Европейският съюз заделя 5.4 млрд. евро за програмата LIFE за околната среда и климата за 2021-2027 г. Бюджетът на новата програмата LIFE ще бъде по-голям от всякога: 3.5 млрд. евро са заделени за екологични инициативи, а 1.9 млрд. евро- за действия относно климата. 

Очаква се LIFE да публикува своята Многогодишна работна програма за 2021-2024 г. и покана за представяне на предложения през идния месец юни.

Програмата LIFE стартира през 1992 г. и е единствената програма на европейско ниво, посветена изцяло на опазването на природата и на действия срещу климатичните изменения. Програмата е част от предложенията на Европейската комисия (ЕК) за Зеления пакт, както и от дългосрочния бюджет на ЕС и от плана за възстановяване от пандемията, в рамките на които 30% от средствата се заделят за политиката относно климата.

Новата програма LIFE ще обхваща следните области:

Нова подпрограма „Преход към чиста енергия“ в новата LIFE

Новата програма LIFE предвижда опростен и по-гъвкав подход в хода на целия проектен цикъл. Бенефициенти могат да бъдат публични или частни организации, неправителствени или образователни организации. Програмата е структурирана, както следва:

1. Областта на околната среда, която обхваща:

  • а) подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие;
  • б) подпограмата за кръгова икономика и качество на живот;

2. Областта на действията по климата, която обхваща:

  • а) подпрограмата за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение;
  • б) подпрограмата за прехода към чиста енергия (Clean Energy Transition sub-programme).

Финансирането ще бъде насочено към проекти, свързани с най-добрите технологии, практики и решения, разработени на местно, регионално или национално ниво. Това включва интегрирани подходи за прилагане на планове за управление на отпадъците, подобряване качеството на въздуха и водата, възстановяване на биологичното разнообразие и морските екосистеми.

Подпрограмата за преход към чиста енергия е изцяло нова в програмния период 2021-2027 и още от 2021 г. LIFE ще подпомага и дейности, свързани с енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Какъв вид проекти ще бъдат финансирани?

Проектите ще се фокусират върху 5 ключови области:

  • Изграждане на национална, регионална и местна рамка на политиката, която подкрепя прехода за чиста енергия
  • Ускоряване въвеждането на технологии, цифровизация, нови услуги и бизнес модели, както и подобряване на уменията
  • Привличане на частни финанси за устойчиви енергийни проекти
  • Подкрепа на местни и регионални инвестиционни проекти
  • Включване и овластяване на гражданите в прехода за чиста енергия.

За да добиете представа какъв вид проекти ще бъдат скоро фиансирани по подпрограмата на LIFE за преход към чиста енергия, CINEA препоръчва да разглеждането на някои успешни проекти, финансирани по предходната програма за енергийна ефективност към ХОРИЗОНТ 2020 като проекта ComAct, който се изпълнява в пет пилотни държави Унгария, България, Република Северна Македония, Литва и Украйна и подкрепя облекчаването на енергийната бедност.

Нов орган на ЕС за управление на програма LIFE – Агенция CINEA

Европейският парламент официално одобри сделката с държавите-членки за програмата LIFE за периода 2021-2027 г. в края на април 2021 г., която ще влезе в сила със задна дата от 1 януари 2021 г. Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) поема функцията на управляващ орган по LIFE за периода 2021 г. – 2027 г.

Национално звено за контакт за България по LIFE

На територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК),  което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво. Българското НЗК е ситуирано в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, отдел „Международни програми и проекти“- гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. НЗК се състои екип от експерти, които оказват съдействие и подкрепа на българските кандидати и бенефициенти по програма LIFE на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнението на техните проекти.

НОВА онлайн база данни на ЕК с проекти по LIFE

За допълнителна информация относно проектите по програма LIFE в България или за всички проекти по LIFE в ЕС, можете да посетите онлайн базата данни на ЕК https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search.

Лесната за използване база данни е найдостоверният източник на информация за всички текущи и приключили проекти по програма LIFE. Базата данни също така предоставя информация за всички бенефициенти, техните координати за връзка и уеб сайтовете на проектите.

През идните месеци се очаква публикуване на покани по LIFE

Всички покани за представяне на предложения по програма LIFE ще бъдат публикувани през идните месеци в сайта на CINEA, както и в портала на ЕК European Commission’s Funding & Tenders portal. Проектните прдложения се подават САМО по електронен път чрез портала на ЕК Funding & Tenders portal, в който можете да откриете необходимата информация за законодателство, правилата за участие, образци за предложения, оценки и докладване на проекти.

Източник: www.europarl.europa.eu; https://eur-lex.europa.eu/; https://cinea.ec.europa.eu/life; https://comact-project.eu/; www.life-bulgaria.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!