Консорциум от фермери и инсталации за биогаз използват Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за справяне с климатичните промени и емисиите на парникови газове чрез икономически и екологично устойчиво използване на селскостопански суровини и енергия.

Проектът повишава осведомеността на фермерите за необходимостта от смекчване влиянието на селското стопанство върху климата. Проектът SMARTGAS обединява шет ферми, Регионалната фермерска организация на Тоскана- Confagricoltura, университетa, Националния биогаз консорциум и Регионалната институция за техническа помощ за селското стопанство. Проектът стартира през 2019 година като EIP AGRI Оперативна група с цел да предлага подход отдолу нагоре, свързващ нуждите на фермерите от изследвания и трансфер на знания с нуждите на частния сектор.

Краткосрочната цел на проекта е да увеличи улавянето на въглерод в почвите на земеделските земи чрез по-ефективно използване на дигестата и техниките за оран, в системите за култивиране, произвеждащи храни, фуражи и биоенергия. Земеделските производители, участващи в проекта, изпълнqват различни практики и техники, включително консервативна и минимална оран, подповърхностно управление на дигестата, микрофилтрация на дигестата, комбинирана употреба на двойни култури, покривни култури, междинни култури, конвенционални и алтернативни многогодишни видове. Първите полеви тестове ще бъдат оценени в началото на 2020 година. Проектът се отличава със висока стойност и ниво на сътрудничество между партньорите- публични и частни организации, които работят за обща цел и с обща визия. Проектът включва информация и обучителни дейности за пряко участващите земеделски производители както и споделяне на знания с други фермери в региона чрез работилници, посещения на ферми и информационни материали.

Като цяло проектът повишава осведомеността на фермерите за приноса на селското стопанство за промените в климата и бенефициентите са оптимисти, че тази инициатива може да достигне до по-голяма група от земеделски стопани и заинтересовани страни в селското стопанство.

В дългосрочен план проектът има за цел да тества и утвърди нови селскостопански техники в подкрепа на консолидацията на селскостопанския биогаз сектор в Тоскана и други региони.

„Необходимо е да се даде по-висока стойност на биомасата в климатичните и енергийни стратегии, не само чрез използване на отпадъчните продукти, но също и придаване на стойност на енергийните култури. Нуждаем се от научен, не от идеологически подход, нуждаем се от устойчив модел за използване на почвата чрез системи за управление, които увеличават производителността“, коментира Масимилиано Джиансанти, президент на регионалната фермерска асоциация Confagricoltura, Тоскана.

Проектът се финансира по мярка 16.1 „Подкрепа за създаване на Оперативни групи от Европейското партньорство за иновации за продуктивност и устойчивост на селското стопанство. Проектът стартира през 2019 година и ще продължи до 2021 година. Общият бюджет по него е 291 772 евро като 260 706 евро е финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 31 066 евро е частното съфинансиране.

Повече добри примери може да разгледате в последната брошура на Европейския аграрен фонд за развитие на селските райони в прикачения файл:

Eafrd-brochure-09-en_2019

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!