На 25-26 юни 2019 г. в Лизийо, Нормандия – Франция, се състоя срещата на високо равнище за агроиновации- „The Agri-Innovation summit 2019“. Събитието бе организирано от Министерството на земеделието и храните на Франция, Асоциацията на френските региони, мрежата ЕПИ-АГРИ, Френската селска мрежа и Европейската комисия.

The Agri-Innovation summit 2019 бе посветено на приноса на ЕПИ-АГРИ за прехода към агроекология и събра 450 души представители на проекти по ЕПИ-АГРИ от цяла Европа, местни участници и експерти. Бяха представени 120 проекта, които мрежата на ЕПИ-АГРИ публикува в „Booklet of 120 projects represented at the event“ /“Брошура от 120 проекта, представени в събитието“/, която можете да разгледете ТУК.

Най-актуална информация може да следите на нашия сайт в секция ЕПИ-АГРИ/Електронна база данни за иновациите в агросектора: https://ruralnet.bg/epi-agri/.

От това издание на мрежата на ЕПИ-АГРИ можете да почерпите интересни иновативни идеи, опит и знание от Оперативни групи от цяла Европа, подкрепяни от Общата селскостопанска политика на ЕС чрез ПРСР на страните членки, както и “multi-actor проекти, финансирани по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „ХОРИЗОНТ 2020“. 

В представянето на всеки иновативен проект се съдържа кратка информация за решавания практически проблем; партньорите в проекта и страната членка; бюджет и срок за реализация; целите на проекта; основните дейности; постигнати към момента и очаквани резултати, научени уроци; кой ще се възползва от проекта; каква е подкрепата за реализация на проекта и контакти за връзка с представляващо лице.

Изданието на мрежата на ЕПИ-АГРИ групира иновативните проекти в следните категории:

