Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“.

С проектозаповедта са предложени промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и образеца на Административния договор.

В срок до 25 юли 2022 г. (до 23:59 ч.) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020 могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.

 

Проектозаповедта предвижда:

  • Срокът за изпълнение на одобрен проект  се удължава до 15 септември 2025 г. (вместо 15 септември 2023 г.);
  • Искането за последно плащане трябва да бъде подадено до един месец след  изтичане на периода от пет години от датата на признаване, но не по-късно от 05.09.2025 г.

С изменението се създава възможност бенефициентите да използват пълния срок за изпълнение на проекта до 5 години от датата на признаване и се осигурява необходимото технологично време за подготовка на последното искане за плащане“, посочва в доклада си директора на дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм.

Документите към общественото обсъждане са публикувани в сайта на МЗм👉www.mzh.government.bg и в сайта на👉 ИСУН 2020.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!