Управляващият орган на ПРСР 2014–2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014–2020.

29,337 млн.лв. е общият бюджет по процедурата- 90% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10 % е националното съфинансиране.

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство. Чрез разпространение в реални практически условия на знания, информация за добри практики и усъвършенстване на уменията в земеделието и горското стопанство се цели подобряване на човешкия потенциал, осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии и техники, иновациите, качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси.

09 юли 2022 г. до 23:59 ч. е крайният срок на общественото обсъждане, в рамките на който можете да изпращате становища и предложения чрез ИСУН 2020 и на следния интернет адрес👉rdd@mzh.government.bg

 

 

ДОПУСТИМИ кандидати

Допустимите кандидати са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности, в т.ч.

а) висши училища- трябва да отговарят на следните условия: 1/да са акредитирани по Закона за висшето образование и 2) да имат актуална акредитация за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, проверима на интернет страницата на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА): https://www.neaa.government.bg или електронния регистър на Министерство на образованието и науката (МОН): http://rvu.mon.bg.

б) професионални гимназии- трябва да отговарят на следните условия: 1/ да са институции съгласно чл. 18, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и 2/ да имат право да обучават по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo.

в) научни институти: допустими за подпомагане по настоящата процедура са научни институти по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките (Закона за БАН) и научни институти по чл. 6, ал. 1 от Закона за Селскостопанска академия (Закона за ССА);

г) опитни станции /Държавно предприятие „Научно-производствен център“: допустими за подпомагане по настоящата процедура са опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или биотехнологиите, или хранителните технологии и които са самостоятелни научни звена по чл. 6 от Закона за БАН или Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по чл. 6, ал. 2 от Закона за ССА.

Организациите трябва да имат право да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии.

Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.

ДОПУСТИМИ за подпомагане дейности

По подмярката се пдпомагат дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство, включително:

 • а) Дейности по провеждане на демонстрационни дейности за земеделски стопани и/или горски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност за една дейност от 1 ден, наречени за кратко демонстрации;
 • б) Инвестиции, необходими за изпълнението на демонстрациите по буква „a”, предвидени в проектното предложение- не са задължителна част от проектното предложение.

Разходи за инвестиции, необходими за изпълнението на демонстрационни дейности в областта на горското стопанство се финансират под формата на амортизационни разходи. За допустими се считат само амортизационните разходи, съответстващи на продължителността на демонстрационния проект, изчислени в съответствие със Закона за корпоративното подоходно облагане и не могат да надвишават годишните данъчни амортизационни норми, определени за съответните категории активи (Приложение № 5 от Указанията за кандидатсване/УК). Подпомаганите активи под формата на амортизационни разходи трябва да се използват само и единствено за демонстрационни дейности, предвидени по проекта и да са придобити след сключване на административния договор.

УСЛОВИЯ за допустимост на дейностите:

За да подлежат на подпомагане, кандидатите представят план-програма за провеждане на демонстрации съгласно Приложение № 2 от УК, който съдържа подробно описание на планираните демонстрации, избраните демонстрационни обекти и планираните инвестиции, в случай, че такива са предвидени.

План-програмата трябва да показва:

 • а) съответствие на планираните по брой и вид демонстрации с: условията на организацията за провеждане на демонстрации; условията на избраните демонстрационни обекти; прогнозния брой участници за включване в демонстрациите; планираните инвестиции (когато са предвидени в проектното предложение);
 • б) съответствие на техническите характеристики и капацитета на планираните инвестиции, за които се предоставя финансова помощ с: броя и вида на включените в проектното предложение демонстрации, условията на избраните демонстрационни обекти и прогнозния брой участници за включване в демонстрациите.

Включените в проектно предложение демонстрации следва да бъдат осъществени в демонстрационни обекти, които могат да бъдат учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.

За всяка демонстрация, максималният брой на участващите по едно и също време, място, тема на дадена демонстрация, трябва да съответства на условията на организацията за провеждане на демонстрационни дейности в дадения демонстрационен обект.

Избраните в проектното предложение демонстрационни обекти не трябва да бъдат включвани в проекти за подкрепа по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Лицата, които провеждат демонстрационната дейност, трябва да имат висше образование и/или научна степен, и/или научно звание в областта, в която ще се провежда демонстрацията. Те трябва да декларират съгласието си за участие чрез попълване на декларация по образец (Приложение № 4 от УК).

Дейностите и инвестициите по проектни предложения, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

ВАЖНО: Дейности и съответстващите разходи, както и необходимостта от инвестиции, предвидени в проектното предложение, трябва да бъдат подробно обосновани съобразно условията на демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности – в Приложение № 2 на УК, кандидатът посочва кои активи, предмет на подпомагане по проекта, в рамките на коя демонстрационна дейност ще бъдат използвани.

ВАЖНО: Проектни предложения, включващи разходи за инвестиции са допустими за подпомагане в случай, че предвиждат следния брой участници:

 • а) за проектни предложения със стойност на заявените инвестиции над 58 674 лв., проектното предложение трябва да предвижда не по-малко от 500 участници за периода на изпълнение на проекта;
 • б) за проектни предложения със стойност на заявените инвестиции между 58 674.01 лв. и 117 348 лв.,  проектното предложение трябва да предвижда не по-малко от 750 участници лица за периода на изпълнение на проекта;
 • в) за проектни предложения със стойност на заявените инвестиции над 117 348.01 лв., проектното предложение трябва да предвижда не по-малко от 1 000 участници за периода на изпълнение на проекта.

ФИНАНСОВИ параметри

По настоящата процедура няма изискване за минимален размер безвъзмездната финансова помощ (БФП).

 • 977 900 лв. е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат;
 • 195 580 лв. е максималният размер на допустимата финансова помощ за инвестиции, включени в проектно предложение, представено от един кандидат;
 • максималният интензитет на БФП за разходи за демонстрации по проекта е в размер на 100 % от допустимите разходи;
 • максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за разходи за инвестиции за един бенефициент е в размер на 100 % от допустимите разходи.

ОЦЕНКА и класиране на проектите

Оценката и класирането на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършват от оценителна комисия, определена със заповед на ръководителя на УО. Оценката на проектните предложения включва:

 • а) Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД);
 • б) Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Одобреният проект се изпълнява в срок до 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е до 1 октомври 2025 г.

Очаква се приемът да бъде реализиран в периода август- октомври 2022 г.

Предвиден е прием с продължителност от 3 месеца, съгласно проекта за актуализация на Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 (ИГРП) за календарната 2022 г., чието съгласуване с членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН) ще се състои на предстоящото на 11 юли 2022 г. 18-то заседание (онлайн) на КН.

Проектонасоките предвиждат краен срок за подаване на проектни предложения да е 17:30 часа на 12.10.2022 г.

👉С публикувания на 29.06.2022 г. за обществено обсъждане пакет документи може да се запознаете в сайта на ИСУН 2020 👉ТУК и в сайта на МЗм👉ТУК!

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!