Проект по програма LIFE и оперативна група по ЕПИ-АГРИ работят в синергия за по-силно въздействие на екосистемни услуги, свързани с водата.

Равнината на река Брента в Италия е екологичен коридор за биоразнообразие, признат за място от Натура 2000. Освен това е регионален източник на питейна вода, използва се за отдих и около 43% от площта е предназначена за селско стопанство. Проектът LIFE Brenta 2030 и оперативна група (ОГ) по ЕПИ-АГРИ „Brenta 2030“ работят заедно, за да балансират тези различни земеползвания и да подобрят свързаните с водата екосистемни услуги на района.

Описание на контекста на проекта и целта на ОГ

Проектът се намира в течението на река Средна Брента (Middle-Brenta) и околните земи. Обектът се простира на повече от 70 км, в рамките на 16 общини, две провинции. Реката изпълнява жизненоважната функция на зелена инфраструктура, представляваща екосистема с висока стойност за осигуряване на питейна вода, развлекателни дейности, ключов екологичен коридор за биоразнообразието. Що се отнася до липсата на финансиране и местни познания, плановете за управление не са активни и в резултат на това има високо ниво на конфликт при земеползването за различни цели, сред които селскостопанската е много важна.
Свидетели сме също на понижаване на нивото на подземните води поради изменението на климата и черпенето на питейна вода, което води до трудности при поддържането на постоянни ливади, които също зависят от същия воден ресурс.
В този контекст също така е трудно да се поддържат устойчиви земеделски практики, насочени към презареждане на водоносния хоризонт (залесени инфилтрационни зони) и подобряване на водната екология и хидрология (фитопречистване, стабилни ливади, органично земеделие).
Възможността за този проект произтича от скорошен закон, който установява, че разходите за околната среда и ресурсите (ERC/Environmental and Resource Costs) трябва да бъдат включени в системата за ценообразуване на водата (WFD 2000/60/CE, DL 39/2015): целта на проекта е да актуализира съществуващата местна тарифа за вода, за да включва компенсации за фермерите и активни интервенции за поддържане на качеството и количеството на водата.

Синергията между LIFE и оперативната група по ЕПИ-АГРИ

Джулия Амато от координиращия партньор Etifor: „Проектите споделят една и съща цел, но действията им се допълват. Проектът LIFE изгражда зелени инфраструктури, които подобряват екосистемните услуги на територията на Натура 2000. Оперативната група специално подкрепя местните фермери при прилагането на агроекологични мерки, които допринасят за това, като създаване на залесени инфилтрационни зони, живи плетове или постоянни пасища, възстановяване на влажни зони или приеминаване към биологично земеделие. Разработваме система за възнаграждаване на такива устойчиви земеделски практики, които могат да помогнат за презареждане на водоносния хоризонт и подобряване на качеството на водата в района. Докато оперативната група е подготвила почвата за екосистемни плащания, като е работила със земеделските стопани, изготвяйки данни и предоставяйки финансиране, проектът LIFE сега ще улесни действителното изпълнение.

Проектът LIFE и оперативната група се срещат редовно, за да споделят резултати. Джулия продължава: „Ние организираме нашите дейности за разпространение заедно: нашите семинари и демонстрации в пилотни ферми показват на фермерите как предложените мерки могат да генерират приходи. Работата с проекта LIFE разшири амбициите на Оперативната група. От много местен проект той се превърна в национално известен случай за иновативни схеми за финансиране, които могат да бъдат възпроизведени в други области.

Проблемът

Регионалният орган за управление на водите (Schema Acquedottistico del Veneto Centrale, S.A.VE.C.) определи района на Middle-Brenta като стратегически източник за осигуряване на питейна вода. В бъдеще, когато търсенето расте, тази област ще доставя около 30% от питейната вода, необходима за целия регион, а провинциите Падуа, Венеция и Ровиго ще зависят от два основни водоносни хоризонта: водоносният хоризонт Middle-Brenta, който ще представлява 80% от общото количество и водоносният хоризонт Силе, който ще представлява 20% от общия обем. В този контекст има вероятност конфликтите относно използването на водни ресурси (селско стопанство, туризъм, питейна вода…) да се засилят.

Решението

ОГ Brenta 2030 има за цел да подобри управлението и да експериментира със схема за плащане за екологични услуги (PES/ Payment for Environmental Services) за поддържане и подобряване на химичното и екологичното качество на стратегическия воден ресурс на Middle-Brenta, намаляване на конфликтите при използване и допълване на рентабилността на земеделските компании чрез валоризирането на опазването на услугата водни ресурси. За да се противопоставят на понижаването на нивото на подземните води и влошаването на качеството на повърхностните водни обекти, компаниите, които ще направят дейността си по-устойчива, могат да бъдат оценени и възнаградени за приноса си към поддържането на стратегическите и все по-важни водни ресурси на Middle-Brenta.

По този начин проектът на ОГ отговаря главно на проблемите с понижаването на нивото на водната маса, конфликта между интензивното земеделско използване на териториите и разпределението към стратегически райони с регионално значение за водовземане и ниската икономическа устойчивост на поддържането на селскостопански практики, насочени към презареждане на подземните води и подобряване на качеството на водата и екологията.

