Намаляване загубите на храна във фермата: Кои нови практики и технологии в размките на земеделските стопанства могат да ограничат загубата на храна?

С представянето на Европейския зелен пакт през декември 2019 г. Комисията даде допълнителен тласък за борба със загубата и разхищението на храни. Ангажиментът на ЕС за намаляване наполовина на разхищението на храни на глава от населението на равнище търговия на дребно и потребители до 2030 г. ще бъде оформен чрез политики и инструменти, предвидени в новия план за действие за кръговата икономика, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие 2030, всички публикувани през 2020 г.

Фокус група на ЕПИ-АГРИ на тема „Намаляване на загубите на храна във фермата“

Загубата и разхищението на храни са глобално предизвикателство. Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) около една трета от всички храни, произведени по света, се губят или разхищават по пътя между стопанството и трапезата. В ЕС годишно се генерират около 90 милиона тона хранителни отпадъци, като свързаните с тях разходи се оценяват на 143 милиарда евро. Докато в западните общества по- голямата част от документираните загуби на храна и отпадъци се случват след напускане на стопанството, въпреки това може да има значителни загуби на храна преди влизането в стопанството (> 10%), произтичащи от:

 • Неефективни земеделски действия;
 • Трудности при изпълнение на производствени договори;
 • Липса на информираност и следователно неадекватно отчитане (категоризиране) на загубите на храна.

Загубите, генерирани по време на първичното производство (във фермата) могат да бъдат широко категоризирани като „базирани на практиката“ и „базирани на пазара“. „Базирани на практика“ се отнася до преки загуби, генерирани по време на дейностите по отглеждане и прибиране на реколтата. От друга страна, „Базирани на пазара“ са загуби, които се генерира в резултат на външни пазарни събития, които оказват влияние върху производството във фермата.

Фокус групата на ЕПИ-АГРИ „Намаляване на загубите на храна във фермата“ (Reducing food loss on the farm„) има за цел да идентифицира основните практики и технологии в стопанството, които могат да минимизират тези загуби. 20 експерти от Фокус групата предлагат необходимостта от установяване на ясни определения за това какво представлява „загубата на храна“ в земеделското стопанство, както и за изготвянето и внедряването на системи, които да се следят на текуща база.

Експертите смятат, че няма единно решение за разрешаване на проблема със загубите на храна във фермата. Решенията са сложни, насочени към взаимодействието между технология, икономика, социология, поведенчески науки и други съображения. Те са на мнение, че се изискват високоефективни земеделски практики и подходящи договори за доставки между фермери и секторите за търговия / преработка на дребно,  които са структурирани да минимизират изхвърлянето на продукти.

Всяка част от веригата за производство на храни влияе и се влияе от останалите части на веригата. Различните държави и региони имат различни начини да избегнат загубата на храна по веригата. Този аспект е много важен и хармонизирането на подходите и достигането до правилните участници може да помогне за неговото адресиране.„, споделя Jana Roels (Белгия), която е експерт от Фокус групата.

Експертите от група също така считат, че е необходимо да се повиши нивото на осведоменост в обществото чрез програми за образование и разпространение на информация, насочени към всички „участници“ и заинтересовани страни по веригата, включително потребителите и по-широката общественост.

Идеи за оперативни групи от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Дефиниране на загубите и на устойчивите нива на отстраняване на „отпадъците“ от фермата, по-специално връзката между степента на отстраняване и рециркулация на хранителни вещества и органични вещества в контекста на почвеното здраве и устойчивите производствени системи.
 • Повишаване на оперативната ефективност във фермата: тестване на нови цифрови технологии за подобряване на ефективността на земеделието и отговаряне на изискванията на гражданите.
 • Повишаване на осведомеността на потребителите: иницииране на сътрудничество между местните училища и фермерите за повишаване на осведомеността относно наличието на „грозни зеленчуци“ и ползите за околната среда от използването на този ресурс.
 • Валоризация на отпадъците: тестване на начини за максимизиране на стойността за „неизбежни“ отпадъци, съпътстващи продукти и странични продукти (като животински тор), чрез използване на тези ресурси за приложения с висока стойност, в контекста на осигуряване на достатъчно връщане на ресурсите обратно към земята ( почва).
 • Разработване и тестване на нови бизнес модели и лоялни търговски практики: разработване и тестване на нови бизнес модели, които ще позволят на земеделските производители да планират по-добре и да сведат до минимум необходимостта от свръхпроизводство, за да отговорят на изискванията за продажба на дребно.

Потребности от научни изследвания, установени от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Разбиране на динамиката от множеството участници при при веригата на стойността: пазарна динамика на договорни споразумения между производител (фермер) и потребител (търговия на дребно, преработка) и как политиката и регулирането влияят върху динамиката и устойчивостта на пазара.
 • Определяне, измерване и мониторинг на действителните загуби във фермата в контекста на устойчиви системи за земеделие.
 • Разработване на технологии (особено „цифрово земеделие“), които предлагат повишена оперативна ефективност, базирана на най-добрите практики и мониторинг на операциите за целите на управлението и спазването на изисквания.
 • Идентифициране на пътища за валоризация, които предлагат нови възможности за използване на „неизбежни“ отпадъци, произтичащи от високоефективни операции в стопанството.
 • Намиране на нови и ефективни начини за обучение на заинтересованите страни, повишаване на осведомеността относно степента и въздействието на проблема и решенията – с особен акцент върху младежта.

👉Всички констатации от Фокус групата „Reducing food loss on the farm, както и допълнителни идеи за Оперативни групи и потребности от изследвания, са налични в окончателния доклад на уебсайта на EПИ-АГРИ👉ТУК!

Подпомагането по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ на ПРСР 2014-2020 е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Трети прием по подмярка 16.1 се очаква да бъде отворен в периода октомври- ноември 2021 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата до 6 500 000 евро. 450 000 евро ще е максималният размер на допустимите разходи за проект и при 60-100 % максимален интензитет на финансиране. ВИЖ: На 19 февруари е 16-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020. Какви решения се очакват?

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/; www.consilium.europa.eu; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

ВИЖТЕ още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ!

ВИЖТЕ още подбрани от нас идеи за агроиновации от изследователските Проекти с множество участници по програма “ Хоризонт 2020 “ и Тематични мрежи по програма “ Хоризонт 2020″

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!