Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 – 2020.

15 януари 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ на ПРСР 2014-2020, можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Съгласно обявата за откриване на процедурата:

 • Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 20 601 045 лева, от които 3 911 600 лв. за оперативни групи, в които участник е Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).
 • Проектните предложения по процедурата се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
 • Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
 • Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства.

 

Допустими кандидати и допустими членове на оперативни групи

За подпомагане могат да кандидатстват оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Членовете на оперативната група могат да бъдат само:

 • a) земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • б) научни институти, научни центрове или Държавно предприятие „Научно – производствен център”, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или биотехнологиите или хранителните технологии и НДНИВМИ;
 • в) висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“;
 • г) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с предмет на дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или опазване на околната среда или водите;
 • д) микро-, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) в обхвата на избрани производствени сектори, свързани с преработката на селскостопански продукти посочени в Приложение № I от ДФЕС (Приложение № 1 от Условията за кандидатстване) и извършващи дейност с кодове по Класификация на икономическите дейности (КИД- 2008) от Раздел 10 на сектор С „Преработвателна промишленост“ и код 11.02;
 • е) еднолични търговци и юридически лица с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните, регистрирани по ТЗ или по ЗЮЛНЦ и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ);
 • ж) физически или юридически лица, производители на ветеринарно медицински продукти регистрирани по ТЗ и получили лиценз за производство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg, Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!