ОСП 2020+

КОРК 2.0 ДЕКЛАРАЦИЯ 2016 „По-добър живот в селските райони“

КОРК 2.0 ДЕКЛАРАЦИЯ 2016 „По-добър живот в селските райони“

През септември 2016 г. в Корк се провежда Европейската конференция за развитие на селските райони, организирана от Европейската комисия, чиято цел е обсъждане с широк кръг заинтересовани страни на настоящите и бъдещите предизвикателства на селското стопанство и селските райони, както и потенциалните политически отговори. Основният резултат от това важно събитие е „Декларацията от Корк 2.0: По-добър живот в селските райони“, предоставяща рамка за бъдещето на политиката и действията за развитие на селските райони в Европа.

Декларацията от Корк 2.0 дойде точно 20 години след революционната Европейска конференция за развитие на селските райони в Корк през 1996 г., която приключва с подписването на оригиналната декларация от Корк, която положи основите на политиката на ЕС за развитие на селските райони.

2021 и 2022 години на преход от ОСП 2014-2002 към ОСП 2023-2027

Тъй като в края на 2020 г. завърши програмният период 2014-2020 за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020), а законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) относно ОСП след 2020 г. не приключиха навреме, за да се даде възможност на държавите членки и на ЕК да подготвят всички елементи, необходими за прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 2021 г. (както беше първоначално предложено), се стигна до удължаване с 2 години на сегашната рамка на ОСП, а правилата за прилагането на ОСП по време на преходния период през 2021 и 2022 година са уредени в т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), който бе публикуван на 28.12. 2020 г. в Официалния вестник на ЕС.

Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020R2220

Регламенти за ОСП 2023-2027

Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027, бяха публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС)- ОВ L 435, 6 декември 2021 г.

👉Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

👉Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

👉 Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза

 

Стратегически план по ОСП 2021-2027 на България

Министерство на земеделието, храните и горите сформира Тематична работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027, изпълнявайки разпоредбите на Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. на Министерския съвет за  разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Съставът на ТРГ е определен в Заповед за сформиране на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.  на министъра на земеделието, храните и горите.

SWOT анализи и идентифицирани потребности

За дейността на ТРГ и напредъка в разработването на Стратегическия план по ОСП, можете да научите от сайта на МЗХГ https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/tematichna-rabotna-grupa/

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост е нов инструмент на ЕС, който ще подпомага действията на държавите членки за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, както и опитите им да изградят по-устойчиви на шокове обществени системи и национални икономики. За да получат подкрепа, държавите членки трябва да изготвят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които да определят своите програми за реформи и инвестиции до 2026 г.

Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България – октомври 2020 г

Национален план за възстановяване и устойчивост

Проекти по предложения първи вариант на Национален план по механизма за възстановяване и устойчивост

Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

Препоръка на Съвета относно националната програма за реформи на България за 2020 г.

Предложения и документи на Европейската Комисия

Бъдещето на прехраната и селското стопанство

Предложение за Регламент за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 г.

На 1 юни 2018 г. Европейската комисия представи три законодателни предложения относно бъдещето на ОСП, чиято цел е да подготвят ОСП за предстоящия програмен период 2021-2027 г.:

 1. Предложение за Регламент относно стратегическите планове за ОСП
 2.  Предложение за Регламент относно единната обща организация на пазарите (ООП)
 3. Предложение за хоризонтален Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Презентация на законодателните предложения за ОСП след 2020

Бяла книга за бъдещето на Европа

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа

Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз 

Документ за размисъл към устойчива европа до 2030 г.

ЕК публикува всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие

ЕК публикува Стратегията „От фермата до трапезата“

Препоръки на Комисията относно стратегическия план по ОСП на България придружаващ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския Икономически социален комитет и Комитета на регионите. Препоръки към държавите членки по отношение на техните стратегически планове по Общата селскостопанска политика

Пояснения на Комисията относно препоръките към стратегическия план по ОСП

Списък на ЕК с потенциални селскостопански практики за еко-схеми в ОСП 2023- 2027

 

 

 

Европейски парламент: Към обща селскостопанска политика след 2020 г.