 

Описание на дейнстите от проекта на ОГ:

A1.1 – Администриране и координация
A1.2 – Срещи с политици и експерти
A1.3 – Дейности за участие/включване
A1.4 – Участие в Национална селска мрежа и ЕПИ-АГРИ
A2.1 – Анализ и картографиране на услугите за питейна вода
A2.2 – Картографиране на използването на земята и оценка на риска от замърсяване
A2.3 – Актуализиране на документацията и настоящото положение
A2.4 – Разработване на модела за управление
A3.1 – Курс за обучение на фермери
A3.2 – Демонстрационни анимирани дейности
A3.3 – Реализация на влажна зон
A4.1 – Комуникационен план
A4.2 – Разработване на комуникационния пакет
A4.3 – Конференции за официално откриване, актуализиране и финализиране на проекта
A4.4 – Мониторинг на комуникационни дейности

Резултати

 • ОГ Brenta 2030 се превръща в консолидирана и участваща териториална съгласувателна маса за управление на водните ресурси в района на Middle Brenta.
 • Дефинирана е иновативна система за възнаграждение на фермерите за предоставените водни услуги и компенсация за ограниченията, наложени от новите защитени зони (тази система е в съответствие с действащите разпоредби и е одобрена от участващите публични органи и по-специално от Consiglio di Bacino Brenta, ETRA, Veneto Acque и националния орган (ARERA).
 • Подобрени са отношението на фермерите към възприемането за икономически устойчиви селскостопански практики, които допринасят за задържането на вода, както и подобряването на водните ресурси.

Информация за проекта:

 • Име на проекта: GO Brenta 2030_Governance, capitale sociale e Pagamenti per Servizi Ambientali per il miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica del Medio Brenta
 • Финансиране: Изпълнваните от ОГ Brenta 2030 дейности са финансирани по мерки 16.1, 16.2, 1.1.1. e 4.4.3 от ПРСР на регион Вeнето (PSR Regione Veneto)
 • Общ бюджет: € 394.768, от които € 128.549 европейско финансиране
 • Повече информация за проекта на ОГ можете да откриете в  базата данни на ЕПИ-АГРИ или в сайта на ParcoFiumeBrenta, от който можете да изтеглите доклада на проекта.

Партньори в ОГ

 • Società agricola AGRIFLOOR di Cerantola Paolo & C. s.s (capofila);
 • Etifor Etifor е подразделение на Университета в Падуа, което предоставя консултации в областта на отговорното управление на природните ресурси; компанията е лидер в Италия в анализа и подобряването на екосистемните услуги и биоразнообразието чрез дефинирането на иновативни политики и инструменти за финансиране;
 • Etra Etra – Energia Territorio Risorse Ambientali е мултикомунална компания с пълна обществена собственост, която от 2006 г. управлява интегрираните водни услуги, управлението на отпадъците и отпадъчните води в района на басейна на Брента;
 • Veneto Acque Veneto Acque S.p.A., компания, контролирана от регион Венето, имаща мисията да гарантира на гражданите на регион Венето пълна и безопасна наличност на питейна вода чрез разпределяне на водни ресурси на компании за интегрирани водни услуги;
 • Consiglio di Bacino Brenta Съветът на басейна на Брента е правителственият орган на оптималната териториална зона „Брента“ (“Brenta” Optimal Territorial Area). Той отговаря за регулирането на тарифите и интегрираното планиране на водните услуги;
 • Coldiretti Veneto Създадена през 1970 г., Federazione Regionale Coldiretti del Veneto е синдикална организация, представляваща хора и компании, работещи в селското стопанство, свързани дейности и хранително-вкусовата промишленост. Като представител на селскостопанския сектор, той играе ролята на техническа помощ, обучение, информация и разпространение;
 • Consorzio di Bonifica Brenta е общественият орган, който отговаря за постоянното управление и поддръжка на съществуващите рекултивационни работи. Като основен отговорник на напоителните водни ресурси, в момента има споразумения с всички инфилтрирани горски зони на територията. Следователно това ще бъде органът, който ще представлява интересите и който ще взаимодейства най-много с мрежата от ферми;
 • Bosco Limite (Azienda agricola Moresco Adelia) Многофункционална ферма, тя е домакин на горска инфилтрационна зона, която е експериментирала различни техники за участие на частния сектор, обществеността и гражданското общество. Тя е пример, който се посещава от всички институции на територията и се реализира чрез широка активност на включване на участници;
 • Impresa Verde Padova Обслужващата компания е съзададена в отговор на нарастващата нужда от съдействие в услугите от земеделски предприятия и граждани. Работи чрез споразумение с Coldiretti Veneto;
 • Valerio Luigino e F.lli Традиционна ферма, която ще бъде домакин на демонстрационната влажна зона, характеризираща се с иновация и многофункционалност.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.parcofiumebrenta.it; www.etifor.com; снимки: www.parcofiumebrenta.it

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!