Становище относно стратегията „От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение“ на европейския Комитет на регионите (от английски език European Committee of the Regions (CoR)).

Според Комитета на регионите:

 • горещо приветства стратегията „От фермата до трапезата“ и подчертава, че със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за периода до 2030 г. трябва да се прилагат заедно, за да се ограничи въздействието на продоволствените системи върху климата, околната среда и биологичното разнообразие, като същевременно се гарантират безопасността и здравословният характер на храните;
 • счита, че те трябва да допринесат и за справяне с обезлюдяването на селските райони и че продоволствената независимост е също толкова стратегическа и предполага запазване на производствения капацитет, което изисква адекватна бюджетна подкрепа от ЕС;
 • подчертава необходимостта от съгласуваност между различните сектори, свързани с храните (селското стопанство, рибарството, морското дело) и политиките в областта на околната среда, енергетиката и здравеопазването, потребителите, заетостта и развитието на селските райони, посредством подход на многостепенно управление, така че съгласуваните действия на ЕС- равнище да могат да подпомогнат прилагането на стратегията с оглед на постигането на амбициозни и общи цели за реформи; приносът на местните и селските общности трябва да бъде по-добре признат и интегриран в политиките;
 • отбелязва, че развитието на устойчиво селско стопанство няма да е възможно, ако ЕС продължава да внася селскостопански продукти на ниски цени, които не отговарят на европейските стандарти за производство и са в нелоялна конкуренция с тези на европейските производители, както и да изнася излишъците си на цени, по-ниски от европейските цени на производство;
 • отправя искане за спешното въвеждане на нови, по-справедливи и по-солидарни многостранни правила, с цел да не се засяга устойчивостта на европейските предприятия;
 • изразява надежда, че подобен нов подход е насочен към укрепване на икономическата перспектива на производителите и на връзките между производителите и потребителите, подкрепя диверсифицирани системи за производство на храни, които се явяват алтернатива или допълнение на традиционните производствени системи;
 • застъпва се за по-справедливо разпределение на стойността, което възнаграждава по-добре производителите, които предоставят качествени обществени блага и екосистемни услуги;
 • призовава за активно участие на всички участници в продоволствената система в мониторинга и оценката на изпълнението на стратегията.

Комитетът на регионите за подкрепата за производителите, насърчаване на късите и прозрачни вериги на доставки:

