Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020.

С проекта на Наредбата се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ на земеделските стопани, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от руското нашествие в Украйна. Така следва да се ограничат загубите вследствие на увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на земеделските стопанства, както и да се обезпечи тяхната ликвидност и жизнеспособност. Очакваният резултат, посочен в доклада на зам.-министър Георги Събеб, е това да доведе до продоволствена сигурност в страната.

Предлагат се и промени на действащи разпоредби в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, като се дава яснота в използвани понятия. Отделно се регламентира необходима промяна, с която са дава възможност на земеделските стопани да изпълнят задълженията си в удължени срокове.

До 11.11.2022 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари по публикуваните документи на следния е-mail👉MHadzhiyska@mzh.government.bg

Допустими кандидати:

Допустими за подпомагане са земеделски стопани, които са:

 1. кандидатствали по схемите за обвързано с производството подпомагане за животни и по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството през кампания 2021 и кампания 2022; или
 2. кандидатствали по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) и по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци през кампания 2021 и кампания 2022; или
 3. кандидатствали за подпомагане по схемата за зелени директни плащания и да са осъществявали дейност в направление „розопроизводство“ и/или „винени лозя“ и/или да са отглеждали „слънчоглед“ през кампания 2021 и кампания 2022; или
 4. регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани за стопанската година 2021 – 2022 г. с площи с култивирани гъби; или
 5. регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската 2021 – 2022 г. и да са собственици на мъжки телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца, чиито майки са чистопородни крави от специализирани месодайни породи.

Земеделските стопани, заявили за подпомагане зеленчуци оранжерийно производство в отопляеми оранжерии, трябва да имат в оранжерията инсталация за отопление.

Допустимите култури в сектор „Растениевъдство“, включително култивираните гъби:

В проектонаредбата е създадено приложение с кода на допустимите култури, вкл. гъби:

 • 224010 – ягоди
 • 224020 – малини
 • 221010 – ябълки
 • 221020 – круши
 • 222030 – кайсии/зарзали
 • 222040 – череши
 • 222050 – вишни
 • 222020 – праскови/нектарини
 • 222010 – сливи
 • 212000 – Десертни лозя
 • 150000 – Картофи
 • 144010 – лук
 • 144020 – чесън
 • 143010 – моркови
 • 142010 – главесто зеле
 • 141070 – дини
 • 141080 – пъпеши
 • 141013 – домати на открито
 • 141043 – краставици на открито
 • 141045 – корнишони на открито
 • 141030 – патладжан
 • 141023 – пипер на открито
 • 181010 – домати – оранжерийно производство
 • 181040 – краставици – оранжерийно производство
 • 181030 – пипер – оранжерийно производство
 • 231010 – маслодайна роза
 • 211000 – Винени лозя
 • 122010 – слънчоглед

Допустимите животни в сектор „Животновъдство“ са:

 1. едри преживни животни (ЕПЖ), заявени по схемите за обвързано с производството подпомагане през кампания 2021 и 2022 г.; или
 2. дребни преживни животни (ДПЖ), заявени по схемите за обвързано с производството подпомагане през кампания 2021 и 2022 г.; или
 3. телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИс; или
 4. телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца, с майки от специализирани месодайни породи, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от ЗВМД и регистрирани в ВетИс.

Допустимите за подпомагане ЕПЖ и ДПЖ се определят, без да се изисква реализация на продукцията по Наредба № 3 от 2015 г.

Допустимите за подпомагане телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца са животни, които не са заявени по схемите за обързано с производството подпомагане. Допустимите телета за угояване по т. 4 са телета за угояване с майки от специализираните месодайни породи: Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Гаскон, Обрак, Месодаен симентал, Шароле, Блонд А’ Китен, Кианина, Маркиджана, Галоуей, Белгийско синьо.

 • Един земеделски стопанин може да кандидатства за подпомагане за повече от един от допустимите сектори!
 • Максималният размер на подпомагането е 15 000 евро!
 • Предвижда се кратък срок от 10 календарни дни за подаване на заявление за подпомагане! Заявления по образец ще се подават в Общинските служби по земеделие!

При определянето на максималния размер на подпомагането за даден кандидат се отчита предоставеното подпомагане по:

 • нотифицирана схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и
 • по Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани от определени сектори.

Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане ще се определят със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), съгласувана предварително с министъра на земеделието. Заповедта ще съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане и ще бъде публикува в сайта на МЗм и ДФЗ-РА в срок до 2 работни дни преди началото на приема.

