Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоките за кандидатстване по двата приема на подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020.

Промените са свързани с удължаване на крайния срок за изпълнение на проектите по:

  • процедура BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 (първи прием);
  • процедура № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 (втори прием).

В срок до 26.04.2021 г. (до 23: 59 ч.) чрез ИСУН2020 или на електронна поща rdd@mzh.government.bg могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.

 

 

Чрез „Преходен регламент“ (Регламент (ЕС) 2020/2220) е удължен срокът на продължителност на програмите, подпомагани от ЕЗФРСР- до 31 декември 2022 г. До края на този период страните от ЕС имат възможност да финансират своите удължени програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г. от бюджетната рамка на ЕС (МФР) за периода 2021-2027 и допълнителнителните средства от новия инструмент на ЕС за възстановяване от COVID-19 NextGeneration EU. Удължаването на ПРСР 2014-2020 с 2 календарни години, в които важи прилагането на правилото N+3 означава, че крайният срок за извършване на плащания по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 се удължава до 31.12.2025 г. 👉Комитетът за наблюдение на ПРСР гласува добавяне на 887,4 млн. евро към бюджета за преходните 2021 и 2022 години. Какво е разпределението по мерки и подмерки?

Това изменение на европейското законодателство позволява удължаване на срока за изпълнение на административните договори по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020.

1 септември 2025 г. ще е новият краен срок за изпълнение на проектите от първия прием по подмярка 16.1. Иновативният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на сключване на административния договор.

С проекта на заповед се предвижда удължаване на крайния срок за изпълнение на проектите по процедура № BG06RDNP001-16.001 до 1 септември 2025 г. (вмество 1 септември 2023 г.). Според докладите на директор на дирекция „Развитие на селските райони“ към проектозаповедта „Определеният краен срок „не по-късно от 1 октомври 2023 г.“ ограничава до известна степен възможността на бенефициентите да изпълнят своите проекти в максималния срок 36 месеца с оглед на това, че от сключване на административните договори с одобрените кандидати до определения в краен срок – 1 септември 2023 г., са налице по-малко от 36 месеца.

Дейностите по иновативния проект се изпълняват в срок до 36 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 01 септември 2025 г. УО предлага с проекта на заповед изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-16.001 (първи прием по подмярка 16.1) промени в: Условията за кандидатстване (УК) и Приложение № 16 „Инструкции за попълване на електронен формуляр в ИСУН 2020“ към УК; Условията за изпълнение (УИ) и Приложение № 10 „Образец на административен договор“ към УИ.

Проектите на публикуваните за обществено обсъждане документи за кандидатстване и изпълнение по процедура BG06RDNP001-16.001 –  по подмярка 16.1:

МЗХГ публикува списък на 26 одобрени за финасиране оперативни групи по ЕПИ, кандидатствали в първия прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

1 октомври 2025 г. ще е новият краен срок за изпълнение на проектите от втория прием по подмярка 16.1. Иновативният проект се изпълнява в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор.

С проекта на заповед се предвижда удължаване на крайния срок за изпълнение на проектите по процедура № BG06RDNP001-16.003 до 1 октомври 2025 г. (вмество 1 септември 2023 г.). Според доклада на директор на дирекция „Развитие на селските райони“ към проектозаповедта „Определеният краен срок „не по-късно от 1 октомври 2023 г.“ ограничава до известна степен възможността на бенефициентите да изпълнят своите проекти в максималния срок 30 месеца с оглед на това, че от предстоящото сключване на административните договори с одобрените кандидати до определения в краен срок – 1 октомври 2023 г., са налице по-малко от 30 месеца.“

Дейностите по иновативния проект се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 01 октомври 2025 г. УО предлага с проекта на заповед изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-16.003 (втори прием по подмярка 16.1) промени в: Условията за кандидатстване; Условията за изпълнение и Приложение № 10 „Образец на административен договор“ към УИ.

Проектите на публикуваните за обществено обсъждане документи за кандидатстване и изпълнение по процедура BG06RDNP001-16.003 –  по подмярка 16.1:

37 проекта за агроиновации са подадени във втория прием по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!