПРСР 2014-2020, така и по отношение на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027 г., който предстои да стартира от 01.01.2023 година:

„След въвеждането на ПРСР 2014-2020 в ИСУН 2020 през 2018 г. се появяват затруднения при събирането на информация за напредъка по- прилагането на мерките и данни за икономическото състояние на бенефициентите. Поради което, възниква необходимост да се работи успоредно в двете системи (ИСУН 2020 и информационната система на ДФЗ – РА), поради причини, свързани с невъзможността на ИСУН 2020 да събира данни и да генерира справки за целите на мониторинга, отчитането, докладването и оценката на ПРСР.

Важно е да се отбележи, че създадените системи за наблюдение и оценка на ПРСР в ИСУН 2020 не са в състояние да отговорят в пълна степен на нуждите за оценка на Програмата, както и информацията, генерирана от тях не може да гарантира изискванията за всеобхвотност, надежност и точност на данните.

Във връзка с предстоящото стартиране на новия програмен период, УО и ДФЗ – РА следва да предприемат своевременно съвместни действия за разработване на система за отчитане на мониторинговите индикатори, с оглед гарантиране спазването на изискванията за всеобхвотност, надежност и точност на данните и информацията. Системата следва да дава възможност за събиране на данни, от които автоматично да се извеждат достоверни стойности за показателите по индикаторен план, включително индикаторите за резултат, индикаторите за продукт, финансовите индикатори, целевите индикатори и индикаторите от рамката за изпълнение.

В изпълнение на функцията си по наблюдение, Управляващият орган следва да търси начини, или за разширяване обхвата на системата ИСУН 2020, или за надграждане на специализирания модул към вече изградената информационна система на ДФЗ – РА, с цел отчитане в реално време за всички индикатори по индикаторен план и мониторинговите таблици към годишния доклад за изпълнението, напредъка в договарянето и разплащането на средствата, остатъчните бюджети по мерките и резултатите от изпълнението на мерките.

Изборът на информационна система за работа, събиране и отчитане на мониторинговите индикатори, следва да бъде направен след извършен обстоен анализ, при спазване на принципите на ефикасност, ефективност и икономичност, в съотвествие с нуждите, както на ПРСР 2014-2020, така и на Стратегическия план по ОСП за новия програмен период.“

Приеми по мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 през 2021 г.

През 2021 г. са реализирани приеми по следните мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020:

 • Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции във физически активи“
 • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ (2021)
 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ (2021)
 • Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители
 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“(ТПП) на производители COVID 3”
 • Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване
 • Мярка 10 „Агроекология и климат“;
 • Мярка 11 „Биологично земеделие“;
 • Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“;
 • Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“;
 • Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
 • Подмярка 21.1 –  „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“

През календарната 2021 г. са предложени и одобрени от службите на ЕК две основни изменения в ПРСР 2014-2020 :

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!