Подпомагането по подмярка 22.1 представлява еднократно платима сума в размер на:

 1. за площ с плодове:
 • а) до 4, 99 ха – 450 лева;
 • б) от 5 ха до 9, 99 ха – 2 000 лева;
 • в) от 10 ха до 19, 99 ха – 4 000 лева;
 • г) от 20 ха до 29, 99 ха – 7 000 лева;
 • д) от 30 ха до 49, 99 ха – 11 000 лева;
 • е) равна на 50 ха или над 50 ха – 25 000 лева;
 1. за площ със зеленчуци полски:
 • а) до 4, 99 ха – 400 лева;
 • б) от 5 ха до 9, 99 ха – 2 300 лева;
 • в) от 10 ха до 19, 99 ха – 4 500 лева;
 • г) от 20 ха до 29, 99 ха – 8 000 лева;
 • д) от 30 ха до 49, 99 ха – 12 500 лева;
 • е) равна на 50 ха или над 50 ха – 29 000 лева;
 1. за площ със зеленчуци оранжерийно производство:
 • а) отглеждани в отопляеми оранжерии – 29 000 лева;
 • б) отглеждани в неотопляеми оранжерии – 1 500 лева;
 1. за площ с маслодайна роза:
 • а) до 4, 99 ха – 200 лева;
 • б) от 5 ха до 9, 99 ха – 900 лева;
 • в) от 10 ха до 19, 99 ха – 1 800 лева;
 • г) от 20 ха до 29, 99 ха – 3 200 лева;
 • д) от 30 ха до 49, 99 ха – 4 800 лева;
 • е) равна на 50 ха или над 50 ха – 11 000 лева;
 1. за площ с винени лозя:
 • а) до 4, 99 ха – 300 лева;
 • б) от 5 ха до 9, 99 ха – 1 300 лева;
 • в) от 10 ха до 19, 99 ха – 2 500 лева;
 • г) от 20 ха до 29, 99 ха – 4 500  лева;
 • д) от 30 ха до 49,99 ха – 7 000 лева;
 • е) равна на 50 ха или над 50 ха – 20 000 лева;
 1. за площ със слънчоглед:
 • а) от 0,5 ха до 4,99 ха – 150 лева;
 • б) от 5 ха до 9,99 ха – 350 лева;
 • в) от 10 ха до 29, 99 ха – 850 лева;
 • г) от 30 ха до 99, 99 ха – 2800 лева;
 • д) от 100 до 149, 99 ха – 6 000 лева;
 1. за площ с гъби:
 • а) до 499, 9 кв.м. – 2 000 лева;
 • б) от 500 кв.м. до 999, 99 кв.м. – 6 600 лева;
 • в) от 1 000 кв.м. до 1499, 99 кв.м. – 11 600 лева;
 • г) от 1500 кв.м. до 1999, 99 кв.м. – 16 400 лева;
 • д) равна на 2000 кв. м. или над 2000 кв.м. – 29 000 лева;
 1. за брой овце и кози:
 • а) от 10 бр. до 49 бр. – 650 лева;
 • б) от 50 бр. до 199 бр. – 2 150 лева;
 • в) от 200 бр. до 499 бр. – 5 150 лева;
 • г) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 17 000 лева;
 1. за брой биволи:
 • а) от 10 бр. до 49 бр. – 2 000 лева;
 • б) от 50 бр. до 199 бр. – 7 000 лева;
 • в) от 200 бр. до 499 бр. – 24 000 лева;
 1. за брой млечни крави:
 • а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лева;
 • б) от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лева;
 • в) от 50 бр. до 199 бр. – 4 500 лева;
 • г) от 200 бр. до 499 бр. – 15 000 лева;
 • д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лева;
 1. за брой месодайни крави:
 • а) от 5 бр. до 9 бр. – 400 лева;
 • б) от 10 бр. до 49 бр. – 1 000 лева;
 • в) от 50 бр. до 199 бр. – 3 700 лева;
 • г) от 200 бр. до 499 бр. – 12 500 лева;
 • д) равен на 500 бр. или над 500 бр – 29 000 лева;
 1. за брой телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца:
 • а) от 5 бр. до 9 бр. – 1 000 лева;
 • б) от 10 бр. до 49 бр. – 3 000 лева;
 • в) от 50 бр. до 99 бр. – 10 500 лева;
 • г) от 100 до 149 бр. – 20 000 лева;
 • д) равен на 150 бр. или над 150 бр. – 29 000 лева;
 1. за брой телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца, от майки от специализирани месодайни породи:
 • а) от 5 бр. до 9 бр. –  2 000 лева;
 • б) от 10 бр. до 49 бр. – 6 300 лева;
 • в) от 50 бр. до 99 бр. – 20 500 лева;
 • г) със 100 бр. или над 100 бр. – 29 000 лева.

 

Едно и също животно, допустимо за подпомагане, може да получи подпомагане само по едно ниво на плащане!

ДФЗ-РА чрез СЕУ (системата за електронни услуги) ще уведомява земеделските стопани за изплатеното им подпомагане или за отказа за подпомагане!

Пакет документи към общественото обсъждане:

Предвижда се наредбата да влезе в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Източник: МЗм; www.strategy.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!