Въвеждането на извънредна антикризисна мярка 22, напредъкът в изпълнението на ПРСР 2014-2020 и актуализиране на Финансовия план, промяна в текста на мярка 7 и актуализация на ИГРП 2022 са основните теми в програмата на 19-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, което ще се проведе на 11 ноември 2022 г.

Заседанието ще се проведе чрез организирана от Министерството на земеделието (МЗм) видеоконферетна връзка през платформата Webex.

Съгласно дневния ред на 19-то заседание, определен от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО):

🔺УО ще докладва с цел одобрение от членовете на КН предложение на УО за 14-то изменение на ПРСР 2014-2020 и даване на мандат на УО да го представи и договори окончателния вариант с Европейската комисия. Предложението на УО за 14-то изменение включва:

 • въвеждане на извънредна мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ в  ПРСР 2014-2020;
 • прехвърляне на средства и актуализиране на Финансовия план на ПРСР 2014-2020;
 • промяна в текста на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и в раздел 8 „Описание на избраните мерки“ от ПРСР (2014-2020).

🔺УО ще докладва за съгласуване с членовете на КН предложение на УО за актуализация на Индикативна годишна работна програма на ПРСР за 2022 година.

🔺УО и ДФ „Земеделие“ ще докладват пред членовете на КН информация за напредъка в изпълнението на ПРСР 2014-2020.               

За новата мярка 22 в ПРСР 20124-2020

Подпомагането е под формата на еднократно платима сума, изплатена до 15.10.2023 г., въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от съответния компетентен орган до 31.03.2023 г. МЗм предвижда да подпомагане:

 • около 30 хиляди земеделски стопани и
 • около 200 преработватели.

В мярката са включени 2 подмерки в зависимост от вида на допустимите кандидати:

 • земеделски стопани и
 • МСП- подмярката за тях ще бъде разработена и включена в обхвата на мярка 22 на по-късен етап.

Подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ е разработена за земеделските стопани. Те продължават да бъдат изправени пред изключителни трудности при осъществяване на основната си дейност и в краткосрочен план увеличението на производствените разходи крие риск от свиване на съществуващото производство или дори фалити. Особено уязвими са чувствителните сектори „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Фокусът на подкрепата по извънредната мярка е насочен към земеделските стопанства, отглеждащи:

 • плодове,
 • зеленчуци,
 • винени лозя,
 • слънчоглед,
 • маслодайни рози,
 • култивирани гъби,
 • млечни и месодайни крави,
 • телета за угояване,
 • биволи,
 • овце-майки и кози-майки. 

Качен за обсъждане до 11 ноември е проект на наредба за новата подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020*

Източник: МЗм; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 01.11.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!