Хърватското председателство проведе на 25 март 2020 г. видеоконферентно заседание на Съвет на министрите на земеделието на ЕС с участието на еврокомисарите Януш Войчеховски (комисар по Земеделие) и Виргиниюс Синкявичюс (комисар по Околна среда, океани и рибарство) за обсъждане на вече предприетите и на планираните на национално и европейско равнище мерки за противодействие на отрицателното въздействие от пандемията COVID-19 върху секторите селското стопанство и рибарство.

Хърватският министър на земеделието Мария Вучкович свика видеоконференцията с цел обмен на информация между държавите-членки и институциите на ЕС. Във времена като това осигуряването на продоволствената сигурност е един от най-важните проблеми за 500 милиона европейски граждани. Затова продоволствената сигурност, наличността и производството на храни бяха сред най-важните дискутирани теми.

„За да се гарантира нормалното функциониране на веригата за доставки на храни, от съществено значение е да се идентифицират критични пречки, причинени от пандемията на COVID-19. Успяхме да го идентифицираме днес. Основните проблеми, посочени от повечето държави-членки, бяха ограниченията в движението на стоки, промените в модела на потребление и работата на системите за производство на хранителни продукти, както и недостатъчната работна сила поради затварянето на границите, изискванията за социално разстояние, задължителната изолация или карантината. След днешната размяна имаме по-ясна представа за ситуацията.“, Мария Вучкович.

По време на видеоконферентното заседания еврокомисарят по земеделие представи преглед на ситуацията пред земеделските министри на ЕС и заяви: „Изправени сме пред безпрецедентна криза и аз съм все по-благодарен на нашите фермери и производители за тяхната непрекъсната упорита работа, въпреки нарастващите трудности и натиск. Тези времена на предизвикателства показаха устойчивостта на нашата верига за доставка на храни. Днешната среща ни позволи да направим преглед на тази бързо променяща се ситуация. Слушах внимателно и взех под внимание всички предложения и искания, които Комисията сега ще анализира и отговори. Ще продължа да следя ситуацията в тесен контакт с държавите-членки. Готови сме да предприемем допълнителни действия, когато е необходимо.“

 

От началото на кризата Комисията прие следните мерки за подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор:

 

  • Удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане: Новият срок ще е до 15 юни 2020 г. вместо 15 май. Удължаването вече е съобщено за Италия и Комисията работи върху правните стъпки за прилагането му за всички държави-членки.
  • Повишена държавна помощ: Съгласно новоприетата Временна рамка за държавна помощ, фермерите вече могат да се възползват от максимална помощ от 100 000 евро на ферма, а компаниите за преработка и търговия с храни могат да се възползват от максимум 800 000 евро. Тази сума може да бъде допълнена с помощта de minimis помощ, вид национална подкрепа, специфична за селскостопанския сектор, която може да бъде предоставена без предварително одобрение от Комисията. Наскоро таванът на тази помощ бе увеличен на 20 000 евро (и в конкретни случаи до 25 000 евро). Това означава, че общата национална помощ, която може да бъде предоставена на ферма под Временната рамка, възлиза на 120 000 евро (или 125 000 евро).
  • Непрекъснат поток на хранителни продукти в ЕС: Комисията се координира тясно с държавите-членки, за да осигури функциониращ единен пазар на стоки чрез създаване на т. нар. „зелени ленти“. ЕК постави четири цели: 1/ Преминаване на границата в зелените ленти в рамките на максимум 15 минути; 2/ Отваряне на зелени ленти за превозни средства, превозващи всякакъв вид стоки; 3/Призоваване на националните правителства да прекратят ограниченията – например забрани за шофиране през уикенда или през нощта; 4/ Намаляване на документацията за транспортните работници от всички националности.

Еврокомисар Синкявичюс представи в хронологичен ред предприетите от Комисията действия: 1/ Предложената на 13 март 2020 г. Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса (“Coronavirus Response Investment Initiative”, CRII); 2/ Новоприетата миналия четвъртък Временна рамка за държавна помощ, обхващаща и предприятията от сектора на рибарството и аквакултурите, които са изправени пред трудности вследствие на пандемията; 3/ Миналият петък: „….моите служби изпратиха до вашите администрации информационна нота, която да ви помогне да определите какви незабавни действия могат да бъдат предприети, както на национално, така и на равнище ЕС, за да подпомогнат сектора. В този контекст има мерки по сегашния ЕФМДР, които са налични и които можете да използвате незабавно. Каня всички вас да ги разгледате внимателно. Днес съм тук, за да слушам всички вас и да допълня тази картина. И за да разбера какво имате или как ще използвате наличните мерки и инструменти за подпомагане на вашите сектори на рибарство, преработка и аквакултура; доколко те са ефективни, доколкото това вече може да бъде оценено; или с какви трудности сте се сблъскали или виждате при използването им.“, Еврокомисар Синкявичюс.

Ясно е обаче, че са необходими допълнителни специфични и целенасочени мерки за подпомагане на селскостопанския и риболовния сектор на ЕС, отговарящ на специфичните нужди на страната. Освен това министрите и Комисията потвърдиха желанието си да проучат допълнителни мерки за подкрепа на нашите производители. Председателството ще използва дискусията като основа за бъдещата работа през следващите седмици.

От пресслужбата на Хърватското председателство съобщават, че министрите са посочили, че има достатъчно храна и ще бъде достъпна за европейските потребители. Мерките, които вече са предложени от ЕК във всички сектори, включително транспорта и въвеждането на „зелени ленти“ за снабдяване с храни, здравеопазване и социално осигуряване, заедно с гъвкавост по отношение на държавната помощ помагат за преодоляване на тази ситуация. Държавите-членки са предложили допълнителни мерки като възможен отговор на кризата на Коронавирус в селското и рибарството, включително опростяване или дерогация от определени процедури, например във връзка с контрола на място, промяна на програмите за развитие на селските райони, отчитане или изпълнение на задълженията предприети от бенефициерите. Предложена е по-голяма гъвкавост при прилагането на мерките на ОСП и при прехвърлянето на одобрени средства между мерки и програми, както и улесняване на авансовите плащания и активиране на интервенционни и кризисни мерки, предвидени в Регламента за общата организация на пазара.

 

👉Какво предложи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседание на Съвет на министрите на земеделието на ЕК?👉 Министър Танева към ЕК: Недоговорените бюджети по европейските програми към МЗХГ да се пренасочат към уязвими производители в подкрепа заради COVID-19

 

Източник: https://eu2020.hr; https://ec.europa.eu/commission; МЗХГ

 

Вижте още: ЕК приема Временна рамка, за да могат страните от ЕС допълнително да подпомагат икономиката в условията на COVID-19

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!