Насърчаване на доброволни мерки за устойчиво управление на водите

Белгийски регионален проект, наречен {beek.boer.bodem} – „stream.farmer.soil“(„поток.фермер.почва“) – има за цел да се справи със сушата и наводненията във водосборния район на река Аа и да възстанови баланса между земеделие, вода и природа. Проектът повишава осведомеността по тези въпроси и информира, вдъхновява и насочва земеделските стопани и други управители на земя относно редица мерки за устойчиво управление на водите, които те могат да прилагат на доброволна основа.

Районът на проекта обхваща долините около река Аа в провинция Антверпен, където работят 600 фермери. Поради изменението на климата през последните десетилетия тази област е преживяла комбинация от продължителни периоди на суша и обилни валежи и наводнения.

{beek.boer.bodem} е избран за един от победителите в „Конкурса за най-добър проект за развитие на селските райони за 2021 г.“, организиран от Фламандската селска мрежа.

Низините в долината се характеризират с плодородни, предразположени към наводнения торфища, а в по-високите части почвите са песъчливи и са склонни към бързо изсъхване. Затова управлението на водите е истинско предизвикателство.„, Леен Вервоорт- земеделски съветник и координатор на проекта

Затова през 2019 г. партньорите от {beek.boer.bodem} решават да възстановят хармонията между водата, земеделието и почвата чрез прилагането на реалистични и устойчиви решения за управление на водите.

Лийн продължава: „Нашата цел беше да разработим набор от конкретни, дребномащабни селскостопански мерки, които могат да намалят риска от наводнения, да подобрят качеството на водата и да направят фермите по-устойчиви на изменението на климата.“

Фокусът е върху фермерите и природозащитниците

Сътрудничеството и взаимодействието между различните заинтересовани страни в района  е важна част от този проект.

Ръководител на проекта е организацията за управление на земеделски земи и природа Boerennatuur Vlaanderen vzw, а партньори са провинция Антверпен,  Центърът за земеделска практика за млечни говеда и фуражни култури, природозащитници и организации за управление на земи и земеделие. Идеята е земеделските стопани и природозащитниците заедно с политиците да намерят решения за ограничаване на последиците от изменението на климата.

Преобразуване на традиционния дренаж в система с контролирано ниво чрез изчертаване на изкоп в парцела, в който съществуващите дренажи са свързани към централна тръба, която ще доведе до контролен кладенец.

Именно това прави и първият етап от проекта. {beek.boer.bodem} събира много местни заинтересовани страни, за да обсъдят съответните мерки, които подобряват качеството на почвата и качеството и количеството на водата и които са особено адаптирани към местните условия, а също и към местните разпоредби. След това експерименталните земеделски мерки са тествани от участващите земеделски производители. Проектът работи по тяхното увеличаване и популяризиране сред земеделските стопани в района, като ги информира и повишава осведомеността, насърчавайки доброволното им прилагане.

Какви са конкретните мерки, които се прилагат?

Мерките включват редуване на културите с алтернативни устойчиви на климатичните промени такива, като например зърнени за фураж и сорго, или влагане на дървесни стърготини от местното управление на ландшафта за подобряване на съдържанието на органичен въглерод в почвата, използване на покривни култури, полеви граници, тревно-храстова смес в зоните без култивиране и мониторинг на съдържанието на органично вещество. За по-чувствителните зони в близост до каналите за оттичане на водата проектът препоръчва поставянето на прегради в канавките, използването на богати на треви пасища и преобразуването на конвенционалното отводняване в такова с контролирано ниво. За най-влажните земи мерките включват алтернативни начини за почистване на канавките, тревните площи в ротация, билкови ливади и щадящи природата речни брегове.

Пол Ван де Ватер, земеделски производител, участващ в проекта, е монтирал язовирна стена, с която може да затваря лесно притока на вода: „По този начин растенията в близост до язовира са по-устойчиви на периоди на засушаване„, споделя Ватер.

За мерките и практиките, фермерите научават от информационни кампании и демонстрации.

 „Чрез обмен на знания и полеви практики производителите се ентусиазират да използват методите, които проучваме. Все повече фермери проявяват интерес да се включат. Както през 2020 г., така и през 2021 г. проведохме  ‘Climate Farmers Demo Walk/Market’, на които присъстваха много фермери, природозащитници, собственици на земя и политици. Представихме пълния набор от иновативни мерки за управление на водите и почвите, а тези, които вече са експериментирали с тях, споделиха своя опит от полето.“, Леен Вервоорт, земеделски съветник и координатор на проекта

Смесена тревна ивица като буфер по протежение на водно течение, създадена чрез споразумение за управление.{beek.boer.bodem} предлага подкрепа на терен, съобразена с нуждите на фермера, природозащитника или собственика на земя. Това включва посещения на място, за да се опознаят желанията и нуждите на собственика и да се проучат възможностите за управление на земята. Проектът също така осигурява подкрепа при инсталирането и мониторинга на инфраструктурата и предоставя информация за възможностите за финансиране. Неотдавна {beek.boer.bodem} обяви открита покана, в която земеделските стопани можеха да кандидатстват за тази подкрепа за развитие на управлението на водите.

Понастоящем в {beek.boer.bodem} участват 20 земеделски стопани, които прилагат редица от възможните мерки, осигурявайки подобряване на качеството на водата и почвата, правейки културите по-устойчиви на екстремни метеорологични условия и поддържайки по-добре запасите от подземни води. По този начин се осигурява жизнеспособно земеделие, намаляват се наводненията и същевременно се подобрява въздействието на земеделието върху ландшафта.

Работата все още продължава, получихме ново финансиране и районът на проекта ни беше увеличен: от водосборния басейн на река Аа към по-голям водосборен басейн. Ще продължим да подкрепяме земеделските стопани и други управители на земи при прилагането на мерки за управление на водите, като изградим мрежа за обучение.„, коментира Леен Верворт. 

Източници: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.boerennatuur.be; https://ruraalnetwerk.be/

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още идеи за агроиновации от Електронна база данни на ЕК с иновативни проекти по програма LIFE на ЕС!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!