Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 25 октомври 2021 г. първото заседание на новосфромираната към НСМ тематчина работна група (ТРГ 4) на тема „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“. Поради въведените нови противоепидемични мерки в цялата страна, заседанието на ТРГ 4 се проведе в онлайн формат.

На публичната ПОКАНА за участие в ТРГ „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“ към НСМ се отзоваха за първото заседание широк кръг заинтересовани страни по темата. Близо 25 участника представители на: неправителствени организации– Фондация за биологично земеделие „Биоселена, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители в България, Борд по говеждо и агнешко месо, Национална био асоцияция, Националния браншови пчеларски съюз, фондация „Земята източник на доход“, Институт за агростратегии и иновации, Национална асоциация Зелена Сърница; представители от научната и академичната общност: Института по философия и социология към БАН, СУ- Климент Охридски, Аграрен университет- Пловдив, Тракийски университет- Стара Загора; представители на съветнически звена: Национална служба за съвети в земеделието, Смарт Агростарт; Федерация на независимите синдикати от земеделието към КНСБ; представители на МЗХГ (от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, от Дирекция „Развитие на селксите райони“).

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на темата

Насърчаването и споделянето на знания и иновации са част от общата цел на ЕС за модернизация на новата ОСП. Те трябва да играят ключова роля в подпомагането на фермерите и селските общности да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден. В момента в ЕС интензивно се работи за изграждане и развитие на система AKIS (Agriculture knowledge and innovation system в превод Система за знания и иновации в селското стопанство/СЗИСС), която трябва да работи като мрежа за обмен и свързване на заинтересовани страни в областта на иновациите и дигитализацията, а усилията са насочени към идентифициране на потенциалните партньори. В контекста на интензивната работа у нас по разработването на стратегическия план за ОСП, наличието на богат опит и надеждно структурирани AKIS сред държави- членки на ЕС отговори изисква въпросът какво следва да се направи в България за структурирането и функционирането на страбилна AKIS.

За да мобилизара заинтересованите страни у нас по тази тема, както и за да привлече опитни експерти към тематичната работа на НСМ, ЗУ проведе на 7 юли 2021 г. в гр. София работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“, в рамките на която бяха идентифицирани необходимостта от създаването на формат, в който вече ангажираните страни да продължат съвместната си работа, както и чрез допълнително задълбочено проучване на европейските примери да се изготвят препоръки към УО. В тази връзка УО одобри предложението за сформиране към НСМ на ТРГ 4 „Подкрепа за структурирането и функционирането на AKIS“.

ЦЕЛ на ТРГ 4 към НСМ

Целта на ТРГ 4 е бъдат създадени условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и и формулиране на препоръки в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS. Темата ще продължи да бъде актуална в процеса на програмиране и изготвяне на Стратегически план по ОСП 2023-2027, а сформираният експертен състав ще може да продължи своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения.

РЕЗУЛТАТ

Работата на ТРГ 4 ще се основава на проучване ,,Европейски практики и подходи за структуриране и функциониране на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS): препоръки за България“, изготвено д-р Светла Стоева и д-р Дона Пикард от Института по философия и социология към БАН и доц. Петя Славова от СУ- Климент Охридски, както и на идентифицираните в дискусиите нови предложения и добри европейски практики. В рамките на проведеното първо онлайн заседание на ТРГ 4 бяха обсъдени препоръките от докалда на изследователския екип и в резултат на дискусията участниците формулираха допълнителни предложения. Към настоящия момент тече набирането на предложения по препоръките, които да бъдат включени към предстоящия за изготвяне доклада на ТРГ 4. Очакваните основни резултати от работата на ТРГ 4 са разработването на препоръки към МЗХГ относно структурирането и функционирането на AKIS.

ИНТЕГРИРАН И МЕЖДУСЕКТОРЕН ПОДХОД в действие

Новата ТРГ 4 се създава към НСМ като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на широк кръг заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. Чрез мобилизирането и съвместната работа на заинтересованите страни, пряко участващи в стратегическото планиране на ОСП или заинтересовани от темата, ще бъдат събрани и предоставени полезни указания и идеи, които да подкрепят процеса по структурирането и функционирането на AKIS в рамките на бъдещия Стратегически план по ОСП за периода 2023- 2027. Допълнителна информация за дейността на ТРГ 4 ще бъде предоставена в нашата секция „Тематични работни групи“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!