Към обща селскостопанска политика след 2020 

Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство (доклад на Дорфман)

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по конституционни въпросиотносно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа(2018/2094(INI)) – 14.11.2018 

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по бюджетиотносно междинния доклад относно МФР за периода 2021 –2027 г. –позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(COM(2018)0322 –2018/0166R(APP))- 10.10.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по международна търговияотносно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти(2018/2005(INI))- 22.6.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по бюджетиотносно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020г.(2017/2052(INI))- 26.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по регионално развитиеотносно изоставащите региони в ЕС(2017/2208(INI))- 25.1.2018 

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитеотносно инициативата за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните(2016/2223(INI))- 27.3.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по регионално развитиеотносно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС (2016/2302(INI))- 1.3.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по регионално развитиеотносно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС(2015/2279(INI))- 24.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по заетост и социални въпросиотносно условията на труд и несигурната заетост(2016/2221(INI))- 28.2.2017

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Бъдещето на прехраната и селското стопанство
Позиции, доклади и анализи
 • ПОЗИЦИИ

Позиция на земеделската общност в България относно бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 

Декларация от неправителствените организации на земеделската общност в България за подкрепа на „Силна ОСП след 2020 г. „

Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.

Позиция  ОСП след 2020 – Министерство на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите на Австрия

Позиция на FooDDrink Europe за модернизиране и опростяване на ОСП – Белгия 

Позиция на CEMA – European Agricultural Machinery Association

Позиция на Естония ОСП след 2020 -Министерство на селските въпроси

Възгледите на Eucolait относно бъдещата ОСП след 2020 –  European Association of Dairy Trade

Позиция на Испания ОСП след 2020 – „Модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика“ 

Позиция ОСП след 2020 – IFA – Irish Farmers’ Association

Официална позиция ОСП след 2020 COPA-COGECA – Committee of Professional Agricultural Organisations-General Confederation of Agricultural Cooperatives

Официална позиция на Латвия за ОСП след 2020 

Приоритетите на Полша за ОСП след 2020 

Позиция за ОСП след 2020 на UNITAB – The association of European tobacco producers

Позиция на French contribution  – Франция 

Разработка на Университета във Вагенинген – Холандия

Приоритетите на Холандия ОСП  2021

Позиция на Macra na Feirme – Irish voluntary rural youth organisation

Позицията на IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements   

Позицията на CEJA  – The European Council of Young

Резолюция за Многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за периода 2021 – 2027 г Икономическият и социален съвет  на България 

Memorandum -Future MFF –CAP Ministers of agriculture from Finland –France –Greece –Ireland –Portugal –Spain 

V4+3 Joint Declaration

Common Declaration on CAP Future – Estonia –Latvia- Lithuania

 • ДОКЛАДИ

Доклад на Световната банка“Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU“  

 • АНАЛИЗИ

Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие, МЗХГ 2017

СИНТЕЗИРАН ДОКЛАД 10 ГОДИНИ ОСП В БЪЛГАРИЯ, Институт по аграрна икономика, ССА

10 ГОДИНИ ОСП В БЪЛГАРИЯ, „Интелиагро“

The EU’s Common Agricultural Policy Post 2020: Directions of Change and Potential Trade and Market EffectsAgricultureNovember 2018, Alan Matthews

Проучване „Зелената сделка и ОСП: политически импликации за адаптиране на земеделските практики и за запазване на природните ресурси на ЕС“

Проучване на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, ECORYS , Wageningen Economic Research, относно управлението на риска в селското стопанство на ЕС, 2018 г.

Финален доклад изготвен от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ и ECORYS озаглавен „Анализ на административната тежест, произтичащ от ОСП“ -публикуван на 07.08.2019г

Обобщение изготвено от Coffey, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ ,  Edater , SPEED и SQW оазглавено „Проучване за оценка на изпълнението на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост“ – публикувано на 02.02.2017г. 

Финален доклад изготвен от CCRI,Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони и OIR оазаглавен „Оценка на въздействието на ОСП върху приемствеността между поколенията, местно развитие и работни места в селските райони“ – публикуван на 11.11.2019г.

