Общо 58 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020*.

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в👉 Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉 ЛИДЕР.

Отворените към момента процедури на МИГ в страната по процедура BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER/ВОМР на ПРСР 2014-2020:

 1. BG06RDNP001-19.002 – МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 2. BG06RDNP001-19.159 – „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 3. BG06RDNP001-19.238 – МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 4. BG06RDNP001-19.246 – МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 5. BG06RDNP001-19.314 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 6. BG06RDNP001-19.322 – МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 7. BG06RDNP001-19.328 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
 8. BG06RDNP001-19.385 – МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
 9. BG06RDNP001-19.467 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 10. BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 11. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 12. BG06RDNP001-19.488 – МИГ -Попово – Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ-Попово“
 13. BG06RDNP001-19.511 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
 14. BG06RDNP001-19.524 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“
 15. BG06RDNP001-19.543 – МИГ „Преспа“-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
 16. BG06RDNP001-19.546 – МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ – подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 17. BG06RDNP001-19.547 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие
 18. BG06RDNP001-19.562 – МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
 19. BG06RDNP001-19.565 – МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 20. BG06RDNP001-19.566 – „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 21. BG06RDNP001-19.576 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 22. BG06RDNP001-19.578 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“
 23. BG06RDNP001-19.582 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 24. BG06RDNP001-19.584 – „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
 25. BG06RDNP001-19.586 – „МИГ Момчилград – Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 26. BG06RDNP001-19.588 – МИГ Кирково-Златоград – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
 27. BG06RDNP001-19.591 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
 28. BG06RDNP001-19.598 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 29. BG06RDNP001-19.599 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 30. BG06RDNP001-19.613 – СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 31. BG06RDNP001-19.615 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 32. BG06RDNP001-19.617 – МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 4.1.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 33. BG06RDNP001-19.629 – „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 34. BG06RDNP001-19.632 – МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 35. BG06RDNP001-19.637 – МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 36. BG06RDNP001-19.639 – Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 37. BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 38. BG06RDNP001-19.642 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 39. BG06RDNP001-19.645 – Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“.
 40. BG06RDNP001-19.649 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 41. BG06RDNP001-19.654 – Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 42. BG06RDNP001-19.655 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 43. BG06RDNP001-19.656 – МИГ ЛОМ Мярка 4 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ – 2022
 44. BG06RDNP001-19.657 – МИГ – Тунджа – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 45. BG06RDNP001-19.660 – „МИГ – Стралджа 2016г.” Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“
 46. BG06RDNP001-19.661 – МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”
 47. BG06RDNP001-19.663 – Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
 48. BG06RDNP001-19.665 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 49. BG06RDNP001-19.666 – МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 50. BG06RDNP001-19.668 – МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 51. BG06RDNP001-19.669 – МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”
 52. BG06RDNP001-19.671 – МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.
 53. BG06RDNP001-19.673 – МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 54. BG06RDNP001-19.678 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 55. BG06RDNP001-19.680 – МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 56. BG06RDNP001-19.681 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 57. BG06RDNP001-19.682 – „МИГ САМОКОВ– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 58. BG06RDNP001-19.684 – МИГ Бяла Слатина Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

31 октомври е 2-ри краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

Към момента няма отворени процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

Към момента в процес на обществено обсъждане са следните процедури на МИГ, които предстои да стартират (по процедура BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР  водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014-2020):

Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Звеното за управление на НСМ организира финална Национална конференция в средата на месец октомври

Звеното за управление на НСМ организира финална Национална конференция в средата на месец октомври

 

*Публикацията е актуализирина на 10.10.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!