  • Обезпечаване с фураж и здраве на животните– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: иновация за подпомагане на млекопроизводителите в Нормандия за по-добро използване на антибиотици (IdEA); интелигентни измервания при хранене и здраве на добитъка (SMART FEED); колективна сушилня „Plaine Pays d’Auge“: партньорство между животновъди и производители на зърнени култури за добавяне на стойност към люцерна и тор; осигуряване производството на грах, лупина и фаба боб (PROGRAILIVE) и производство на фураж с висок процент протеини (4AGEPROD); развитие на мрежа за обучение за непрекъснато подобряване на управлението на здравето в свиневъдството с цел намаляване на антибиотиците; алтернативни фуражи в производството на говеждо месо (LegForBov); намаляване употребата на антибиотици в овцевъдните стопанства по време на агнета; увеличаване смилаемостта или как да се подобри ефективността на фуражите в животновъдството; практики за паша на коне, както и други иновативни проекти, финансирани по „ХОРИЗОНТ 2020“.
  • Здраве на растенията– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: комбиниране на животни с многогодишни култури за насърчаване на агро-екологичен подход (в провинция Алпи Кот д’Азур ); тестване дали може парфюмни, лекарствени и ароматни растения да се култивират между редовете на лозите (VitiPPAM: Vine and perfume, medicinaland aromatic plants); разработване на система за подпомагане вземането на решения за лечение на заболявания при зимната пшеница; интегрирани стратегии за борба с основните зарази при ядковите видове (BioPest) и други агроиновации.
  • Хранене на растенията– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: разработване на иновативни инструменти за подпомагане на решенията за подобряване на торенето при зеленчукови култури; иновативни решения за оптимизиран метод на управление на азота в системата на културите (SOLINAZO); оптимизиране на системата за торене-напояване в лозя (OFIVO); повишаване на жизнеспособността на пасищата чрез оптимизиране на фосфорното торенене, както и други иновативни проекти, финансирани по „ХОРИЗОНТ 2020“.
  • Почва: плодородие, биологичен живот и борба с ерозията– можете да откриете идеи на оперативни групи свързани с: редизайн на лозарските системи за подобряване на биологичното качество и защита на почвата (GASCOGN’INNOV); управление на кореновите нематоди при производството на зеленчуци (GONEM); агроекологична покривка- покривни култури за увеличаване на почвената органика и намаляване на плевелите (Agroecological Cover); разработване на рентабилен систематичен метод за дистанционно изследване и експресна оценка на почвеното органично вещество при култивирани пасища (GO Solo); регенерация на деградирали почви (4 Returns) и други агроиновации.
  • Устойчиви на климата селскостопански и горски системи и управление на водите– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: подобряване на управлението на водата и азота при производството на плодове (Les ArboNovateurs); експериментиране и разработване на нова форма при производството на артишок, наваляваща въздействието върху водните ресурси (Artichoke); разработване на нови производствени техники за производство на картофи с по-малко химически суровини (POMTerr’Eco); подобряване на системите за отглеждане на лук за достигане на нулеви остатъци от пестициди върху крайните продукти и в околната среда; увеличаване на ефективността на използване на водата в овощната градина и разработване на цифрово решение за производителите (Aqua C+); стратегии за интегрирано управление на почвите и водите при ядковите (EGIS); подобрено производство и консервиране на фуражи за осигуряване на достатъчно количество висококачествени фуражи в условия на по-чести суши; повишаване продуктивността на селскостопанското производство чрез увеличаване на ефективността и устойчивостта на водоползването чрез система за подпомагане на вземането на решения за напояване при различни култури- в различни аграрни производствени сектори (царевица, зеленчуци, череши, ябълки, лозя, хмел) и в различни региони на Словения (PRO-PRODUCTION) и други агроиновации.
  • Естествено и култивирано биоразнообразие– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: оптимизиране производството на мед от акация и кестен при подвижно пчеларство чрез избор на подходящи фуражни площи през пролетта (BeeTRIP); биотехнологични иновации за ефективни системи в свиневъдството за намаляване на производствените разходи (в храненето и развъждането) в промишлените стопанства, като се разчита на използването на местни ресурси (KARIBIOPOR); разработване на „Насоки за опазване и повишаване на биологичното разнообразие на кестена в Емилия Романя“ (Biodiversamente Castagno); биологично разнообразие и защита на маслините в Емилия- Романя, насочване развитието на отглеждането на маслини в Емилия- Романя чрез възстановяване, съхраняване и характеризиране на местни сортове, застрашени от ерозия и правилно управление на новите растения за отглеждане на маслини и производство на масло, както и други иновативни проекти.
  • Интегриране на агроекологията надолу по хранителната верига– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: сладки картофи (Ipomea batatas) в стратегия за диверсификация на селското стопанство в региона на Лангедок-Русийон; идентифициране на най-добрите земеделски практики за биологично отглеждане на късолистно и дълголистно годжи бери и предоставяне на възможност за консумация на пресни плодове и листа от годжи бери с доказано качество на националния пазар (GojiBerries); валоризация на производството на череши, подобряване на качеството и добива в овощните градини от Resende (Cereja de “Resende”) и позициониране на пазарите, както и други иновативни проекти, финансирани по „ХОРИЗОНТ 2020“.
  • Интегриране на агроекологията надолу по не- хранителната верига– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: иницииране отглеждането на нова алтернативна култура за производство на естествен каучук от растението гуаюла в контекста на изоставените земи и ограничените водни ресурси в южната част на Франция, производство на биомаса за доставка на пилотно съоръжение за екстракция и трансфер на технологии към земеделските производители; мобилна хигиенизация- разработване на контейнерно-базирано обурудване за хигиенизация, подходящо за обслужването на клъстер от малки инсталации за биогаз за третиране на органичните отпадъци от местните производители на храни (Mobile hygienization) и други иновативни проекти, финансирани по „ХОРИЗОНТ 2020“.
  • Модели на управление, насърчаващи тази интеграция с гражданите и местните райони, както и с потребителите надолу по веригата– можете да откриете идеи на оперативни групи, свързани с: развитие на агробизнес с интелигентни анализи на данни- създаване на интелигентна ГИС услуга, която е в състояние да подкрепя вземането на решения от стопанствата, основани на данни, предоставяне на лесно достъпни данни и отчитане на специфичните условия в стопанствата, събиране и анализ на данни от различни източници и разработване на алгоритми за прогнозиране чрез използване методите на невронни мрежи за изкуствен интелект; маломащабни фермерски зелени биорафинерии, превръщащи прясно събраната трева в редица продукти (оптимизирани фибри за фураж на говедата; не- ГМО концентриран фуражен протеин, висококачествен захарен поток от фруктоолигозахариди, растителен протеин за приложение като за тор или в биоикономиката)- подобряване устойчивостта, стойността и ресурсната ефективност на животновъдния сектор на Ирландия чрез диверсификация на земеделските производители в биоикономиката (Biorefinery Glas); организиране на производителите на сирене Parmigiano-Reggiano за създаване на кратка верига за доставки за директни продажби чрез социални медии; др. иновативни проекти, финансирани по „ХОРИЗОНТ 2020“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!