Механични техники за плевене за намаляване на разходите и въздействието върху околната среда.

Френска оперативна група работи върху техниките за механичен контрол на плевелите в биологичното лозарство, за да замести прилагането на хербициди, като същевременно контролира консумацията на горива и намалява производствените разходи. Във френския регион Окситания са проведени проучвания, оценки и мониторинг при биологични лозари, последвани от полеви експерименти върху два различни „почвени маршрута (поетапни процедури).

Във Франция вече има редица инициативи и програми за насърчаване на фермерите да намалят прилагането на химически продукти за растителна защита и използването на изкопаеми енергийни източници. Алтернатива на хербицидите е механичната борба с плевелите, което е често срещана практика в лозята на Окситания. Основната цел на проекта е да се анализира какво количество енергия консумират инструментите за обработка на почвата и другите техники за обработка на почвата, за да се идентифицират факторите, които влияят на това потребление. Втората цел на този проект е да се проучи как да се артикулират различните техники през период от една година, за да се оптимизират консумацията на гориво и другите разходи на производителя.

„В началото на проекта имахме много малко препоръки относно консумацията на всеки инструмент. Поради това нашият приоритет беше да установим диапазон на потреблението на най-често използваните инструменти, в зависимост от условията на тяхната употреба. Стремихме се да създадем поетапни процедури, наречени „почвени маршрути“, това включва кога, къде, как и колко често да прилагаме техниките за обработка на почвата “, обяснява Николас Констант, ръководител на това проучване.

Проектът започва с извършване на проучвания върху практиките за обработка на почвата, включително механичен контрол на плевелите сред 334 лозари в Окситания (по-специално бившият регион Лангедок-Русийон), от които 129 са биологични. Резултатите показват, че биологичните лозари използват много различни стратегии за обработка на почвата в зависимост от техните производствени цели, местния климат, наличните им материални и трудови ресурси. Въпреки това, проучванията са показали, че важна стратегия е поддържането на тревата в лозята през периода на вегетативен покой и механичното й изчистване по време на вегетативния период. 

Работейки с 2 биологични лозаря, партньорите по проекта организират два полеви експеримента, за да проследят разхода на гориво и времето, прекарано в борба с плевелите. И двете лозови насаждения са в един и същ почвено-климатичен пояс, но всеки от тях прилага различен „почвен маршрут“. Партньорите сравниха ефективността на борбата с плевелите и енергийните характеристики при използването на тези два различни маршрута.

Първият маршрут имаше за цел да увеличи максимално добивите, като ограничи присъствието на плевели изцяло, както около лозите, така и в междуредията през цялата година. Интервенциите за борба с плевелите започват след прибирането на реколтата, за да се предотврати навлизането на плевелите. През 3-те години на полевото изпитание лозарят тества редица различни инструменти, за да определи най-ефективните и тези, които трябва да се избягват.

Във втората ферма лозарят иска да запази качеството на почвата, като ограничи възможно най-много обработката. Този маршрут имаше за цел да запази земята покрита с покривна култура през зимата и след това по време на вегетационния сезон да лимитира конкуренцията за вода и азот с плевелите чрез мулчиране на междуредията (чрез валцуване на зимната покривна култура с валяк). През есента, доколкото е възможно, лозарят държи растенията покрити и сее нови видове под покривката. Ако растителната покривка е била твърде замърсена от плевели, той се отървавал от нея като е отглеждал покривна култура.

И двата маршрута позволяват на лозарите да намалят употребата на хербициди и горива, и да намалят производствените разходи. Различните разработени маршрути са на разположение на други лозари и могат да бъдат адаптирани към местните условия или в съответствие с наличното оборудване.

Резултатите от целия този проект показват, че възможният прираст на разход на гориво за дадена стратегия за обработка на почвата е от порядъка на 20-30%, като се изберат правилните инструменти, правилните настройки и точните моменти на интервенция. Ако лозарите искат допълнително да намалят консумацията си, те трябва да мислят по различен начин, да модифицират стратегията си. Това не винаги е възможно, тъй като промените в стратегията често водят до инвестиции в оборудване и оказват влияние върху организацията на работата.

„Резултатите са полезни за лозарите, които вече използват техники за обработка на почвата за предотвратяване на плевелите, тъй като са в състояние да оптимизират своите интервенции. Те също така помогнаха за насърчаването на прехода към механичен контрол на плевелите за лозарите, които в момента прилагат хербициди. Техническите резултати от нашия проект също ще осигурят подкрепа за конвенционалните лозари, които се стремят да преминат към биологично земеделие или които желаят значително да намалят употребата на хербициди., казва Николас Констант.

Иновативният проект е финансиран със средства от ЕЗФРСР чрез Програмата за развитие на селските райони на регион Окситания, Франция.

  • Начало на проекта – 01/01/2016
  • Край на проекта – 31/12/2019
  • Координатор на проекта Николас Констант: e-mail: nicolas.constant@sudvinbio.com
  • уебсайт на проекта: https://www.reseaurural.fr

За иновативната идея на френската оперативна група можете да научите от видеоклипа 👇

 

Източник: www.reseaurural.fr ; https://ec.europa.eu/eip/agriculture; YouTube

ПРСР 2014-2020 подпомага иновативните проекти на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ

ПРСР 2014-2020 предоставя подкрепа на иновативни проекти, изпълнявани от оперативните групи, сформирани за изпълнение целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) чрез подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!