ОСП 2020+

КОРК 2.0 ДЕКЛАРАЦИЯ 2016 „По-добър живот в селските райони“

КОРК 2.0 ДЕКЛАРАЦИЯ 2016 „По-добър живот в селските райони“

През септември 2016 г. в Корк се провежда Европейската конференция за развитие на селските райони, организирана от Европейската комисия, чиято цел е обсъждане с широк кръг заинтересовани страни на настоящите и бъдещите предизвикателства на селското стопанство и селските райони, както и потенциалните политически отговори. Основният резултат от това важно събитие е „Декларацията от Корк 2.0: По-добър живот в селските райони“, предоставяща рамка за бъдещето на политиката и действията за развитие на селските райони в Европа.

Декларацията от Корк 2.0 дойде точно 20 години след революционната Европейска конференция за развитие на селските райони в Корк през 1996 г., която приключва с подписването на оригиналната декларация от Корк, която положи основите на политиката на ЕС за развитие на селските райони.

Предложения и документи на Европейската Комисия

Бъдещето на прехраната и селското стопанство

Предложение за Регламент за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 г.

На 1 юни 2018 г. Европейската комисия представи три законодателни предложения относно бъдещето на ОСП, чиято цел е да подготвят ОСП за предстоящия програмен период 2021-2027 г.:

 1. Предложение за Регламент относно стратегическите планове за ОСП
 2.  Предложение за Регламент относно единната обща организация на пазарите (ООП)
 3. Предложение за хоризонтален Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Презентация на законодателните предложения за ОСП след 2020

Бяла книга за бъдещето на Европа

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа

Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз 

Документ за размисъл към устойчива европа до 2030 г.

Европейски парламент: Към обща селскостопанска политика след 2020 г.

Към обща селскостопанска политика след 2020 

Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство (доклад на Дорфман)

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по конституционни въпросиотносно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа(2018/2094(INI)) – 14.11.2018 

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по бюджетиотносно междинния доклад относно МФР за периода 2021 –2027 г. –позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(COM(2018)0322 –2018/0166R(APP))- 10.10.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по международна търговияотносно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти(2018/2005(INI))- 22.6.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по бюджетиотносно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020г.(2017/2052(INI))- 26.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по регионално развитиеотносно изоставащите региони в ЕС(2017/2208(INI))- 25.1.2018 

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитеотносно инициативата за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните(2016/2223(INI))- 27.3.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по регионално развитиеотносно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС (2016/2302(INI))- 1.3.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по регионално развитиеотносно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС(2015/2279(INI))- 24.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските районина вниманието на комисията по заетост и социални въпросиотносно условията на труд и несигурната заетост(2016/2221(INI))- 28.2.2017

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Бъдещето на прехраната и селското стопанство
Позиции, доклади и анализи
 • ПОЗИЦИИ

Позиция на земеделската общност в България относно бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 

Декларация от неправителствените организации на земеделската общност в България за подкрепа на „Силна ОСП след 2020 г. „

Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.

Позиция  ОСП след 2020 – Министерство на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите на Австрия

Позиция на FooDDrink Europe за модернизиране и опростяване на ОСП – Белгия 

Позиция на CEMA – European Agricultural Machinery Association

Позиция на Естония ОСП след 2020 -Министерство на селските въпроси 

Възгледите на Eucolait относно бъдещата ОСП след 2020 –  European Association of Dairy Trade

Позиция на Испания ОСП след 2020 – „Модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика“ 

Позиция ОСП след 2020 – IFA – Irish Farmers’ Association

Официална позиция ОСП след 2020 COPA-COGECA – Committee of Professional Agricultural Organisations-General Confederation of Agricultural Cooperatives

Официална позиция на Латвия за ОСП след 2020 

Приоритетите на Полша за ОСП след 2020 

Позиция за ОСП след 2020 на UNITAB – The association of European tobacco producers

Позиция на French contribution  – Франция 

Разработка на Университета във Вагенинген – Холандия

Приоритетите на Холандия ОСП  2021

Позиция на Macra na Feirme – Irish voluntary rural youth organisation

Позицията на IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements   

Позицията на CEJA  – The European Council of Young

Резолюция за Многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за периода 2021 – 2027 г Икономическият и социален съвет  на България 

Memorandum -Future MFF –CAP Ministers of agriculture from Finland –France –Greece –Ireland –Portugal –Spain 

V4+3 Joint Declaration

Common Declaration on CAP Future – Estonia –Latvia- Lithuania

 • ДОКЛАДИ

Доклад на Световната банка“Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU  

 • АНАЛИЗИ

Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие, МЗХГ 2017

 СИНТЕЗИРАН ДОКЛАД 10 ГОДИНИ ОСП В БЪЛГАРИЯ, Институт по аграрна икономика, ССА

10 ГОДИНИ ОСП В БЪЛГАРИЯ, „Интелиагро“

The EU’s Common Agricultural Policy Post 2020: Directions of Change and Potential Trade and Market EffectsAgricultureNovember 2018, Alan Matthews

Хронология
 • 1962: Европейската икономическа общност стартира ОСП
 • 1992: Реформите се фокусират върху производителите, а не върху пазарната подкрепа
 • 2003: Въвеждане на по-строги правила за безопасност на храните, околната среда и хуманното отношение към животните
 • Април 2010: Стартиране на обществения дебат за бъдещето на селскостопанската политика на ЕС за периода 2014-2020
 • Ноември 2010: Съобщение на Комисията относно ОСП към 2020 г.
 • 12 Октомври 2011: Комисията представя предложения за реформа на ОСП
 • 2011-2013: Дебат относно предложенията на ЕК за ОСП 2014-2020 в Европейския парламент и на Съвета
 • 20 Октомври 2011: Министрите на земеделието в ЕС провеждат първи обмен на мнения, относно предложената реформа
 • 7 Ноември  2011: Комисията по земеделие на Европейския парламент изслушва министри на земеделието
 • 23-24 Януари 2013: Комитетът по селско стопанство подкрепя по-малко зелена, по-„гъвкава“ ОСП
 • 12-13 Март 2013: Парламентарен дебат и гласуване на различните регламенти и актове за изпълнение
 • Април- Юни 2013: Преговори между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на министрите на земеделието на страните от ЕС
 • 1 Януари 2014: Новата ОСП влиза в сила, но забавянето в процеса на одобрение отлага изпълнението до 2015 г.
 • Ноември 2015: Европейската комисия представя предложения за рационализиране на екологизирането на ОСП 2014-2020, организацията на пазара и други изисквания
 • 2016: Въвеждане на мерки за оптимизиране на ОСП 2014-2020
 • 2016: Преглед на екологичните мерки на ОСП 2014-2020
 • 2017: ОСП „Проверка на състоянието“
 • Февруари – Май 2017: Европейската комисия провежда публични консултации за бъдещето на ОСП след 2020 г.
 • Ноември 2017: Съобщение на Комисията „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“  
 • 2 Май 2018: Комисията представя предложението си за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.
 • 1 Юни 2018: Комисията разкрива плановете си за Общата селскостопанска политика след 2020 г.
 • 18 Юни 2018: Съветът по земеделие и рибарство обсъжда пакета за реформата на ОСП след 2020 г.
 • 2020: Нов бюджет на ЕС и евентуално актуализиране на ОСП
МЗХГ “Info sheet”