Устойчиви практики за управление на почвата за намаляване използването на суровини и за повишаване на производителността и качеството на културите.

Отглеждането на зеленчуци в южната част на Испания е застрашено от ниското ниво на хранителни вещества в почвата. Това се дължи на годините интензивно земеделие, които са засегнали биоразнообразието на земята. Проучване по проекта SoildiverAgro, който е фиансиран по програмата на ЕС „Хоризонт 2020“,  тества устойчиви практики за управление на картофите, включително прилагане на търговски продукти на базата на микроорганизми, за намаляване на пренасяните от почвата болести и вредители и увеличаване на хранителните вещества.

Мурсия е един от основните райони за производство на зеленчуци и плодове в Европа.

„Това е едно от малкото места в Европа, където климатът остава достатъчно мек през зимата, за да се отглеждат броколи и марули през цялата година; поради голямото търсене на тези продукти от останалата част на Европа земеделските стопани използват много ресурси за осигуряване на максимални добиви.“

Ирене Олио, изследовател от проекта

За повишаване на плодородието се използват химически торове и оборски тор, а за намаляване на появата на вредители и болести се използват пестициди. Интензивното напояване също е необходимо, за да се поддържат високи производствени резултати.

Ирен продължава: „Тези практики са скъпи в краткосрочен план и също така не са устойчиви в дългосрочен план. Широкото използване на тези суровини причинява увреждане на почвата.“ В почвата в района липсва биоразнообразие, естествени микроорганизми, насекоми и животни, които обикновено помагат на почвата да осигури на културите естествена защита срещу вредители и болести. Освен това почвите в региона трудно задържат вода и хранителни вещества, което означава, че културите не могат да усвояват тези важни елементи. Това също води до по-широко въздействие върху околната среда, например езеро с морска вода в района е замърсено с нитрати поради оттичане.

Устойчиви практики за цяла Европа

Проектът SoildiverAgro има за цел да разработи практики за устойчиво управление на почвите, които могат да се използват в цяла Европа. Казусите се фокусират върху някои от най-важните земеделски култури, а Казус 1 се фокусира върху картофите (конвенционално земеделие). Картофите са една от най-консумираните храни в света, наред с ориза и пшеницата. Производството на картофи в Испания се е увеличило през последните години, но е изправено пред предизвикателства, свързани с болести, присъстващи в почвата и непрекъснатата необходимост от прилагане на външни ресурси, за да се гарантира добив и качество.

Целта на казус 1 е да се въведат техники за устойчиво управление, които повишават наличността на хранителните вещества в почвата и капацитета за задържане на вода в почвата, с цел намаляване на появата на болести и вредители, пренасяни от почвата. В същото време това би намалило въздействието върху околната среда и разходите за вложени средства и би подобрило качеството на реколтата от картофи.

Проучването се ръководи от Техническия университет в Картахена, който работи със земеделски производители. В експериментална ферма се прилагат редица техники за управление, които ще бъдат наблюдавани и анализирани в продължение на 3 години. Земеделски стопани от района участват, за да консултират университетските изследователи при провеждането на експериментите.

Картофите са засадени през декември 2020 г., а опитите ще продължат до 2023 г. Ирен обяснява „Културите се отглеждат при конвенционалните условия на земеделие, характерни за нашия регион, което означава оран, първоначално торене (овча тор), фертигация, прилагане на пестициди и използване на мерки за контрол на плевелите.“ Има обаче 4 парцела и във всеки от тях се прилагат различни техники за управление.  Първият е със стандартно за района торене, при вторият стандартното торене е намалено с 30 %, както и при третият парцел, но там са приложени и два търговски продукта, базирани на използването на полезни микроорганизми.

За всяка реколта картофите ще бъдат анализирани по отношение на добива, качеството на клубените (твърдост, плътност, съдържание на нишесте, тегло и размер) и честотата на поява на вредители и болести. Данните ще се анализират и сравняват, след което ще се направят изводи за оптималните практики.

„Анализирахме данните от първата реколта през юни 2021 г. Предварителните резултати показват, че намаляването на торенето не се е отразило на добива или на други качествени параметри, а при двете обработки с прилагане на препарати с микроорганизми се наблюдава намаляване на вредителите и болестите. Все още имаме да анализираме много данни за втората и третата година от цикъла на отглеждане на културите.“

Раул Зорноза, координатор на проучванетo „Mediterranean South“

„Бактериите и микоризата, стимулиращи растежа на растенията, са микроорганизми, които могат да поддържат растенията по много начини: фиксиране на атмосферния азот, разтворимост на минерали като фосфор и калий, регулиране на хранителния баланс, подобряване на растежа, защита срещу ефектите на фитопатогените… така че те могат да се използват вместо химически торове и пестициди.“

Хуан А. Фернандес, друг изследовател, работещ по проучванията

Парцелите също се обработват в рамките на типичната за тази област ротация, състояща се от картофи, броколи, пъпеш, картофи: „Множество култури и ротации са често срещани в района, но те не са оптимизирани, за да максимизират развитието на (полезни) почвени организми. Този казус също тества по-доброто многократно отглеждане на култури и сеитбообращения за повишаване на почвеното плодородие и биоразнообразието. Ние оценяваме различните микроорганизми, живеещи в почвата през различни периоди на годината и ротацията, като виждаме какво влияние оказва всяка култура върху тяхното присъствие.“ – обяснява Хуан.

„Казус 1 е един от 15-те в проекта SoildiverAgro. Казусите по проекта SoildiverAgrо са разпространени в цяла Европа и работят по различни селскостопански сектори и проблеми. Всички те споделят и сравняват резултатите, за да се създаде пълен набор от управленски практики и системи за отглеждане на култури, които подобряват генетичното и функционалното биоразнообразие на почвата, за да се намали използването на външни ресурси, като същевременно се увеличат производството и качеството на културите, предоставянето на екосистемни услуги и се допринесе за стабилността и устойчивостта на селското стопанство в ЕС“.

Давид Фернандес Калвиньо, координатор на проекта SoildiverAgro 

За проекта SoildiverAgro

Основната цел на SoildiverAgro е въвеждането на нови управленски практики и системи за отглеждане на култури, които подобряват генетичното и функционалното биоразнообразие на почвата, за да се намали използването на външни ресурси, като същевременно се увеличи производството и качеството на културите, предоставянето на екосистемни услуги и стабилността и устойчивостта на селското стопанство в ЕС. Общо 90 земеделски системи ще бъдат анализирани в 9 педоклиматични региона в Европа, а в шест от педоклиматичните региони ще бъдат разработени и създадени 15 проучвания на терен. Акцентът ще бъде поставен върху използването на иновативни практики за управление, основани на почвената микориза и бактериите, подпомагащи растежа на растенията (включително разработването и тестването на нови търговски продукти), подходящо управление на почвените организми (напр. гъботворни организми), прилагане на подходящи сеитбообращения, многократни култури и междуредови култури, разработване на системи за предупреждение за вредители, използване на култури за улавяне на хранителни вещества, използване на култури-капани за контрол на вредителите, използване на странични продукти като почвени мелиоранти и прилагане на подходящи системи за обработка на почвата.

👉Повече за дейността и резултатите по проекта 👉SoildiverAgro project и 👉ТУК!

Източник: http://soildiveragro.eu/; https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; https://cordis.europa.eu/; EUAgri

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!