Фондът на фондовете (ФнФ) обяви, че ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони.

20 млн. € за Финансов инструмент по ПРСР 2014-2020

Фонда на фондовете

Средствата за новия финансов инструмент (ФИ) на ФнФ са 20 млн. евро и идват от ПРСР 2014-2020. 17 млн. евро от тях са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а  3 млн. евро – от национално съфинансиране. Очаква се към публичния ресурс бъдещите банки посредници да добавят и частен, с което общата сума за заеми да надхвърли 31 млн. евро.

Новият финансов инструмент на ФнФ ще осигури достъп до кредитиране при преференциални условия – по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период.

Земеделски производители и други бизнеси в селските райони ще могат да ползват нисколихвени кредити, съфинансирани от ФнФ. Това ще е възможно, след като се проведе процедура за избор на банки посредници, които ще отпускат заемите.

От ФнФ уточняват, че фермери ще могат да изтеглят до 1 млн. евро. Право на заем при облекчени условия ще имат също неземеделски дейности, включително производство и продажба на продукти, занаяти, всякакъв вид услуги –счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Максималният размер за тях ще бъде 600 000 евро. Парите ще могат да се използват както с инвестиционна цел, така и за оборотни средства, поясняват още от www.fmfib.bg

ФнФ ще съфинансира два вида нисколихвени кредити:

  • допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти по ПРСР 2014-2020 (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и
  • самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).

ФИ по ПРСР 2014-2020

ФИ по ПРСР 2014-2020 г. е разработен въз основа на извършена през 2018 г. Предварителна оценка на финансови инструменти по ПРСР 2014-2020 г., която идентифицира неоптимални инвестиционни ситуации, даващи основание за прилагане на ФИ, целящи повишаване нивото на предлаганите кредити и насърчаване на конкурентоспособността в сектора. Предварителната оценка потвърждава наличието на пазарна неефективност и неоптимална инвестиционна ситуация в селските райони, която води до пазарен недостиг. ФИ се стреми да адресира някои от специфичните предизвикателства при използването на ФИ в сектор „Земеделие“, предимно свързани с достъпа до финансиране, високите лихвени нива и относително ограничената склонност на търговските банки да поемат риск при инвестиции в сектора. Едни от основните проблеми пред финансирането в секторите, подпомагани от ПРСР 2014-2020, идентифицирани в оценката са:

  • изчерпване на средствата за безвъзмездно финансиране по част от мерките на програмата;
  • високи нива на лихвените проценти по кредитите, отпускани от кредитните и финансовите институции за кредитополучатели от сектора;
  • липса на предходен опит в прилагането на ФИ, освен гаранционната схема по ПРСР 2007-2013, прилагана от „Национален гаранционен фонд“ ЕАД;
  • липсата на развити ФИ, подходящи за спецификата на земеделските стопанства,
  • високи изисквания на банките за обезпечения и др.

Посоченият в предварителната оценка недостиг на финансиране по ПРСР идентифицира необходимостта от прилагане на ФИ самостоятелно и в допълнение на предоставена безвъзмездна помощ по ПРСР с оглед задоволяване на потенциалното търсене на финансиране.

Какво е ФИ?

Финансовите инструменти представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и национално финансиране от Оперативните програми, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. ФИ целят по-ефективно използване на публичния ресурс, в сравнение с безвъзмездната финансова помощ, и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти, като по този начин допринасят за преодоляване на идентифицирани несъвършенствата на пазара, както и за постигане на стратегическите цели и политики на ЕС. ФИ играят още по-голяма роля в политиката на сближаване на ЕС през програмния период 2014-2020 г., и в бъдеще все по-голяма част от бюджета на ЕС да се заделя за ФИ, подчертават от www.fmfib.bg.

Източник: www.fmfib.bg; МЗХГ; www.ngf.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!