Държавите-членки на ЕС се насърчават да разгледат потенциала на финансовите инструменти в различни сектори на политиката за развитие на селските райони, за зеления и цифров преход в своите бъдещи стратегически планове за ОСП, като се възползват от новостите, които новият регламент за ОСП 2021-2027 ще въведе.

Това бе ключовото послание от шестата годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти (ФИ) на ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) за земеделие и развитие на селските райони през 2014-2020, която бе организирана от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (ГД АГРИ) на Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и реализирана онлайн на 16.11.2020 г.

Фокус на тазгодишното онлайн издание на конференцията бяха Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) и как ФИ на ЕЗФРСР могат да подкрепят зелени и екологично устойчиви инвестиции в селскостопанския сектор, относно предложението на ЕК за финансовите инструменти на ОСП през 2021-2027 г., но също така и за констатациите от проучването на fi-compass* относно нуждите от финансиране на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в държавите-членки на ЕС.

Конференцията беше открита от Януш Войчехоски, комисар по земеделието и развитието на селските райони, който подчерта значението на Общата селскостопанска политика (ОСП) в зеления преход на земеделието. „Бъдещата ОСП […] трябва да бъде амбициозна, като предлага правилните инструменти за насърчаване на устойчиви земеделски практики. Това обаче няма да е достатъчно, ако фермерите нямат средства да инвестират например в зелени технологии. Ето защо направихме финансовите инструменти по-привлекателни в рамките на бъдещата ОСП, с възможности да ги използваме при всички съответни стратегически цели.“

Кристиан Кетел Томсен, заместник-председател на ЕИБ, добави, че селското стопанство и биоикономиката са приоритет на ЕИБ и са от значение за разглеждане на множество политически теми като опазване на климата и околната среда, подкрепа за малкия и среден бизнес, както и социални и икономически интеграция в целия Съюз. Той каза, че тези предизвикателства няма да бъдат преодолени само с публично финансиране и затова смятаме, че финансовите инструменти играят съществена роля за мобилизиране на повече ресурси и експертни познания и от частния сектор, може би по-ефективно и ефективно използване на оскъдния публичен ресурси.“

Михаил Думитру, заместник-генерален директор, ГД АГРИ подчерта значението на управляващите органи (УО) на ЕЗФРСР за планирането и използването на ФИ в своите стратегически планове за ОСП за периода 2021-2027. УО се насърчават да разгледат потенциала за ФИ в различни сектори на политиката за развитие на селските райони, като се възползват от новостите, въведени от новия регламент за ОСП, включително, inter alia, гъвкавостта на правилата по отношение на допустимостта, опростения процес на предварителна оценка и новите възможности за комбиниране на безвъзмездни средства и ФИ. Налични са и допълнителни инструменти на равнище ЕС за преодоляване на съществуващите финансови пропуски в секторите на земеделието и хранително-вкусовата промишленост в държавите-членки, а именно InvestEU, Фонда за справедлив преход и Механизма за възстановяване и устойчивост, които могат да бъдат използвани като допълнение към ФИ на ЕЗФРСР. Той също така подчерта значението на Европейската зелен пакт и цифровия преход в секторите на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

Май- юни 2021 г. приемане на регламентите за ОСП и до 1 януари 2022 г. изпращене на Стратегическите планове за ОСП за одобрение от ЕК

Михаил Думитру в своята презентация посочи текущото състояние и прогнозите на ЕК относно реформата на ОСП за периода 2021-2027, според които:

  • до месец март 2021 г. се очаква да приключат междуинституционалните преговори между Европейски парламент, Съвет и ЕК (т.нар. триалози);
  • в перода май- юни 2021 г. да бъдат приети регламентите за ОСП;
  • паралелно разработване на прилагащи и делигирани регламенти на ЕК, и на Стратегическите планове на страните- членки;
  • до 1 януари 2022 г. страните-членки да изпратят до ЕК за одобрение Сратегическите си планове за ОСП.

В рамките на онлайн събитието са презентирани практически успешни примери за прилагане на ФИ в настоящия програмен перид на програмите за развитие на селските райони от редица държави-членки и региони, за които можете да научите ТУК.

Финансови инструменти на ЕЗФРСР за периода 2021-2027

Предложените регламенти за ОСП за периода 2021-2027 създават законодателната рамка за ФИ, прилагани с ресурси на ЕЗФРСР. Въведени са редица гъвкавости, позволяващи финансиране на самостоятелен оборотен капитал, инвестиции, отстъпки за капитал, субсидии за лихви и гаранционни такси, както и техническа подкрепа в полза на крайните получатели. Комбинацията от ФИ с безвъзмездни средства ще остане възможна.

Очаква се ФИ, използващи ресурси от ЕЗФРСР, да подпомагат предимно селското стопанство и хранително-вкусовия сектор, за да постигнат напредъка, необходим за постигане на Зелената сделка и за постигането на амбициозните цели, заложени в с новите европейски стратегии за Биологично разнообразие 2030 и „От ферми до трапезата“. Те могат също така да допринесат за новата визия за селските райони, като помогнат на МСП в селските райони да започнат или развият своите дейности. Последните доклади на fi- copmass за нуждите от финансиране на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в 24 държави-членки на ЕС подчертават потенциала да се използват в рамките на ЕЗФРСР средства за покриване на недостига на финансиране и са добра отправна точка за всяка държава-членка, желаеща да създаде нов ФИ в периода 2021-2027. 24 -те доклада предоставят на всеки УО изчерпателен набор от информация, специфични за страните заключения как да се подобрят съществуващите ФИ на ЕЗФРСР и за разработването на нови ФИ в стратегическите планове на ОСП за периода 2021-2027, идентифицирайки още слабостите, свързани с ниските нива на финансова грамотност на фермерите и липсата на знания на банките за селското стопанство.

Източник: www.fi-compass.eu; https://twitter.com/ficompass

* fi-compass е платформа за консултантски услуги по финансови инструменти на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включително ЕЗФРСР. Той се финансира от EK и се управлява и предоставя от ЕИБ.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!