Целеви прием за животновъди по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 през март-април 2020

Целеви прием за животновъди по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 през март-април 2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година Проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2020 година. В проектографика МЗХГ планира...
МЗХГ публикува одобрения от ЕК Годишен доклад’ 2018 за изпълнението на ПРСР 2014-2020

МЗХГ публикува одобрения от ЕК Годишен доклад’ 2018 за изпълнението на ПРСР 2014-2020

Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2018, за изпълнението на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Приетият от Европейската комисия...
На 11 октомври приключва повторното обществено обсъждане на насоките по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

На 11 октомври приключва повторното обществено обсъждане на насоките по подмярка 1.1 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 04.10.2019 г. за Повторно обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1...
Kолективна сушилня „Plaine Pays d’Auge“: партньорство между говедовъди и зърнопроизводители за добавяне на стойност към люцерна и оборски тор

Kолективна сушилня „Plaine Pays d’Auge“: партньорство между говедовъди и зърнопроизводители за добавяне на стойност към люцерна и оборски тор

Френска Оперативна група по ЕПИ-АГРИ работи над иновативен проект за колективна сушилня „Plaine Pays d’Auge“: партньорство между говедовъди и зърнопроизводители за добавяне на стойност към люцерната и оборския тор. Практическите проблеми, за чието разрешаване работи...
Нова инициатива на ГД „АГРИ“- ЕИБ в подкрепа на инвестициите в селска инфраструктура и развитието на интелигентни села

Нова инициатива на ГД „АГРИ“- ЕИБ в подкрепа на инвестициите в селска инфраструктура и развитието на интелигентни села

снимка: fi-compass.eu Нова инициатива на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия (ГД „АГРИ“) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), насърчаваща използването на финансови инструменти на ЕЗФРСР от държавите-членки на ЕС...
ПОКАНА за участие в заседание на ТРГ “Иновации”

ПОКАНА за участие в заседание на ТРГ “Иновации”

Организирането на тематични работни групи (ТРГ) е една от дейностите на Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ). ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на...