На 20 май Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДЗФЗ – РА) започна оторизацията на компенсаторните плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2021 г.

Първото плащане е:

  • в размер на 8 320 305 лв.
  • средствата са изплатени на 1 024 земеделски стопани
  • за поети ангажименти по направление „Биологично пчеларство“

Подпомагането по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане към земеделски стопани, които доброволно са поели ангажимент по мярката. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

Със Заповед РД09-255 от 14.03.2022 г. на министъра на земеделието е утвърдена нова Методика за намаляване или отказване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“, която ще се прилага за заявления, подадени в Кампания 2021 година.👉Нова методика за санкции по мярка 11 „Биологично земеделие“ ще се прилага за заявленията от Кампания 2021

 

Ставките, по които се извършва оторизацията на компенсаторните плащания, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020👉Обнародвани са промените в наредбата за мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020

Компенсаторните плащания за останалите две направления на мярка 11– „Биологично растениевъдство“ и „Биологично животновъдство“ ще бъдат преведени на кандидатите след приключване на всички административни проверки на ДФЗ-РА, съобразени с последните измененията в Наредба № 4 от 2015, обнародвана през месец април 2022 г.

Източник: ДФЗ-РА; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!