62 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 382 976 965 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 30.09.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 485 590 495 евро от ЕЗФРСР.

75 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени приеми/кампании, 68 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 004 769 040 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) към 30.09.2021 г.

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 30.09.2021 г. показва:

  • 53,62 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 76,22 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 1 060 466 396 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);
  • 83,92% изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, 85 % е изпълнението на база
    разплатени заявления и поети ангажименти спрямо общ бюджет на компенсаторните мерки,
    а 782 407 977 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

 

👉Справката на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 30.09.2021 г. можете да видите ТУК.

Източник: ДФ „Земеделие“- РА

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!