Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 12.04.2021 г.👉 Заповед № РД 09-367/08.04.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-623/06.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-10/11.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020.

Чрез промените се въвеждат изисквания към проверките на място за проекти със СМР и представянето на информация за проверките от ръководителия на УО на ПРСР 2014-2020 към изпълнителния директор на ДФЗ, въвежда се изискване за прилагането на резултатите от проверките на място към проектното предложение в ИСУН, а в приложенията от Правилата за прилагане на подмярка 19.1:

  • правят се промени в Приложение № 1;
  • създава се ново Приложение № 4а;
  • правят се промени в Приложение № 5.

На 22 април 2021 г. УО публикува👉Заповед № РД 09-417/22.04.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на заповед РД 09-623/06.08.2020 г., допълнена със заповед № РД 09-10/11.01.2021 г. и изменена и допълнена със заповед № РД 09-367/08.04.2021 г. за одобрение на Правила за прилагане на подмярка 19.1 в частта на малки пилотни проекти*

Чрез промените чл. 10, ал. 2 се изменя по следния начин „(2) При необходимост от експертна помощ на всеки етап от работата си Комисията може да поиска информация или становище от помощник – оценител/и, от съответните компетентни звена от системата на МЗХГ или от други органи или юридически лица.

УО назначи Комисия за оценка и класиране на проектни предложения по подмярка 19.1 в частта на малки пилотни проекти*

УО публикува на 19.04.2021 г.👉Заповед № РД 09-395/16.04.2021 г. на заместник – министъра на земеделието, храните и горите за назначаване на Комисия за оценка и класиране на проектни предложения по подмярка 19.1 в частта на малки пилотни проекти, която на 20.04.2021 г. бе изменена със 👉 Заповед № РД 09-410/20.04.2021 г. (промяната е: в раздел I, подраздел „Помощник оценители“, т. 2 думата „Андонова“ се заменя с „Андрова“).

Източник: МЗХГ

*Публикацията е актуализирана на 22.04.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!