 • препоръчва да се следи по-внимателно тенденцията към концентриране на земята в полза на агробизнеса, увеличаването на цената на земята, изоставянето на площи в маргинални зони и последващата загуба на земеделска земя от страна на малките и средните производители и земеделски стопани; поради това препоръчва някои изменения на съществуващите инструменти на общата селскостопанска политика (ОСП), като например евентуално ограничение на директните плащания на стопанство, за да се улесни достъпът на дребните земеделски стопанства и на новите агроекологични селскостопански производители до земеделска земя, самостоятелно или в сдружения, като се избегне намаляването на броя на действащите земеделци; препоръчва да се запази равновесието между икономика и екология в ОСП; насърчава също така използването на рециклирани води за напояване в районите с недостиг на вода и насърчаването на агролесовъдството;
 • приветства факта, че Комисията е предвидила засилване на биологичното земеделие, като е изразила желание, след първоначално проучване на въздействието, до 2030 г. за него да бъдат заделени най-малко 25 % от земеделските земи в ЕС, както и за значително увеличаване на биологичното производство на аквакултури; изразява желание преходът в ОСП да съответства на развитието на потреблението на екологични продукти; призовава за мерки в подкрепа на структурирането на целия сектор на биологичното производство, а не само на развитието на производството, за да се запази добавената стойност, свързана с този метод на производство и преработка, в различните региони, включително стимулиране за обезпечаване на водни мрежи, за да се осигури вода за производителите на биологични продукти, която да отговаря на изискванията на законодателството;
 • призовава да се постави по-голям акцент върху късите вериги на доставки и да се признае разнообразието от европейски производствени системи, включително алтернативни производствени системи, насочени към развитието на местни/регионални форми на производство, преработка и предлагане на пазара, въз основа на качеството на хранителните продукти, хуманното отношение към животните и околната среда; призовава за създаването на европейска рамка за насърчаване и укрепване на късите вериги на доставки въз основа на новаторски и успешни местни практики; призовава за улесняване на подкрепата за колективни териториални проекти с участието на преработватели, местни власти, земеделски и горски стопанства, търговци на дребно и местни потребители с цел развитие на местно производство на храни; освен това призовава за подкрепа на диверсификацията на местното и регионално производство и преработка, за развитие на нови сектори (напр. растителни протеини, по-специално бобови култури и сектори, свързани с качеството като ягодоплодни култури, черупкови плодове и др.), които да предвиждат и използване на производните вериги, свързани с вторичните потоци и отпадъците, с цел създаване на добавена стойност на различните етапи от веригата за доставки на храни, като се оценява възможността да се въведе сертифициране, което да се отнася до устойчивото производство и да включва управлението на водните и почвените ресурси; Във връзка с това подчертава, че понятията „местен“ и „регионален“ трябва да се разглеждат от гледна точка на въпросния продукт. Основните принципи трябва да бъдат малък екологичен отпечатък на продукта, предотвратяване на ненужните транспортни потоци и по-добра връзка между производителите и потребителите;
 • призовава Комисията в рамките на бъдещата си дейност да извършва оценки на въздействието на начина, по който се определят количествените цели. Държавите, които използват големи количества антибиотици, химически продукти за растителна защита и растителни хранителни вещества би трябвало в по-голяма степен да бъдат насърчавани да намалят използването им, отколкото държавите с ниски нива на употреба;
 • предлага да се извършат прозрачни оценки на въздействието, които да могат да бъдат оповестени, за да се осъществява мониторинг върху средносрочните цели и да се предоговорят необходимите корекции в консултация с държавите членки, местните и регионалните власти и участниците в селскостопанската промишленост;
 • препоръчва въвеждането на по-строги мерки срещу екологичното въздействие на интензивните практики в промишлените стопанства; обявява се за това, на равнище ЕС да се въведе задължително официално сертифицирано етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните, както е предвидено в стратегията; призовава таванът на гъстотата на животните в стопанството да бъде условие за достъп до плащания по ОСП и да се засили обвързаността с условия на ОСП по отношение на стандартите в областта на хуманното отношение към животните;
 • призовава в новите екологични схеми да бъде предвидено еднакво, задължително, ефективно и все по-значително финансиране за насърчаване на устойчиви производствени практики, които, наред с останалото, подобряват значително улавянето на въглерод (carbon farming) от страна на земеделските и горските стопани, както и биологичното разнообразие; припомня при все това, че агроекологичните и климатичните мерки по втория стълб на ОСП се оказаха далеч най-ефективната мярка за екологизиране на ОСП, като това е свързано с подхода от долу нагоре, използван при определянето на тези мерки в случая на регионализирано управление; във връзка с това призова за използване на възможностите за преразпределение от първия към втория стълб на ОСП и за участие на регионалните власти в определянето на екосхемите на европейско и национално равнище, за да се гарантира по-голяма съгласуваност и взаимно допълване между екосхемите и мерки за агроекология и климат, както и по-добро отчитане на нуждите на териториите; препоръчва също да се подкрепят екстензивни селскостопански практики с по-слабо въздействие върху околната среда; за постигане на баланс между екологична, икономическа и социална устойчивост е необходимо земеделските стопани да могат да получат компенсация, осигурена с европейски и национални средства за всички допълнителни разходи, свързани със селскостопанското производство.

В становището си Комитетът дава политичеки препоръки и мнения и по темите: Околна среда, борба със затлъстяването, насърчаване на отговорно и критично потребление; Устойчиви обществени поръчки, екологосъобразни обществени поръчки, образователни програми; Намаляване и предотвратяване на генерирането на отпадъци, насърчаване на кръгова икономика; Международна търговия, солидарност и устойчиво развитие в трети държави; Управление, изпълнение, мониторинг

👉Становището на CoR е публикувано на 02.02.2021 г. в Официален вестник на Европейския съюз👉ТУК.

Ролята на Комитета на регионите

Европейският комитет на регионите (CoR) е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от 27-те страни от Съюза. Комитетът е основан през 1994 г. в гр. Брюксел, Белгия и понастоящем негов председател е Апостолос Цицикостас. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете. Комитетът на регионите дава възможност на регионите и градовете официално да изказват становища в процеса на създаване на законодателство на ЕС, като гарантира, че позициите и нуждите на регионалните и местните органи се вземат предвид.

 • Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент трябва да се консултират с Комитета на регионите, когато подготвят законодателство по въпроси, засягащи местното и регионалното управление, като например здравеопазване, образование, заетост, социална политика, икономическо и социално сближаване, транспорт, енергетика и изменение на климата.
 • Ако не го направят, Комитетът на регионите може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.
 • След като Комитетът на регионите получи дадено законодателно предложение, той изготвя и приема становище и го изпраща на съответните институции на ЕС.
 • Комитетът също така излиза със становища по своя инициатива.

В своята Декларация замисията на Комитета се заявява „Ние сме посланиците на Европа в регионите, градовете и общините и изразители на техния глас в европейския дебат.“

Източник: https://eur-lex.europa.eu/; https://cor.europa.eu/; https://europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!