Общо 57 са отворените процедури на МИГ в страната, от които: 45 са по ПРСР 2014-2020, 6 са по ОПРЧР 2014-2020, 4 са ОПНОИР 2014-2020 и 2 са по ОПОС 2014-2020. 

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция ЛИДЕР.

45 са отворените към момента процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.092 – Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 2. BG06RDNP001-19.140 – СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
 3. BG06RDNP001-19.158 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
 4. BG06RDNP001-19.173 – Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 5. BG06RDNP001-19.181 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
 6. BG06RDNP001-19.210 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 7. BG06RDNP001-19.212 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 8. BG06RDNP001-19.218 – МИГ – Тунджа – Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ – Тунджа“
 9. BG06RDNP001-19.224 – МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
 10. BG06RDNP001-19.248 – „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 11. BG06RDNP001-19.251 – СНЦ „МИГ –Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 12. BG06RDNP001-19.263 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 13. BG06RDNP001-19.282 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 14. BG06RDNP001-19.288 – Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 15. BG06RDNP001-19.305 – „МИГ Тутракан – Сливо поле“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“
 16. BG06RDNP001-19.314 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 17. BG06RDNP001-19.317 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”
 18. BG06RDNP001-19.323 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 19. BG06RDNP001-19.325 – МИГ „Минерални бани – Черноочeне“ 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 20. BG06RDNP001-19.327 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
 21. BG06RDNP001-19.349 – МИГ Попово Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 22. BG06RDNP001-19.350 – МИГ Дряново – Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 23. BG06RDNP001-19.351 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 24. BG06RDNP001-19.352 – МИГ Дряново – Трявна – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 25. BG06RDNP001-19.354 – Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 26. BG06RDNP001-19.355 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
 27. BG06RDNP001-19.357 – МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 28. BG06RDNP001-19.358 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 29. BG06RDNP001-19.362 – МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 30. BG06RDNP001-19.366 – МИГ „Преспа“ -общини Баните, Лъки и Чепеларе- подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.
 31. BG06RDNP001-19.377 – МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
 32. BG06RDNP001-19.379 – СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
 33. BG06RDNP001-19.389 – МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
 34. BG06RDNP001-19.399 – МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги иобновяване на селата в селските райони“
 35. BG06RDNP001-19.415 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“
 36. BG06RDNP001-19.417 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 37. BG06RDNP001-19.419 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2″Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 38. BG06RDNP001-19.420 – „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 39. BG06RDNP001-19.421 – МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 40. BG06RDNP001-19.423 – „МИГ Луковит-Роман” мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 41. BG06RDNP001-19.433 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“
 42. BG06RDNP001-19.439 – МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”
 43. BG06RDNP001-19.440 – МИГ Нова Загора – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 44. BG06RDNP001-19.441 – МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 45. BG06RDNP001-19.459 – МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

6 са отворените към момента процедури на МИГ, която се финансират чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по следните две мерки:

 

BG05M9OP001-1 – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места:

 1. BG05M9OP001-1.101 – МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи”
 2. BG05M9OP001-1.107 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

BG05M9OP001-2 – Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване:

 1. BG05M9OP001-2.096 – МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал
 2. BG05M9OP001-2.097 – „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “
 3. BG05M9OP001-2.104 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“
 4. BG05M9OP001-2.105 – „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

4 са отворените към момента процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е по BG05M2OP001-3 – Образователна среда за активно социално приобщаване:

 1. BG05M2OP001-3.016 – МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“
 2. BG05M2OP001-3.021 – МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование
 3. BG05M2OP001-3.022 – „МИГ Луковит-Роман – Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“
 4. BG05M2OP001-3.025 – МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна

2 са отворените към момента процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Околна среда“ по BG16M1OP002-3 – НАТУРА2000 и биоразнообразие:

 

 1. BG16M1OP002-3.018 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА“
 2. BG16M1OP002-3.029 – „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

 

👉Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатсване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, както и разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!