Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ) приключи с етап техническа и финансова оценка (ТФО) на проектните предложения от втория прием през 2018 г. на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020, които са получили от 70 до 74 точки (включително) на етап предварителна оценка.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране с не по-малко от 70 точки, ще получат уведомителни писма от ДФЗ, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства/документи, че отговарят на изискванията за бенефициент, след което ДФЗ-РА ще пристъпи към сключване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020.

В сайта на ДФЗ-РА е публикуван👉Списък на проектните предложения разгледани по процедура No BG06RDNP0014.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 20142020, съгласно увеличен бюджет по процедурата въз основа на Заповед No РД 09-893 от 16.09.2019 г.

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

ОЩЕ по темата 👉АТРАКТИВНА подмярка с важен принос за агрохранителната верига и селските райони

Източник: ДФЗ- РА; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!