Онлайн приложение CAP’2ER® предоставя препоръки на фермерите във Франция за преодоляване на предизвикателствата свързани с устойчивостта на производството в животновъдството и смесеното растениевъдство.

Изменението на климата, качеството на водата, улавянето на въглерод, биоразнообразието, всички това са важни въпроси за животновъдите. Във Франция е разработено цифрово приложение, което използва специфични събрани във фермата данни, за да предостави на фермерите препоръки за намаляване на въздействието върху околната среда при отглеждането на говеда, кози и овце.

Системите за животновъдство, особено преживните животни, са обект на критика на европейско и световно ниво поради техния отпечатък върху околната среда. Това накара сектора да търси по-щадящи околната среда и животните производствени методи, които също позволяват подобряване на икономическите и социалните аспекти на животновъдството. 

В същото време има налични все по-голям брой дигитални технологии и базирани на данни решения за селскостопанския сектор в ЕС, които да позволят на земеделските производители да работят по-прецизно, ефективно и по-устойчиво, подобрявайки вземането на решения и земеделските практики, подпомагайки повишаването на производителността на фермите като цяло.

Logo IdeleCAP’2ER® е базирано на данни онлайн приложение, разработено от Idele (Institut d’Elevage) във Във Франция

За определяне на агроекологичните показатели в програмата се въвеждат тридесет набора данни за дейността. Тези данни са разделени в пет категории: добитък, управление на оборски тор, полета, фуражи и консумация на енергия. Примерите за тях включват: общ годишен разход на гориво, продуктивност на животните (плодовитост, растеж, пазарна възраст), закупени фуражи, количества оборски тор и управление, брой дървета, храсти, жив плет, тревни ивици, купчини и каменни стени и водни тела във фермата. 

От анализа фермерът получава общ доклад и препоръки, отчитащи качеството на водата и въздуха, биоразнообразието, парниковите газове, капацитета за улавяне на въглерод и количеството хранителни вещества, произведени за консумация от човека. Докладът визуализира тези аспекти в рамките на лесно разбираеми графики и числа.

Сравнява се всяка ферма с референтни стойности, съответстващи на същата производствена система. Беноа Гаваланд, производител на говеждо месо в Западна Франция, беше ентусиазиран от използването на приложението „Екологично чистите и икономически жизнеспособни техники за животновъдство вървят ръка за ръка, чрез приноса ни за опазването на околната среда, ние също така подобряваме икономиката на животновъдството.“ 

Idele поддържа и актуализира програмата въз основа на актуални данни и обратна връзка от комитет от земеделски организации. Програмата се предоставя за съветнически услуги във Франция (които плащат лицензионна такса), а Idele предоставя обучение на фермерите.  

Приложението е тествано в няколко европейски страни в рамките на проектите LIFE Beef Carbon и LIFE Green Sheep.

Понастоящем дигиталният инструмент е извършил 23 000 оценки на ферми във Франция. За пример, в млечния кооператив Pamplie dairy cooperative 15 фермери наскоро извършиха оценката на своите млечни ферми чрез CAP’2ER®.

 

Един от фермерите и президент на кооператива Жан-Пиер Жермен каза: „Фермерите и млечната индустрия са мотивирани да използват този инструмент, не само защото помага за подобряване на икономическото и екологичното представяне на фермите, но и защото гледа към бъдещето и потенциалната подкрепа за екосистемните услуги. 

Вече е налична европейска версия на инструмента, която използва обща методология, свързана с национални справки. Инструментът се превежда на английски език.  

 

CAP’2ER® е сертифициран от French low carbon standard for certifying carbon reductions

Големият брой участващи ферми изтъкват опциите за използване на данни от фермите за намаляване на въздействието на земеделието върху околната среда. Резултатите показват, че приложението помага на фермите да намалят от 6 до 15% от своите емисии на парникови газове. Наскоро CAP’2ER® беше сертифициран от Френски нисковъглероден стандарт за сертифициране намалението на въглерод (French low carbon standard for certifying carbon reductions). Прилагането на дигиталното приложение във фермите възнаграждава фермерите за усилията им в прилагането на практики за смекчаване на въздействието. 

Информация за проекта:

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; https://idele.fr/; https://cap2er.fr/

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!