Социални иновации – решения за управление на земята в отговор на проблема с изоставянето на земеделските земи

В по-високите долини на региона Риоха в Испания изоставянето на земеделски земи е нарастващ проблем. Иновативен проект на Оперативната група GORTA идентифицира основните причини за този проблем и извършва дейности за привличане на нови фермери в района и възобновяване на производството на плодове. В същото време тези действия допринасят за опазването на почвата, подобряването на биологичното разнообразие и адаптирането към изменението на климата.

Има редица фактори, които водят до това изоставяне. Високите долини на Ла Риоха са много изолирани, труднодостъпни и имат стръмни склонове. Градският растеж в региона води до обезлюдяване на селските райони, като става все по-трудно да се намерят земеделски работници. Сформираната за справяне с тези проблеми Оперативната група се нарича GORTA, като водещ нейн партньор е селскостопанската техническа консултантска организация CARNA. Начо Руис, един от членовете на CARNA, обяснява:
През 2017 г., няколко години преди началото на този проект, статистическият отдел на автономната област Ла Риоха извърши инвентаризация на овощните дървета в региона. Проучването показа, че 117 орехови парцела (32 хектара) са били полуизоставени, а 93 орехови парцела (19 хектара) са били напълно изоставени. Селското население остарява и фермите не се поемат от по-младото поколение. Този въпрос засяга не само икономическата устойчивост на сектора и развитието на селското стопанство, но и пряко въздейства на околната среда. Той има значително отрицателно влияние върху качеството на ландшафта и увеличава деградацията на земята до степен, в която се увеличават както рисковете от пожари, така и от инвазивни вредители и болести. Фермите, които успяха да поддържат производството, като цяло имаха ниски добиви и произвеждаха нискокачествена продукция, не бяха модернизирани и им липсваше конкурентоспособност.“

 

Основната цел на проекта е да предостави решения на общи проблеми с изоставянето на земята и липсата на конкурентоспособност, които да са базирани на управлението на земята.

Специфичните цели на проекта са:

 • Възстановяване на изоставени земи.
 • Модернизиране и възстановяване на полуизоставени ферми.
 • Нови ферми, които увеличават обема на производството.
 • Алтернативи на прекратяването на производството, при които се запазва собствеността и на желанието за производство, но при липса на земя.
 • Запазване на почвата, биоразнообразието на ландшафта и адаптацията към изменението на климата.
 • Професионализация и подмладяване.
 • Бизнес формула със социални цели.
 • Планиране на кампании по отношение на бизнес нуждите.
 • Oбщи инициативи за управление за оценяване на териториите.

Партньорите на Оперативната група GORTA са както консултантски фирми за селското стопанство, така и технически и правни компании, предлагаща селскостопански и горски услуги (т.е. засаждане, резитба и прибиране на реколтата), и асоциации на производителите. Крайната цел на проекта е да се професионализират и модернизират техниките в съществуващите ферми и да се гарантира, че изоставените ферми отново ще запонат производство. Част от постигането на тези цели включват обновяването и връщането на стойността на ореховия сектор и територията на Ла Риоха. Това би имало положително въздействие върху социално-икономическото състояние на района, както и върху самата земеделска земя и околната среда като цяло.

GORTA решава да наложи пилотен бизнес модел за качествено производство на орехи в района, като подкрепят фермерите както в управлението на селскостопанското производство, така и в маркетинга и добавянето на стойност към крайния продукт.

„Създаваме бизнес формула със социални цели. Става дума за социални иновации, в нашия случай намиране на нови услуги и модели, които решават проблема с изоставянето на земя или поне търсят по-ефективен и ефикасен начин от настоящите алтернативи, като също така установяват нови социални взаимоотношения и синергии”, казва Начо Руис.

По отношение на дейностите, проектът започва с първоначално проучване за количествено определяне на изоставени и полуизоставени ферми в пилотната зона. След това партньорите провеждат сесии, за да представят своята методология на собствениците на земите, обяснявайки възможните начини за подобряване на производителността. Успоредно с това те организират и информационни сесии с различните общини, в които се изпълнява проектът.

Извършват се и индивидуални проучвания за всяка една от фермите, за да се види доколко е възможно проектът да бъде осъществен в нея, имайки предвид  специфичните условия на отглеждане и добив. Заедно с фермерите партньорите по проекта създават индивидуални бизнес планове и помагат за оползотворяването на парцелите.

До момента има около 12 парцела, в които този проект е подпомогнал фермерите да намерят споразумение между прехвърлители и правоприемници. 

Партньорите също така правят проучване на правните аспекти, свързани с прехвърлянето на земя между хората и смяната на предназначението. Начо Руис обяснява:

Ние предлагаме алтернатива на банките за земя, където хората предлагат земята си под наем, но на практика това води до някои проблеми със собствеността и финансови проблеми за фермерите, които наемат земята. Холистичният подход към района е от съществено значение, ние създаваме сценарии, при които изоставянето може да се третира като цяла територия. Ето защо е важно да работим с политиците, фермерите и други местни хора. Само по този начин можем да направим района отново по-привлекателен и да върнем фермерите в региона.

Новите бизнес модели, предложени в рамките на проекта, позволяват на фермерите да създадат по-качествени и по-печеливши продукти. Тези различни подобрения създават положителен цикъл, включващ позитиви за околната среда, по-добър ефект върху биоразнообразието и намаляването на горските пожари.

Този проблем не засяга само нашия района. Според проучване за добивите и площите на културите (Esyrce) от 2017 г. на Министерството на земеделието, рибарството, храните и околната среда, изоставянето на земеделска земя в цяла Испания надхвърли един милион хектара в края на 2017 г. Надяваме се на нашите резултати да послужат, за да помогне на други да се справят с този проблем в Испания и дори в Европа.„, казва Начо.

 

Информация за иновативния проект на GORTA:

 •  Период на изпълнение на проекта: 2019 -2022 г.
 • Оперативна група по ЕПИ- АГРИ: GORTA
 • Финансиране: ПРСР 2014-2020, мярка 16 „Сътрудничество“
 • Бюджет: 45 100 евро
 • Място на изпълнение: Ла Риоха, Испания
 • Координатор на проекта: Ingenieria Agroambiental y Desarrollo Rural CARNA S.L.P.; Начо Руис- е-mail: carna@carna.es

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!