Проучване на Fi-compass за финансовите нужди в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в 24 държави-членки на ЕС

„Селскостопанските изследвания и иновациите остават второстепенен приоритет в политическата програма на страните от Централна и Източна Европа“, разкрива ново проучване

Защо в програмите за научни изследвания и иновации на ЕС страните от ЕС-13 продължават да изостават от ЕС-15 ?

Ново проучване подчертава предимствата на организациите на производители  за фермерите в ЕС

Съвместният изследователски център на ЕК с оценка на екосистемите на ЕС

„Природата на Европа е в сериозен, продължаващ упадък“ според последната оценка на ЕАОС

Проучване на JRC за използването на покривни култури от фермерите в ЕС

Проучване на JRC за възгледите на земеделските производители относно агроекологичната политика на ЕС

JRC: Нови открития показват необходимост от оптимизиране на употребата на фосфор в селското стопанство

Сериозни последици за ЕС и света прогнозира доклад на USDA, анализиращ прилагането на стратегиите „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030

„Към устойчива хранителна система“- независим експертен доклад от научни съветници на ЕК

Европейската сметна палата с доклад и препоръки за по-широко използване на сателитните технологии при мониторинга на ОСП 2020+

Европейската сметна палата с доклад и препоръки към инструментите за управлението на риска в ОСП

Европейската сметна палата с ново становище относно преходните правила на ОСП

Европейската сметна палата все още вижда слабости при контрола на вносните биопродукти в ЕС

ЕК: Оценка на въздействието на ОСП върху водните ресурси

ЕК: Оценка на въздействието на ОСП върху хабитатите, пейзажите и биоразнообразието

ЕСП: „Биоразнообразието в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП“

Доклад от проучване на ELARD и REDR дава съвети към водещите лидери за подобряване подхода LEADER. Какви са изводите за България?

Фермерите на бъдещето – кои са те?

Изводи от пилотния проект Smart eco-social villages относно концепцията за умните селища

 

 

                                             

 

Хронология
 • 1962: Европейската икономическа общност стартира ОСП
 • 1992: Реформите се фокусират върху производителите, а не върху пазарната подкрепа
 • 2003: Въвеждане на по-строги правила за безопасност на храните, околната среда и хуманното отношение към животните
 • Април 2010: Стартиране на обществения дебат за бъдещето на селскостопанската политика на ЕС за периода 2014-2020
 • Ноември 2010: Съобщение на Комисията относно ОСП към 2020 г.
 • 12 Октомври 2011: Комисията представя предложения за реформа на ОСП
 • 2011-2013: Дебат относно предложенията на ЕК за ОСП 2014-2020 в Европейския парламент и на Съвета
 • 20 Октомври 2011: Министрите на земеделието в ЕС провеждат първи обмен на мнения, относно предложената реформа
 • 7 Ноември  2011: Комисията по земеделие на Европейския парламент изслушва министри на земеделието
 • 23-24 Януари 2013: Комитетът по селско стопанство подкрепя по-малко зелена, по-„гъвкава“ ОСП
 • 12-13 Март 2013: Парламентарен дебат и гласуване на различните регламенти и актове за изпълнение
 • Април- Юни 2013: Преговори между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на министрите на земеделието на страните от ЕС
 • 1 Януари 2014: Новата ОСП влиза в сила, но забавянето в процеса на одобрение отлага изпълнението до 2015 г.
 • Ноември 2015: Европейската комисия представя предложения за рационализиране на екологизирането на ОСП 2014-2020, организацията на пазара и други изисквания
 • 2016: Въвеждане на мерки за оптимизиране на ОСП 2014-2020
 • 2016: Преглед на екологичните мерки на ОСП 2014-2020
 • 2017: ОСП „Проверка на състоянието“
 • Февруари – Май 2017: Европейската комисия провежда публични консултации за бъдещето на ОСП след 2020 г.
 • Ноември 2017: Съобщение на Комисията „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“  
 • 2 Май 2018: Комисията представя предложението си за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.
 • 1 Юни 2018: Комисията разкрива плановете си за Общата селскостопанска политика след 2020 г.
 • 18 Юни 2018: Съветът по земеделие и рибарство обсъжда пакета за реформата на ОСП след 2020 г.
 • 2020: Нов бюджет на ЕС и евентуално актуализиране на ОСП

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!