Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 21.10.2022 г. разяснения по отворените процедури „пътища“, „улици“ и „енергина ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020.

 

 

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

До 23:59 ч. на 25.11.2022 г. е крайният срок за подаване на проектите в ИСУН!

 

 

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронна пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗм и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉Пълен пакет документи по процедурите е публикуван на официалната страница на МЗм и в 👉ИСУН 2020

Актуални разяснения по процедура „вода“ от подмярка 7.2 на ПРСР

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 23 декември се удължава кандидатстването по 4-те процедури на подмярка 7.2 от ПРСР. До 7 ноември е общественото обсъждане на промените в насоките!*

*Публикацията е актуализирана на 31.10.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!