Общо 53 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020*.

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в👉 Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉 ЛИДЕР.

Отворените към момента процедури на МИГ в страната по процедура BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER/ВОМР на ПРСР 2014-2020:

 

 1. BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 2. BG06RDNP001-19.159 – „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 3. BG06RDNP001-19.215 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 4. BG06RDNP001-19.285 – Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница – подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
 5. BG06RDNP001-19.304 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 6. BG06RDNP001-19.307 – МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 7. BG06RDNP001-19.320 – МИГ Белене – Никопол, Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“
 8. BG06RDNP001-19.322 – МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 9. BG06RDNP001-19.324 – МИГ Стамболово – Кърджали 54” подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 10. BG06RDNP001-19.344 – МИГ –Куклен-Асеновград – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 11. BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М _7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 12. BG06RDNP001-19.486 – МИГ – Елхово – Болярово: Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”
 13. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 14. BG06RDNP001-19.488 – МИГ -Попово – Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ-Попово“
 15. BG06RDNP001-19.508 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
 16. BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 17. BG06RDNP001-19.534 – „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“
 18. BG06RDNP001-19.535 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 19. BG06RDNP001-19.544 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 20. BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура
 21. BG06RDNP001-19.564 – МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 22. BG06RDNP001-19.565 – МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 23. BG06RDNP001-19.566 – „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 24. BG06RDNP001-19.569 – МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“
 25. BG06RDNP001-19.571 – МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 26. BG06RDNP001-19.573 – МИГ Попово Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 27. BG06RDNP001-19.581 – „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 28. BG06RDNP001-19.582 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 29. BG06RDNP001-19.594 – МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 30. BG06RDNP001-19.603 – МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
 31. BG06RDNP001-19.604 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
 32. BG06RDNP001-19.627 – МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 33. BG06RDNP001-19.628 – МИГ Исперих Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“
 34. BG06RDNP001-19.631 – МИГ Исперих – мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура“
 35. BG06RDNP001-19.634 – МИГ Момчилград – Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 36. BG06RDNP001-19.636 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 37. BG06RDNP001-19.637 – МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 38. BG06RDNP001-19.639 – Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 39. BG06RDNP001-19.640 – МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 40. BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 41. BG06RDNP001-19.642 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 42. BG06RDNP001-19.645 – Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“.
 43. BG06RDNP001-19.646 – МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
 44. BG06RDNP001-19.649 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 45. BG06RDNP001-19.650 – „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 46. BG06RDNP001-19.651 – МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 47. BG06RDNP001-19.654 – Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 48. BG06RDNP001-19.655 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 49. BG06RDNP001-19.657 – МИГ – Тунджа – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 50. BG06RDNP001-19.658 – МИГ – Белово Септември Велинград – – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 51. BG06RDNP001-19.659 – МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 52. BG06RDNP001-19.665 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 53. BG06RDNP001-19.668 – МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

👉До 31 юли е отворен прием по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ВОМР“ на ПРСР 2014-2020

👉До 31 август е отворен прием по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

 

Към момента няма отворени процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

В процес на обществено обсъждане към момента е 1 процедура на МИГ, която ще се финансира чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.538 – МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА към заинтересованите в областта на биопроизводството страни за обсъждане на проект на нов Национален план за биологично производство, 11 август в БургасПОКАНА за информационен семинар на 3 август в гр. Плевен по подмерки 4.2, 7.2 и 19.3 на ПРСР 2014-2020

ПОКАНА към заинтересованите в областта на биопроизводството страни за обсъждане на проект на нов Национален план за биологично производство, 11 август в Бургас

 

*Публикацията е актуализирана на 29.07.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!