Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) обяви процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020.

 

14 септември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор №BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа (НСМ) 👉 РЕЗЮМЕ по подмярка 16.4 📌

Подпомагането по процедурата е насочено към проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, а именно да се стимулира икономически обосновано развитие на къси вериги на доставки и местните пазари.

Какво е „къса верига на доставки“?

Това е верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители. Подпомагането за създаване и развитие на къси вериги на доставки обхваща само такива, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

Какво е местни пазари“?

Местни пазари“ означава пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител. Радиусът се определя, като се вземе предвид разстоянието от всяка точка между ЕКАТТЕ на всяко населено място, в което се произвеждат предлаганите продукти (селскостопански или преработени селскостопански продукти) от всеки член на обединението и ЕКАТТЕ на населеното място, в което се извършва продажбата на тези продукти към краен потребител.

ДОПУСТИМИ за подпомагане кандидати са:

Подпомагат се кандидати, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар и за нуждите на процедурата се определят като:

 • Обединение за къса верига на доставки или
 • Обединение за местен пазар.

Кандидатите трябва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или дружества, учредени по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар. За целите на подмярката се определят като „Обединение за къса верига на доставки”, като се добавя и конкретно име или „Обединение за местен пазар”, като се добавя и конкретно име, с цел лесно идентифициране на бенефициента при дейностите за популяризиране. Избраното от кандидата име се посочва и в ИСУН 2020.

Участието на земеделски стопанин е задължително!

Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в обединението за местен пазар, най- малко единият от които да е земеделски стопанин. Участниците в обединенията, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Участниците земеделски стопани и предприятия в областта на преработка на храни трябва да произвеждат продуктите, с които участват в обединението.

ДОПУСТИМИ за подпомагане дейности са:

Подкрепата се предоставя за развитие на къси вериги на доставки или за развитие на местни пазари и включва:

 1. Текущи дейности във връзка със сътрудничеството;
 2. Дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари;
 3. Дейности, свързани с изпълнението на проекта за сътрудничество.

ДОПУСТИМИ за подпомагане разходи:

 1. Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на колективния проект;
 2. Разходи за популяризиране на обединението;
 3. Преки разходи за изпълнение на дейностите по проекта за сътрудничество, включително разходи за инвестиции, съгласно представен инвестиционен и бизнес план.

ФИНАНСОВИ параментри:

15 646 400 лева е общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

 • 15 000 лева е минималният размер на БФП за един проект;
 • 586 740 лева е максималният размер на БФП за един проект;
 • максималният размер на допустимите текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на колективния проект е 68 453 лева за един проект за всяка календарна година.
 • максималният размер на допустимите разходи за популяризиране на обединението за къса верига на доставки или за местен пазар е 39 116 лева за един проект за всяка календарна година.

Максималният размер на БФП е 50 % от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение.

Електронна процедура

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикуваните на 13 юли 2020 г. 👉 Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020, съдържащи пълния пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях).

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР).
Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

 

👉ВИЖТЕ добри практики и вдъхновяващи идеи за сътрудничество при късите вериги на доставки в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ📌

👉ВИЖТЕ още:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!