„Напоителни системи“ ЕАД подаде 26 проектни предложения в приема по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

6 проектни предложения са подадени от сдружения за напояване и други юридически лица

На 3 юли 2020 г. приключи приемът на проектни предложения по двете процедури за подбор по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020. Проектни предложения по двете процедури се подаваха в ИСУН в периода на приема от 02.04.2020 г. до 03.07.2020 г.

Министерство на земеделието, храните и горите (ЗМХГ) информира:

  • по процедурата „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ са подадени 26 проектни предложения; общата им стойност е 114 762 927 лева, при определен общ бюджет по процедурата в условията за кандидатстване в размер на 88 831 016 лева;
  • по процедура „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ са подадени 6 проектни предложения, като тяхната обща стойност е 12 075 464 лева, при определен общ бюджет по процедурата в размер на 9 870 112 лева.

Приоритет и по двете процедури се предоставя за проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения:

  • в незадоволително състояние и целящи повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по-високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода;
  • осигуряващи достъп до напояване до по-голям брой земеделски стопани или по-обширни поливни площи;
  • доставящи вода за напояване на площи, заети с приоритетни земеделски култури;
  • които осигуряват допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи в земеделските стопанства;
  • насочени към внедряване на иновации, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност.

Какво следва?

По двете процедури предстои оценка и класиране на проектните предложения в два етапа „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ и  „Техническа и финансова оценка“. Тъй като подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура” ще бъде прилагана и съответно договорирана в Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020, то оценките ще бъдат извършени от оценителни комисии, назначени от заместник-министър д-р Лозана Василева, която е Ръководител на УО на програмата.

От „Напоителни системи“ ЕАД посочват, че обща стойност на подадените 26 проектни предложения е 114 762 927 лева (при определен бюджет в условията за кандидатстване от 88 831 016 лева), а с реализирането на 26-те проектни предложения ще се постигне потенциална икономия на вода минимум с 50% и създаване на възможност за земеделските производители за увеличение на поливните площи с минимум 200 000 дка. От дружеството поясняват, че подадените 26 проекта обхващат съоръжения на територията на цялата страна и са за възстановяване на главна напоителна инфраструктура, дюкери, изравнители, които са от изключително важно значение за напояването, закупуване на машини и съоръжения за поддръжка на инфраструктурата, инвестиции в измервателни устройства, които да отчитат точното количество вода. Според „Напоителни системи“ ЕАД по този начин ще се постигне управление на водите в реално време.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg; https://nps.bg; https://pixabay.com

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!