Поредната актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 (ИГРП) за календарната 2022 г. е подготвена за докладва и съгласуване с членовете на Комитета за наблюдение (КН) на програмата, чието 19-о онлайн заседание е насрочено за 11.11.2022 г.

Съгласно предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за актуализация на ИГРП 2022, до края на настоящата година се очаква да стартират приеми по следните подмерки на удължената с 2 години ПРСР 2014-2020:

  1. Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – в периода декември- февруари (вместо предходното предвиждане септември- октомври), с общ бюджет от 29 млн. евро, с минимален размер на допустимите раходи- 10 хил. евро и максимален – до 400 хил. евро, максимален % на съфинансиране 50 %. Допустими бенефициенти- земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
  2. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ – в периода декември- февруари (вместо предходното предвиждане септември- октомври), с бюджет: в зависимост от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 млн. евро; 500 хил. евро е максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата; максимален % на съфинансиране 50 %. Допустими кандидати- организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите.

УО предвижда приемите по подмерки 6.4.1 и 16.4 да бъдат обявени втората половина на месец декември 2022 г., да са с продължителност 2 месеца и да приключат втората половина на месец февруари 2023 г.

 

Към настоящия момент са отворени приеми по следните 3* подмерки на ПРСР 2014-2020:

В сайта на Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 можете да откриете отворените процедури на МИГ в страната.

Какво ново предстои по ПРСР 2014-2020?

👉На 11 ноември Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014-2020 ще гласува новата извънредна мярка 22, промени в мярка 7 и актуализиране на Финансовия план на програмата

През 2022 г. са реализирани 8 приема по следните 7 подмерки на ПРСР 2014-2020 (без компенсаторни):

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери при предстоящи прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на ПРСР

*Публикацията е актуализирана на 02.11.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!