51 са отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.058 – МИГ Свиленград Ареал – Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 2. BG06RDNP001-19.110 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 3. BG06RDNP001-19.140 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
 4. BG06RDNP001-19.197 – „МИГ Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”
 5. BG06RDNP001-19.210 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 6. BG06RDNP001-19.218 – МИГ – Тунджа – Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ – Тунджа“
 7. BG06RDNP001-19.225 – МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 – Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти
 8. BG06RDNP001-19.251 – СНЦ „МИГ –Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 9. BG06RDNP001-19.255 – МИГ Ардино – Джебел – Мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“
 10. BG06RDNP001-19.257 – МИГ Хисаря, Мярка 2. „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 11. BG06RDNP001-19.274 – МИГ Хисаря – Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”
 12. BG06RDNP001-19.288 – Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 13. BG06RDNP001-19.300 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 14. BG06RDNP001-19.310 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 15. BG06RDNP001-19.323 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 16. BG06RDNP001-19.325 – МИГ „Минерални бани – Черноочeне“ 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 17. BG06RDNP001-19.328 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
 18. BG06RDNP001-19.329 – МИГ общини Елена и Златарица 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 19. BG06RDNP001-19.334 – МИГ- Айтос – Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 20. BG06RDNP001-19.336 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 21. BG06RDNP001-19.338 – „МИГ Тервел – Крушари“ Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „
 22. BG06RDNP001-19.343 – МИГ Гълъбово – Опан Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 23. BG06RDNP001-19.345 – МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа – Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 24. BG06RDNP001-19.346 – МИГ Стралджа 2016г Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 25. BG06RDNP001-19.347 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 26. BG06RDNP001-19.354 – Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 27. BG06RDNP001-19.355 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 28. BG06RDNP001-19.358 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 29. BG06RDNP001-19.361 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 30. BG06RDNP001-19.362 – МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 31. BG06RDNP001-19.372 – Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 32. BG06RDNP001-19.374 – „МИГ Момчилград – Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 33. BG06RDNP001-19.385 – МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 34. BG06RDNP001-19.387 – МИГ Ардино – Джебел – мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 35. BG06RDNP001-19.389 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
 36. BG06RDNP001-19.391 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
 37. BG06RDNP001-19.392 – МИГ Момчилград – Крумовград – мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 38. BG06RDNP001-19.397 – Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 39. BG06RDNP001-19.402 – МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 40. BG06RDNP001-19.406 – МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
 41. BG06RDNP001-19.407 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие
 42. BG06RDNP001-19.408 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 43. BG06RDNP001-19.409 – „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения „
 44. BG06RDNP001-19.410 – „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.
 45. BG06RDNP001-19.411 – МИГ-Разлог, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 46. BG06RDNP001-19.412 – МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 47. BG06RDNP001-19.417 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 48. BG06RDNP001-19.418 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 49. BG06RDNP001-19.422 – МИГ Костинбод-Своге BG06RDNP001-19.422 Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 50. BG06RDNP001-19.428 – „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица – Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“
 51. BG06RDNP001-19.434 – „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово “

👉Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, можете да откриете в сайта на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция ЛИДЕР.

 

Отворената към момента процедури на МИГ, която се финансира чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е по BG05M2OP001-3 – Образователна среда за активно социално приобщаване👉 BG05M2OP001-3.024 – МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“

Отворената към момента процедура на МИГ, която се финансират чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е по BG05M9OP001-1 – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места👉 BG05M9OP001-1.103 – МИГ Хисаря – Мярка 10 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря“

Отворената към момента процедури на МИГ, която се финансира чрез Оперативна програма „Околна среда“ е по BG16M1OP002-3 – НАТУРА2000 и биоразнообразие👉 BG16M1OP002-3.017 – МИГ САМОКОВ „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“

 

Източник: https://eumis2020.government.bg

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!