24 са проектните предложения, подадени в рамките на втория прием по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020. Общата стойност на всички подадени проектни предложения по процедурата е 4 327 253.64 лв., а 4 225 494.68 лв. е общата стойност на безвъзмездна финансова помощ (БФП), при общ бюджет на процедурата от 1 752 106. 25 лв.

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020. (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН по процедуда за подбор на проектни предложения в частта на малките пилотни проекти № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 бе 17:00 ч. на 02.04.2021 г. Първоначално опредленият краен срок на приема (2 февруари 2021 г. до 17:00 ч.) бе удължен със заповед на ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 РД 09-94/02.02.2021 г.

Финансови параметри

  • 895 851, 44 евро (или 1 752 106,25 лева) е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № BG06RDNP001-19.476
  • 5 000 евро е минималната стойност на допустимите разходи за един проект
  • 100 000 евро е максималната стойност на допустимите разходи за един проект с интензитет на подпомагане до 100 % от допустимите разходи.

За БФП допустими за кандидатстване бяха местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

МИГ кандидатстват по процедурата за финансиране на: 1/ Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност; 2/ Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност; 3/ Въвеждане на иновативни за местната общност практики.

Оценка и класиране на проектните предложения

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, оценката и класирането на проектните предложения се извършват от Оценителна комисия. Оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
  • Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка, като след приключване на оценката на АСД, на интернет стра­ницата на МЗХГ и в ИСУН 2020 се публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до ТФО с посочени основанията за това. За недопускането на всеки от кандидатите, включени в списъка, се съобщава чрез ИСУН 2020.

Целите на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:

  • популяризиране на подхода ВОМР;
  • популяризиране на местната идентичност;
  • популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;
  • запазване на МИГ като действащи субекти на съответните територии;
  • подкрепа на иновативни практики.

В рамките на първия прием по подмярка 19.1, реалзиран през 2020 г. бяха подадени общо 7 проектни предложения, 197 696.85 лв. е общата стойност на всички подадени проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.372. УО на ПРСР 2014-2020 одобри за финансиране 6 проектни предложения, чиято обща стойност на одобрената БФП е в размер на 164 568.09 лв.  👉Виж още: Одобрени за финансиране са 6 проекта на МИГ в частта на малките пилотни проекти по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 –2020

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите!

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!